Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Получихме отказ от Регистъра на ЮЛНЦ – какво следва?

3 Април 2020

Материалът е част от Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“, посветена на регистърната реформа за ЮЛНЦ. Включва поредица от разяснителни материали и събития, които да са в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. След промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. актуалният краен срок за пререгистрация на НПО е до 31.12.2022 г.

 

Ако към подадено заявление сте получили Указания за отстраняване на нередовности и не сте успели да представите изисканите документи или сте пропуснали срока за изпълнение на Указанията, длъжностното лице по регистрацията ще постанови отказ. Ако нередовностите по подаденото заявление са извън случаите, в които се дават указания, длъжностното лице може директно да постанови отказ.

ПОЛУЧИХМЕ ОТКАЗ ОТ РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ - КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА?

>> Получаването на отказ означава, че за да впишете заявената пререгистрация / регистрация / промяна / заличаване на обстоятелства / обявяване на документи на организацията, е нужно да подадете ново заявление и да заплатите нова държавна такса.

>> Към новото заявление прилагате само документите, които сте пропуснали да представите първоначално. В полето „Приложения“ посочвате входящия номер на първото заявление. Маркирате кутийките, които кореспондират на посочените документи от предходното заявление, за да се ползват при разглеждане на настоящото, с изключение на:

1. Декларацията за истинност на заявените за вписване обстоятелства по чл. 13, ал. 4 от ЗТТРЮЛНЦ;

2. Декларацията, че заявлението и приложените документи са предоставени от заявителя по чл. 13, ал. 5 от ЗТТРЮЛНЦ (ако е необходимо);

3. Пълномощно (ако е необходимо);

4. Документ за платена държавна такса (ако се изисква).

Изброените документи винаги се прилагат към новото заявление.

КЪДЕ СЕ ПОЛУЧАВА ОТКАЗЪТ?

  • Отказът винаги се публикува по партидата на организацията в поле „Дело“ с обозначение на номера на заявлението, към което е постановено.
  • Изпраща се на имейл адреса, посочен в заявлението – не се изисква потвърждение за получаване; ИЛИ
  • Ако не е посечен имейл адрес - връчва се на заявителя на пощенския адрес за кореспонденция, посочен в заявлението. Изисква се потвърждение за получаване на отказа.

ОБЖАЛВАНЕ

Ако не сте съгласни с мотивите на отказа и считате, че той е неоснователен или неправилен (например, защото сте изпълнили получени указания в срок), имате правото да обжалвате отказа пред окръжния съд по седалището на организацията в 7-дневен срок от връчването му.

  • Жалбата може да се подпише и подаде от законния представляващ на организацията или от адвокат с изрично пълномощно.
  • Няма законово утвърдена бланка на жалбата, тя се подготвя в свободен текст с обозначение на: съда по седалище на организацията (пред който се обжалва), името, ЕИК номера и седалището и адреса на управление на организацията, имената на нейния представляващ, както и адреса за кореспонденция. В подкрепа на жалбата могат да се приложат и допълнителни писмени доказателства. Задължително към жалбата се прилага и платежно нареждане за платена държавна такса по сметката на компетентния съд, но само ако за разглеждане на заявлението е трябвало да се плати такса съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията.

Виж тук:

Какви са таксите на Регистъра на ЮЛНЦ и как се плащат?

ВАЖНО! Размерът на държавната такса за разглеждане на жалбата е 50% от извършеното плащане към Регистъра на ЮЛНЦ.

Пример 1: Ако по първоначална регистрация на фондация със седалище в София, заявена на гише (50 лв.) в Регистъра на ЮЛНЦ, е постановен отказ, то държавната такса за разглеждане на жалбата от Софийски градски съд ще бъде 25 лв.

Пример 2: Ако по заявление за обявяване на Годишен финансов отчет и Годишен доклад за дейността на сдружение със седалище Айтос, подадено с електронен подпис (20 лв.), е постановен отказ, то държавната такса за разглеждане на жалбата от Окръжен съд Бургас съд ще бъде 10 лв.

  • Жалбата се подава чрез Агенция по вписванията. Това означава, че жалбата се подава или с електронен подпис през сайта на Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ, или на гише в най-близкото териториално звено на Агенция по вписванията.

Веднъж постъпила в системата ѝ, Агенцията по вписванията изпраща незабавно на съда жалбата с приложенията към нея, както и доказателствата за връчването на отказа.

  • Съдът разглежда жалбата в състав от един съдия в закрито заседание по реда на Гражданския процесуален кодекс. Решението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на заявителя пред съответния апелативен съд, чието решение е окончателно.

ВАЖНО! Ако съдът отмени отказа, постановява решение, с което дава задължителни указания на Агенция по вписванията да извърши исканото вписване, заличаване или обявяване.

Резултатите от съдебното решение се отразяват по партидата на организацията в поле „Дело“.

Виж повече за правилата за отказ и обжалването му – в чл. 24 – чл. 26 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

 

Надяваме се, че този материал беше полезен за Вас.

Ако имате допълнителни въпроси, може да ни пишете на info@bcnl.org или да ни се обадите на (+359) 88 903 66 31.

 


Заглавна снимка: Erwan Hesry/Unsplash

назад