Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Получихме указания от Регистъра на ЮЛНЦ – какво да правим?

3 Април 2020

Материалът е част от Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“, посветена на регистърната реформа за ЮЛНЦ. Включва поредица от разяснителни материали и събития, които да са в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. След промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. актуалният краен срок за пререгистрация на НПО е до 31.12.2022 г.

След всяко подадено заявление вписване, заличаване или обявяване на обстоятелства и документи в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията се издава входящ номер. С този номер впоследствие може да правите справки в сайта portal.registryagency.bg/commercial-register дали заявеното обстоятелство или документи са били публикувани по партидата на организацията. Имейл с потвърждение за получено заявление и неговия входящ номер се изпраща и на електронната поща, посочена в заявлението.

Ако при подаването на заявлението сте приложили всички задължителни документи и сте попълнили и подписали заявлението коректно, в рамките на до 3 работни дни заявената регистрация, променени обстоятелства, заличавания или документ по партидата на организацията ще бъдат вписани.

Ако, обаче, към заявлението не сте приложили всички документи, които се изискват по закон, или не сте платили дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията ще изпрати Указания на имейла или адреса, посочен в заявлението, за отстраняване на нередовността.

 

ОСНОВАНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА УКАЗАНИЯ

Длъжностното лице дава Указания за отстраняване на нередовност, когато към заявлението за вписване, заличаване или обявяване, ако са налице основанията:

1. Не са били приложени всички документи, които се изискват по закон (например: покана за свикване на Общо събрание, актуален списък на членовете на сдружението, протокол с взети решения за промени, образец от подписа на новия представляващ, вносна бележка за внесено учредително дарение на фондация и пр.);

2. Не е била платена дължимата държавна такса (ако такава се изисква);

3. Представени са документи с нотариално удостоверен подпис или с нотариално удостоверени подпис и съдържание, които не са били въведени в базата данни на Информационната система по Закона за нотариусите и нотариалната дейност или представените документи не съответстват на въведените данни в Информационната система;

4. Представени са документи, в които е налице несъответствие с данните за гражданска регистрация на лицата в Национална база данни „Население“.

 

КЪДЕ СЕ ОПОВЕСТЯВАТ УКАЗАНИЯТА?

Указанията се публикуват по партидата на организацията в поле „Указания“ до 3 работни дни, считано от деня, следващ датата на подаване на заявлението. Същите се изпращат в срок и на имейла или на пощенския адрес, посочен от заявителя.

Указанията за нерегистрираните ЮЛНЦ се оповестяват на сайта на  Регистъра на ЮЛНЦ, секция „Справки“.

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯТА

Законовият срок е 3 работни дни, считано от деня, следващ датата на постъпване на заявлението.

При всяко положение, обаче, след подаване на заявление трябва да проверявате партидата си в сайта на Регистъра на ЮЛНЦ. Защото там в поле „Указания“ служебно ще бъдат публикувани:

  • Номер на заявлението, по което са дадени указанията – това е входящият номер на основното заявление;
  • Дата, час и минути на даване на указанията;
  • Текстът на указанията
  • Срок за отстраняване на нередовностите - с конкретно посочени дата и час;

Ако организацията все още не е регистрирана и няма партида, то в секцията „Справки“ -> „Указания“ по входящия номер на заявлението можете да намерите отново данните за точния краен срок, до който следва да изпълните указанията.

В този срок заявителят може да отстрани нередовността и да представи посочените от длъжностното лице по регистрацията документи със Заявление Ж1 по образец за изпълнение на указания. В него се попълват данните за заявителя и се прилагат изискуемите документи, както и Декларацията по образец за истинност на заявените за вписване обстоятелства.

МНОГО ВАЖНО! В полето „Приложения“ на Заявление Ж1  се посочва входящият номер на предходното заявление, по което са дадени указанията.  

При този случай постъпилите по делото на ЮЛНЦ други заявления не се разглеждат до извършване на вписването или постановяването на отказ по заявлението, по което са дадени указания.

За подаване на Заявление Ж1 за изпълнение на указания не се изисква заплащане на държавна такса.

ВАЖНО! Ако указанията не бъдат изпълнени в срока за отстраняване на нередовностите, длъжностното лице по регистрацията ще постанови отказ по заявлението.   

Виж повече за основанията за указания – в чл. 92а от Наредбата за водене и съхраняване на Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

 

Надяваме се, че този материал беше полезен за Вас.

Ако имате допълнителни въпроси, може да ни пишете на info@bcnl.org или да ни се обадите на (+359) 88 903 66 31.

 


Заглавна снимка: Hans Braxmeier / Pixabay

назад