Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

ЮЛНЦ и ЗМИП

ЗМИП МАТЕРИАЛИ четвърта част: Собствена оценка на риска и Вътрешни правила

30 Март 2022

Законът за мерките срещу изпирането на пари, в сила от 2019 г., възприе специален подход спрямо юридическите лица с нестопанска цел като задължени лица. Така, обемът от мерки, които ЮЛНЦ следва да прилагат в изпълнение на закона са разделени в две категории: общи задължения за всички ЮЛНЦ и специални - само за определена категория ЮЛНЦ.


В настоящия материал представяме задълженията, които са валидни само за определена категория ЮЛНЦ.


СПЕЦИАЛНА КАТЕГОРИЯ ЮЛНЦ ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПО ЗМИП

Допълнителни задължения в изпълнение на ЗМИП и ЗМФТ имат:

  • ЮЛНЦ, които имат годишен оборот  над 20 хил. лв. за предходната отчетна година (чл. 98, ал. 4 ЗМИП)
  • ЮЛНЦ, които независимо от годишния си оборот, преценят, че има опасност дейността им да бъде използвана за изпиране на пари или финансиране на тероризъм (чл. 98, ал. 5.

Тези ЮЛНЦ трябва да:

1. Изготвят собствена оценка на риска
2. Да приемат Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

СОБСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА

За да изготвят собствена оценка на риска ЮЛНЦ трябва да използват Методологията и критериите за оценка на риска, публикувани на сайта на ДАНС - https://www.dans.bg/bg/msip-091209-menu-bul/kritsum-mitem-bul , т. 4

При изготвяне на оценката на риска ЮЛНЦ вземат предвид наличието на връзка между техни дарители/бенефициенти с лица или държави от списъците:

Няколко важни неща относно оценката на риска:

Допълнително описание на процеса по изготвяне на оценката на риска е предвидено в раздел IV от Вътрешните правила.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

След изготвяне на собствената оценка на риска организацията трябва да приеме Вътрешни правила, които съответстват на правилата, публикувани на сайта на ДАНС и са допълнени с резултатите от оценката на риска.


Вътрешните правила се приемат в следните срокове:

  • до 31 юли на годината, следваща годината, за която годишният оборот на ЮЛНЦ надвишава сумата от 20 000 лева
  • в едномесечен срок от изготвянето на оценката на риска, когато ЮЛНЦ е преценило, че има опасност дейността му да бъде използвана за изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

Няколко важни неща относно вътрешните правила:

Вътрешните правила стават част от вътрешните документи за управление на организацията и служителите следва да бъдат запознати с тях с оглед спазването им.

РЪКОВОДНО ЛИЦЕ


ЮЛНЦ, за които са валидни тази специална категория задължения (по изготвяне на оценка на риска и приемане на вътрешни правила) следва да определят лице, отговорно за вътрешния контрол по спазване на задълженията по ЗМИП, ЗМФТ и вътрешните правила.

Това лице може да е директорът, представляващият или друго лице с управленски функции в организацията. В срок от 7 дни, след като представляващият определи отговорното лице (представляващият може да определи себе си) контактите на това лице трябва да се изпратят на ДАНС, като се попълни Уведомление по образец, което се изпраща на адрес: vatreshni_pravilaFID@dans.bg.

Ръководното лице има редица задължения, описани във Вътрешните правила и съобразени с изискванията на закона, които са синтезирани тук:

Бел: "Годишен оборот" по смисъла на чл. 98, ал. 4 на лице по чл. 4, т. 28 е общият оборот на лицето, който включва сумата от приходите, посочени в раздел І "Приходи от дейността" от Отчета за приходи и разходи от нестопанска дейност (приложение № 2 към Национален счетоводен стандарт 9), и общо приходи от оперативната дейност, посочени в Отчета за приходи и разходи от стопанска дейност (приложение № 2 към Национален счетоводен стандарт 1), ако е изготвян такъв.

 


Тази статия е част от информационната кампания „ЮЛНЦ и мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма“ на Български център и нестопанско право и НПО Портала, с участието на САД-ФР на ДАНС. Кампанията е подкрепена от Фондация „Америка за България“.


Към дургите части от поредицата:

 

>> ЗМИП МАТЕРИАЛИ трета част: Критерии за разпознаване на съмнителни сделки и операции или клиенти

>> ЗМИП МАТЕРИАЛИ втора част: Определяне и вписване на лицата, които се считат за действителни собственици на ЮЛНЦ


>> ЗМИП МАТЕРИАЛИ първа част: Общи задължения на всички ЮЛНЦ по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

 

 

назад