Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

ЮЛНЦ и ЗМИП

ЗМИП МАТЕРИАЛИ първа част: Общи задължения на всички ЮЛНЦ по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

24 Март 2022

Законът за мерките срещу изпирането на пари и Законът за мерките срещу финансирането на тероризма, заедно с подзаконовите актове по прилагането им уреждат правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма у нас.

Международните стандарти в тази сфера се изработват от Специалната група за финансови действия (FATF, Financial Action Task Force).

Юридическите лица с нестопанска цел са задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (чл. 4, т. 28) и имат определени задължения, които трябва да спазват съгласно българското законодателство.

Задълженията на ЮЛНЦ се разделят в две категории:

 • Общи – за всички ЮЛНЦ
 • Специални – за определена категория ЮЛНЦ.

В този материал представяме задълженията, които имат всички ЮЛНЦ по ЗМИП и ЗМФТ.

ЮЛНЦ трябва да прилагат подходящи мерки за наблюдение на своите сделки и операции.

 • Да познават закона и правилата, които трябва да спазват – най-малко управляващите и служителите с ръководни функции в организацията
 • Да следят за информация относно рисковете за ЮЛНЦ и насоки, публикувани от Дирекция Финансово разузнаване към ДАНС
 • Да познават дарителите и бенефициентите си – събиране на информация за тях в рамките на нормалната дейност на организацията
 • Да могат да идентифицират настъпването на някое от другите задължения по закон (уведомяване, оценка на риска и пр.).

ЮЛНЦ трябва да документират и съхраняват информацията, събрана в изпълнение на задълженията им по ЗМИП и ЗМФТ.

 • Срокът за съхранение е 5 години
 • Инструмент за това е и поддържането на Дневник за подаване на сигнали от служителите. Той трябва да е прошнурован, прономерован и заверен от представляващия. В дневника се вписва:

-    всяко съобщение за съмнение за изпиране на пари или на средства с престъпен характер
-    всички документи, свързани с проверката на сигнала
-    заключение дали трябва да се уведоми ДФР-ДАНС за наличие на съмнение (по чл. 72 ЗМИП).

Всички ЮЛНЦ следва да планират и провеждат ежегодно обучения за своите служители и/или лицата със сходно положение, ангажирани в дейността на ЮЛНЦ с цел запознаване на задълженията по ЗМИП, ЗМФТ, вътрешни правила (ако има), реда за подаване на вътрешни сигнали от служителите. Планът за обученията се приема ежегодно до 15 февруари. Планът е вътрешен документ.

Линкове:

-    Примерен план за обучения – за ЮЛНЦ, които не са длъжни да правят собствена оценка на риска и да приемат Вътрешни правила

-    Примерен план за обучения – за ЮЛНЦ, които да длъжни да изготвят собствена оценка на риска и да приемат Вътрешни правила

Всички ЮЛНЦ трябва да подлагат под разширено наблюдение (да събират повече информация) за сложни и необичайно големи сделки, за да могат да направят преценка налице ли е или не съмнение за изпиране на пари/средства с престъпен произход, съответно дали трябва да уведомят Дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС.


Всички ЮЛНЦ трябва да уведомяват Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС в следните случаи:

 • При извършване на разплащания в брой на стойност над 30 000 лв. от или към техен клиент (дарител/бенефициент) – уведомлението се изпраща на ДАНС в срок до 15-о число на месеца следващ месеца, когато разплащането е осъществено.
 • При съмнения/узнаване за изпиране на пари или средства с престъпен произход – уведомление по образец се изпраща на ДАНС преди трансакцията или незабавно след нея.
 • При съмнение и/или узнаване за финансиране на тероризъм - уведомление по образец се изпраща на ДАНС преди операцията или сделката или незабавно след нея.

Линк към бланки за:
-    Уведомление за плащане в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута
-    Уведомление за съмнителна операция/сделка/клиент

За връзка с ДАНС:

fid@dans.bg

vaprosiFID@dans.bg - във връзка с въпроси по ЗМИП

Тази статия е част от информационната кампания „ЮЛНЦ и мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма“ на Български център и нестопанско право и НПО Портала, с участието на САД-ФР на ДАНС. Кампанията е подкрепена от Фондация „Америка за България“.


>> ЗМИП МАТЕРИАЛИ втора част: Определяне и вписване на лицата, които се считат за действителни собственици на ЮЛНЦ

назад