Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

ЮЛНЦ и ЗМИП

ЗМИП МАТЕРИАЛИ трета част: Критерии за разпознаване на съмнителни сделки и операции или клиенти

30 Март 2022

Законът за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Законът за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) изискват от ЮЛНЦ като задължени лица по чл. 4, т. 28 от ЗМИП:

  • при съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход
  • и при съмнение за финансиране на тероризъм

да уведомят незабавно дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" (САД ФР – ДАНС) за съмнителни сделки или операции или клиенти.

Това е едно от общите задължения, които следва да се спазват от всички ЮЛНЦ. За изпращане на уведомлението се използва следната бланка, публикувана на сайта на ДАНС.

В настоящия материал ще отговорим на въпроса Как можем да разпознаем, че дадена сделка/операция или клиент са съмнителни.

КРИТЕРИИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА СЪМНИТЕЛНИ СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ ИЛИ КЛИЕНТИ

Какво са критериите и къде да ги намерим

Съмнението се основава на набор от обстоятелства и признаци, които могат да доведат до основателно заключение, че конкретните сделки/операции се използват като средство за изпиране на пари или финансиране на тероризъм, съответно, че конкретния клиент цели извършването на такава сделка или операция.

ДАНС публикува списък с Примерни критерии за разпознаване на съмнителни клиенти, сделки и операции. За всяка категория задължени лица обаче списъкът с примерни критерии се адаптира въз основа на теорията и практиката на дейността на съответните лица и критериите се включват като специфична част във Вътрешните им правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ВПКПИПФТ) – за ЮЛНЦ те са публикувани под т. 3 тук, раздел III в правилата.

ВАЖНО: Нито един от критериите не води до директен извод, че е налице изпиране на пари или финансиране на тероризъм. Едновременно с това, списъкът с критерии не може да бъде и не е изчерпателен, поради което липсата на съвпадение с описаните критерии не е само по себе си достатъчно, за да бъдат изключени съмнения за връзка на дадени операции / сделки / клиенти с изпирането на пари или финансиране на тероризъм.

Какво трябва да е поведението ни, ако е налице някой от критериите

Ето защо, в случай на установяване на един или повече критерии, организацията следва:

  • да направи анализ на фактите и обстоятелствата и ако прецени, че е налице съмнение за изпиране на пари, наличие на средства с престъпен произход или съмнение за финансиране на тероризъм, да пристъпи към уведомяване на САД ФР -  ДАНС;
  • ако не може директно да направи преценка налице ли или не съмнение, то е необходимо да събере допълнителна информация, въз основа на която да направи преценката дали да уведоми САД ФР – ДАНС или не е налице съмнение и може да сключи сделката.

Как документираме действията си

В Дневника за подаване на сигнали от служителите. Той трябва да е прошнурован, прономерован и заверен от представляващия. В него следва да се впише:
- съобщението факти или обстоятелства, които пораждат съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризъм
- какви действия се предприемат по анализ и събиране на допълнителна информация, в т.ч. всички документи, свързани с проверката на сигнала
- заключение дали трябва да се уведоми ДФР-ДАНС за наличие на съмнение (по чл. 72 ЗМИП).


Важно: Служителите могат да изпратят директно уведомление до ДФР – ДАНС, като анонимността им се запазва.

Допълнителна информация:

За допълнителна информация може да се запознаете с Указанията за уведомяване на ДФР-ДАНС при съмнение за изпиране на пари, на средства с престъпен произход или на финансиране на тероризъм, публикувани на страницата на ДАНС.


Тази статия е част от информационната кампания „ЮЛНЦ и мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма“ на Български център и нестопанско право и НПО Портала, с участието на САД-ФР на ДАНС. Кампанията е подкрепена от Фондация „Америка за България“.Към дургите части от поредицата:

>> ЗМИП МАТЕРИАЛИ четвърта част: Собствена оценка на риска и Вътрешни правила

>> ЗМИП МАТЕРИАЛИ втора част: Определяне и вписване на лицата, които се считат за действителни собственици на ЮЛНЦ

>> ЗМИП МАТЕРИАЛИ първа част: Общи задължения на всички ЮЛНЦ по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

назад