Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Партньори на БЦНП

Каква отговорност носят членовете на органите на ЮЛНЦ?

С цел изясняване на въпроса за отговорността на членовете на органите на ЮЛНЦ той следва да бъде анализиран от гледна точка на самото ЮЛНЦ, т.е. дали става въпрос за вътрешните или външните за организацията отношения. Вътрешни са отношенията, които касаят само членовете или членовете на органите на едно ЮЛНЦ. Такива са например решението за свикване на заседание на даден орган, решението за изменение на актовете на организацията и други. Външни са например сделките, в които ЮЛНЦ встъпва с трети лица, които не са членове на органите му.
Във вътрешните отношения за ЮЛНЦ отговорността на членовете на неговите органи се свързва със задължението за точно и лоялно изпълнение на техните функции. При техния избор за членове на органи, ЮЛНЦ гласува доверие на тези лица, като им предоставя определени права и им възлага определени задължения, които те трябва да изпълняват с грижата на добрия стопанин. В случаите на неизпълнение на тези задължения, от които настъпват вреди за организацията, те лично отговарят пред ЮЛНЦ. Най-често неизпълнението на задълженията е свързано с бездействие на членовете на органи, изразяващо се например в неучастие в заседанията на органите, липса на активен принос към постигането на целите на организацията и т.н.
В случаите на колективно решение на орган, от което настъпват вреди за ЮЛНЦ, би могло да се търси лична отговорност от членовете взели решението, ако може да се установи личната вина на всеки от членове, гласували в полза на решението. От тази гледна точка, членове на колективен орган, гласували против вредоносното решение или напуснали органа към момента на неговото вземане биха могли да бъдат освободени от отговорност.
Във външните отношения, в каквито ЮЛНЦ участват, когато контактуват с други външни за тях субекти – трети лица, членовете на органи не отговарят пряко за вреди причинени на тези лица. Отговорността се носи от самото ЮЛНЦ, тъй като се счита, че те действат от името и за сметка на организацията и последиците от техните действия настъпват направо за нея. Въпреки това, след като бъде реализирана отговорността спрямо ЮЛНЦ, то може да търси отговорността на лицата, които с действията си виновно са причинили тези вреди на организацията, чрез съответните обратни (регресни) искове.

назад
Форма за задаване на въпроси свързани със ЗЮЛНЦ. задаване на въпрос