Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Партньори на БЦНП

Какви са правата и задълженията на членовете на ЮЛНЦ, респективно на членовете на органите на ЮЛНЦ?

При сдруженията законът регламентира правата и задълженията на техните членове, които до голяма степен се препокриват с правата и задълженията, които тези лица имат като членове на органи (по въпроса за правата и задълженията на членовете на органи в ЮЛНЦ липсва изрична уредба).
Най-общо може да се говори за имуществени, неимуществени и организационни права и задължения на членовете на сдружението.
Имуществените права включват:

 • възможността членовете на сдружението да се ползват от неговото имущество по реда, предвиден в устава;
 • възможността членовете да се ползват от резултатите от неговата дейност по реда, предвиден в устава.

Имуществените задължения на членовете при сдружение са свързани с:

 • изискването за внасянето на имуществени вноски в сдружението;
 • задължението за членски внос.

Основните неимуществени права на членовете включват:

 • правото на всеки член да участва в управление на сдружението;
 • да бъде информиран за дейността му;
 • да се ползва от резултатите от дейността му.

Основното неимуществено задължение на членовете е да имат поведение, което е съвместимо с тяхното членство в сдружението.
Основните организационни права на членовете са:

 • правото на упражняване на активно и пасивно избирателно право в органите на сдружението;
 • правото на участие в заседанията на органите;
 • правото на изказване на мнение и правене на предложения в заседанията на органите;
 • правото на глас в органите на сдружението;
 • правото на обжалване на решенията на органите;
 • правото на искане за прекратяване на сдружението.

В устава могат да бъдат предвидени и конкретни организационни задължения като например задължение за участие в заседанията, задължение за гласуване и други. Фондациите нямат членове и въпреки липсата на правна уредба може да се каже, че членовете на органите им са длъжни да изпълняват дейността си с дължимата грижа и в съответствие със закона и учредителния акт. Няма пречка в учредителния акт на фондацията да бъдат включени норми, които предвиждат права и задължения за членовете на органите като участие в заседанията и вземането на решенията на органите, гласуване, санкции при неизпълнение на задълженията. Учредителният акт би могъл да предвиди и право на обезщетение за разноските, които членовете на органите на фондацията са направили при осъществяване на дейността си и други имуществени или неимуществени права.

назад
Форма за задаване на въпроси свързани със ЗЮЛНЦ. задаване на въпрос