Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Партньори на БЦНП

Какво представляват клоновете на местни и чуждестранни ЮЛНЦ?

ЗЮЛНЦ изрично предвижда, че български и чуждестранни ЮЛНЦ могат да имат клонове. За да учреди клон, органът на едно българско ЮЛНЦ, който според неговия устав или учредителен акт има това правомощие, следва да вземе решение за откриване на клона. Най-често компетентен за такова решение е върховният орган на ЮЛНЦ, но това правомощие може да бъде делегирано изрично и на управителния орган. Създаването на клон на българско ЮЛНЦ е едно от обстоятелствата, които подлежат на вписване по партидата на ЮЛНЦ – „майка“ в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Клонът не е самостоятелно юридическо лице, а е част от ЮЛНЦ – „майка“. Въпреки това той се регистрира в регистъра на ЮЛНЦ, получава ЕИК и може да има собствена банкова сметка. Единният идентификационен код на клона на ЮЛНЦ е 4-цифров и се добавя към 9-цифровия код на ЮЛНЦ – „майка“. ЕИК на клона се определя при първоначалното му вписване по партидата на ЮЛНЦ и остава непроменен до заличаването. Всички действия, които управителят на клона извършва във връзка с дейността на клона, са от името и за сметка на ЮЛНЦ – „майка“. Определението на дейността на клона – в частна или обществена полза – следва определението на дейността на ЮЛНЦ – „майка“ и не може да се различава от нея. Решението за разкриване на клона следва да съдържа основните обстоятелства, които според закона подлежат на вписване във връзка с учредяването на клона: наименованието на клона, седалището и адресът му на управление, имената и длъжността на лицето, определено за представляващ, както и предвидените в устава (съответно учредителния акт на ЮЛНЦ – „майка“) ограничения на правомощията и представителната му власт.
Според ЗЮЛНЦ чуждестранни ЮЛНЦ също могат да учредяват клонове в България, ако целите на тези ЮЛНЦ не противоречат на обществения ред и закона у нас. Клоновете на чуждестранни ЮЛНЦ също се регистрират в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ), воден от Агенцията по вписванията, за да се смятат за възникнали. При регистрацията им се заявяват: наименованието, седалището и адресът на ЮЛНЦ – „майка“, наименованието, седалището и адресът на управление на клона в България, управителят на клона, предвидените ограничения на правомощията и представителната му власт, целите на чуждестранното ЮЛНЦ, които то ще преследва чрез клона, както и определянето дали клонът ще извършва общественополезна дейност. Няма пречка клонът на чуждестранно ЮЛНЦ да бъде определен и в частна полза. Според Кодекса на международното частно право клонът на юридическо лице се урежда от правото на държавата, в която е регистриран, следователно спрямо клоновете на чуждестранни ЮЛНЦ в България ще действат разпоредбите на българското право. При първоначалното вписване на клона на чуждестранното юридическо лице в регистъра на ЮЛНЦ задължително се определя 9-цифров единен идентификационен код (ЕИК) на клона.

назад
Форма за задаване на въпроси свързани със ЗЮЛНЦ. задаване на въпрос