Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Партньори на БЦНП

Обществена или частна полза

При своето учредяване всяко ЮЛНЦ е длъжно да се самоопредели като организация в частна или в обществена полза. Основната разлика са целите, за чието реализиране е създадено ЮЛНЦ. За разлика от създадените в частна полза сдружения и фондации, тези, регистрирани за извършване на дейност в обществена полза, разходват имуществото си за: развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление; развитието и утвърждаването на духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура; подкрепа за деца, за хора с увреждания и за лица и общности в риск от социално изключване; защитата на човешките права или на околната среда; и за други цели, определени със закон.

Определянето на целите и дали организацията е в частна или обществена ползва се извършва в устава или в учредителния акт и се вписва в регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. ЮЛНЦ в частна полза може да промени своя статут и да се определи в обществена полза, но обратното е невъзможно. ЮЛНЦ в обществена полза получават данъчни облекчения от държавата и възможност да стопанисват при по-лек режим държавни и общински имоти.

назад
Форма за задаване на въпроси свързани със ЗЮЛНЦ. задаване на въпрос