Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Партньори на БЦНП

От кога може ЮЛНЦ да поема права и задължения?

ЗЮЛНЦ създава общата възможност държавата да подпомага тези ЮЛНЦ, които са вписани в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията за извършване на дейност в обществена полза, чрез данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения, предвидени в съответните специални закони.

Възможно е държавата да реши да финансира ЮЛНЦ като следва да създаде условия и ред, по които да става това. Така, законът не предоставя пряко данъчни облекчения или други привилегии за ЮЛНЦ, а урежда принципната възможност, която може да се осъществи само чрез приемането на конкретни разпоредби в други закони. Такива има приети в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъка върху добавената стойност и др.

назад
Форма за задаване на въпроси свързани със ЗЮЛНЦ. задаване на въпрос