Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Партньори на БЦНП

Учредяване на фондация

Фондацията се учредява с едностранен учредителен акт. Приживе това става с дарение, което трябва да бъде извършено в писмена форма с нотариална заверка на подписа на учредителя, а след неговата смърт – чрез завещание. С учредителния акт се предоставя имущество, посочва се наименованието, седалището и адреса на фондацията, целите и средствата за постигането им и първият състав на органите на фондацията. В него подробно следва да се включат и устройствени правила, които регламентират органите на фондацията, правомощия, начин на работа, прекратяване. След като се подготвят тези основни документи, учредителят или лицето, определено да представлява занапред фондацията, следва да открие набирателна банкова сметка, по която да се внесе определеното учредително дарение, в случай че то е в пари.

За да се регистрира учредената фондация, до Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията лицата, определени за представляващи бъдещата фондация, следва да подадат заявление за първоначално вписване по Образец А16, придружено от задължително следните документи: учредителния акт на фондацията  с нотариална заверка на подписа на учредителя или нотариално заверен препис от завещанието и акт за смърт на завещателя  (придружен от второ копие със заличени лични данни); образец от подпис на представляващия/-ите; доказателства, че учредителното дарение е предоставено (ако е парично – това би било документ от банка за внасяне на средствата); декларация от заявителя за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец) и документ за платена държавна такса. Когато заявлението се подава от заявител–адвокат, той следва да подаде и копие на своето изрично писмено пълномощно. Ако заявлението се подава от друго лице (пълномощник), то то трябва да представи пред Агенция по вписванията нотариално заверено заявление по образец А15, копие на изричното писмено пълномощно и декларация, че заявлението и приложените към заявлението документи са представени от заявителя.

Размерът на държавната такса, дължима към Агенция по вписванията, е 50 лева, в случай че документите се подават на хартия в териториална служба по вписванията, или 25 лева – ако документите се подават по електронен път с квалифициран електронен подпис.

назад
Форма за задаване на въпроси свързани със ЗЮЛНЦ. задаване на въпрос