Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Партньори на БЦНП

Учредяване на сдружение

При учредяване на сдружение в частна полза са необходими минимум 3 учредители, без значение дали са физически или юридически лица. Ако сдружението е в обществена полза, учредителите трябва да са минимум 7 физически лица или 3 юридически лица. За да се учреди едно сдружение е необходимо да бъде проведено учредително събрание, на което да се вземат решения за наименованието, седалището и адреса, статута, целите, предмета на дейност, приемане на устав и първия управителен орган. Решенията, които се вземат на учредителното събрание, се отразяват в протокол.

За да се регистрира учреденото сдружение, до Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията лицата, определени за представляващи бъдещото сдружение, следва да подадат заявление за първоначално вписване по Образец А15, придружено от задължително следните документи: протокол от учредителното събрание на сдружението (придружен от второ копие със заличени лични данни, ако такива има в протокола); приетия от учредителите устав (придружен от второ копие със заличени лични данни, ако такива има в устава); образец от подпис на представляващия/-ите; декларация от заявителя за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец) и документ за платена държавна такса. Когато заявлението се подава от заявител–адвокат, той следва да подаде и копие на своето изрично писмено пълномощно. Ако заявлението се подава от друго лице (пълномощник), то то трябва да представи пред Агенция по вписванията нотариално заверено заявление по образец А15, копие на изричното писмено пълномощно и декларация, че заявлението и приложените към заявлението документи са представени от заявителя.

Размерът на държавната такса, дължима към Агенция по вписванията, е 50 лева, в случай че документите се подават на хартия в териториална служба по вписванията, или 25 лева – ако документите се подават по електронен път с квалифициран електронен подпис.

назад
Форма за задаване на въпроси свързани със ЗЮЛНЦ. задаване на въпрос