Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

БЦНП, ФГУ и НМД настояват за повече участие на НПО при управлението и изпълнението на структурните фондове

19 Април 2017
На 6 април 2017 в Министерски съвет се проведе регулярна среща на Централното координационно звено, управляващите органи, сертифициращи и одитни органи на оперативните програми, съфинансирани със средства от европейските структурни фондове, и социалните партньори.legislation (Medium)

От страна на Форум „Гражданско участие" (ФГУ) и Национална мрежа за децата (НМД) в срещата взеха участие Ива Таралежкова от ФГУ, Елица Баракова от фондация „BCause", Надя Шабани от Български център за нестопанско право и Дани Колева от Секретариата на НМД. Поканата дойде в резултат на писмо до служебния заместник министър-председател по европейските фондове, г-жа Малина Крумова, изпратено от името на двете мрежи и други НПО. Писмото съдържаше въпроси и препоръки относно практиките, резултатите и предизвикателствата пред участието на гражданските организации в Комитетите за наблюдение към различните оперативни програми и ПРСР, обсъдени по време на работна среща, проведена на 17.02.2017г.  Основните проблеми, идентифицирани от организациите и поставени на вниманието на институциите са:

  •     Липсата на баланс между мерките за директни бенефициенти и мерките, изискващи кандидатстване на конкурсен принцип в цялостното разписване и реализация на оперативните програми;
  •  Режимът Де минимис и третирането на нестопанската дейност на гражданските организации по европейски проекти като държавна помощ;
  •   Необходимостта от ясно и категорично становище, че участието на НПО в Комитетите за наблюдение не ги поставя в ситуация на конфликт на интереси при последващо кандидатстване по оперативните програми, когато не участват в гласуването на съответните схеми, по които кандидатстват;
  •   Разработване на механизъм за предварително обсъждане и консултиране на индикативните годишни програми с оглед постигане на баланс между различните оси, стратегически цели и приоритети на оперативните програми.

В хода на срещата стана ясно, че по т.3 относно конфликта на интереси, Централното координационно звено е давало нееднократно тълкуване, че когато се приемат операции, по които членовете на Комитета имат намерение да кандидатстват, те не следва да участват в гласуването.  На този етап позицията е, че не е нужно да се търси нормативно решение на въпроса заради единичен казус в рамките на ОП НОИР, който ще бъде разрешен. Указанията на вицепремиера са публични, като може да се помисли тълкувателните писма на ОП НОИР и различните управляващи органи също да бъдат публични.

По въпроса за Де минимис, позицията на Министерство на финансите бе, че министърът на финансите дава принципни становища и няма други правомощия, свързани с регламентирането на различните схеми и операции, което е отговорност на отделните управляващи органи. Позицията на представителите на НПО по този въпрос е, че когато се финансират стопански дейности на НПО не представлява проблем да се прилага режима на Де минимис, но практиката досега показва, че оперативните програми поставят цели схеми под режима на държавните помощи и съответно прилагат правилото за Де минимис (до 200 000 за 3 години), без да правят разграничението дали се финансират типични граждански инициативи, нестопански по своя характер. По този начин се затрудняват инициативите в подкрепа на гражданското участие, смисъла за политики и реформи чрез граждански диалог.

Допълнително от Централното координационно звено уточниха, че са провеждани срещи по темата с МФ и са идентифицирани и други предизвикателства като напр. факта, че управляващите органи не са секторо-компетентни и че има нужда от подобряване на връзката и координацията между политико-правещите дирекции и управляващите органи;  има липса на знания и капацитет за използване и на други механизми като регламента за групово освобождаване  и др. Предприети са частично стъпки и ще се търсят решения на повдигнатите проблеми.

Препоръките на МФ в момента са да се изследват конкретните дейности, които ще пазарната ситуация, както и че е възможно да има разработване и приемане на операции с компонент 1 – в режим държавна помощ и компонент 2 – недържавна помощ според вида на дейността на бенефициентите. Гражданските организации настояха МФ да поеме методическа роля в това как следва да бъде приложено европейското законодателство в тази област, но и да се зачетат принципите на равенство и равно третиране и гражданско участие в изработване и прилагане на политиките.

В отговор на становището от страна на неправителствените организации и проведените срещи и дискусии до момента, Директорът на дирекцията „Добро Управление" и ръководител на Управляващия орган на ОПДУ изпрати писмо 04.01-58 с дата 6 април до министъра на финансите с предложение за организиране на среща с цел съгласуване на критерии за отваряне на операции по Процедурата, включена в Индикативната програма за 2017 за подбор на проекти: „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство" по ОПДУ. В това писмо УО поставя и въпроса относно режима на Де минимис по отношение на тази процедура в съзвучие с позицията на неправителствените организации. В тяхното писмо се казва: „В качеството си на Управляващ орган считаме, че ….не са изпълнени кумулятивно критериите от „теста за държавна помощ" по чл.107, параграф 1 ДФЕС, т.е. Процедурата попада извън обхвата на законодателството по държаваните помощи, тъй като не съдържа помощ".

Продължаваме да следим темата и да работим за подобряване на условията за включване на НПО в управлението и изпълнението на структурните фондове.

назад