Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

БЮДЖЕТ 2023: Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел за 2023 г.

8 Август 2023

 

В Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., обн. С ДВ бр. 66 от 01.08.2023 г., са заложени разходи по перо „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)“ в бюджетите на 10 министерства (в т.ч. Министерски съвет). В бюджета за предходната година това перо беше предвидено в 11 министерства (заедно с Министерски съвет).

В перото за ЮЛНЦ от „държавния бюджет за 2023 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз“ са предвидени средства в размер на 159 920 900 лв. – с близо 8 900 000 лв. повече от 2022 г. (151 079 700 лв.). 

През 2023 г. в бюджета на Министерски съвет са предвидени 39 925 000 лв., (38 770 000 през 2022 г.), която сума съответства изцяло на сумата, предвидена като държавната субсидия за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията. 

Новост спрямо бюджета от миналата година е липсата на перо „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ в бюджета на Министерство на външните работи

Държавната субсидия за политическите партии отново, както и през 2022 г., е част от перо средства за ЮЛНЦ в бюджета на Министерство на правосъдието. Забелязва се обаче намаляване на субсидията за политически партии – от 20 000 000 лв. за 2022 г. на 19 200 000 лв. за 2023 г. Практиката в предходни години е била в Закона за държавния бюджет да се предвижда, че необходимите средства за държавната субсидия по чл. 25 от Закона за политическите партии се осигуряват чрез одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за съответната година по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси за сметка на планираните по централния бюджет разходи за същата цел. Остава същата сумата от 690 000 лв., чието разходване не е разписано за коя политика или за кои бенефициенти ще бъде похарчено. 

С почти 10 млн. лв. са увеличени средствата по перо „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)“ в рамките на бюджета на Министерство на младежта и спорта спрямо 2022 г. Конкретните бенефициери на субсидията, разпределяна от Министерството на младежта и спорта, отново не се посочват в Закона за държавния бюджет. Средствата се разпределят по правилата на Закона за физическото възпитание и спорта (глава 12, раздел II) - в областта на физическата активност, физическо възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, и по Закон за младежта (чл. 7 и чл. 8) и Закон за хазарта (чл. 10а, ал. 3-6) – в областта на младежките дейности.

Можете да видите сумите, заделени за всяко министерство с цел „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)“ за 2023 г., както и кои са бенефициерите. Информацията се основава на примерното изброяване на бенефициерите в Закона за държавния бюджет за 2023 г., което не във всички случаи е изчерпателно. 

 

„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“

Министерство

Сума в хил. лв.

Бенефициери

Бележки

Министерски съвет

39 925,0

Вероизповедания, регистрирани по Закона за вероизповеданията

За сравнение - през 2022 г. средствата са 38 770,0

Министерство на труда и социалната политика

5 499,4

Сдружение „Съюз на инвалидите в България“ (709,6 хил. лв.); Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ (282,9 хил. лв.); Сдружение „Съюз на слепите в България“ (722,2 хил. лв.); Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“ (212,8 хил. лв.); Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“ (478,4 хил. лв.); Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ (112,7 хил. лв.); Сдружение „Съюз на глухите в България“ (372,6 хил. лв.); Сдружение „Българска асоциация „Диабет“ (406,0 хил. лв.); Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“ (92,0 хил. лв.); Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ (193,2 хил. лв.); Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания (312,8 хил. лв.); Сдружение „Център за психологически изследвания“ (287,5 хил. лв.); Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“ (59,8 хил. лв.); Сдружение „Национална организация „Малки български хора“ (52,9 хил. лв.); Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ (59,8 хил. лв.); Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“ (236,9 хил. лв.); Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ (51,8 хил. лв.); Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ (230,0 хил. лв.); Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“ (113,9 хил. лв.); Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“ (51,8 хил. лв.); Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания“ (59,8 хил. лв.); 

Разликата между общата сума по това перо и сбора на сумите, заделени за посочените организации, е 400 000 лв. За този остатък няма посочен бенефициер. 

За сравнение, през 2022 г. общата сума по това перо е 5 369 400 лв., с разлика  от 270 000 лв., за която също не е  посочен бефициер/и. 

Министерство на отбраната

262, 0

Съюз на ветераните от войните в България

През 2022 г. средствата са били в същия размер и предназначени за същия бенефициер.

Министерството на здравеопазването

 5 200,0

Български червен кръст

Сумата и небефициера не се е променяла от 2021 насам.

Министерство на образованието и науката

100,0

Македонски научен институт

 Сумата за 2022 г. е същата и е била предвидена за същия бенецифиер. 

Министерство на културата

4 051,5

Национален дарителски фонд „13 века България“ (226 000 лв.); Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа” (412 000 лв.) и „Съюз на народните читалища” (86 000 лв.)

Разликата между общата стойност и заделените за трите организации в ляво е 3 979 100 лв. (над 850 000 лв. повече от 2022 г.), вероятно бюджет на фонд Култура.

През 2022 г. сумата по перото е 3 851 000 лв., от която след приспадане на сумите по за същите три организации, са останали 3 127 500 лв.

Министерството на икономиката и индустрията

2 040,0

Български институт за стандартизация (1 970 000 лв.)

След приспадане на средствата за изрично предвидената организация, остават 70 хил.лв., които не е уточнено за кого са предназначени. 

През 2022 г. стойностите са еднакви.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

637,0

Не са уточнени ясно кои ЮЛНЦ са бенефициери (или за коя политика).

През 2022 г. средствата са били 540 000 лв., отново без яснота кои ЮЛНЦ са бенефициери.

Министерство на младежта и спорта

82 315,5

 

Не са уточнени ясно кои ЮЛНЦ са бенефициери (или за коя политика).

За сравнение – през 2022 г. средствата са 73 256 800 лв., а през 2021 – 59 793 000 лв. 

Министерство на правосъдието

 19 890,0

Политически партии – 19 200 000 лв. За останалите 690 000 лв., която сума се повтаря като миналогодишната, не става ясно кои ЮЛНЦ са бенефициери (или за коя политика).

През 2022 г. средствата са били размер 20 690 000 с отделени 20 000 000 за субсидия за политическите партии

назад