Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ НА ЮЛНЦ ЗА 2021 – ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СРОКОВЕ, ДОКУМЕНТИ

1 Март 2022

Всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - сдружение, фондация и читалище - следва да спазва принципите на прозрачност и отчетност. Когато говорим за годишно отчитане на ЮЛНЦ, винаги трябва да имаме предвид 3 основни институцииНационален статистически институт (НСИ)Национална агенция за приходите (НАП) и Агенция по вписванията (АВ).

В този материал ще намерите отговорите на въпросите - в кои случаи, какви документи, къде и в какви срокове трябва да подадем, за да отчетем дейността си (или липсата на такава) за изминалата 2021 година?

 

ОТЧИТАНЕ ПРЕД НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ)

>> Отчитане пред НСИ на ЮЛНЦ с дейност през 2021 г.

Всички предприятия с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако са осъществявали дейност през 2021 г., с приходи и разходи над 500 лв. по смисъла на Закона за счетоводството, са длъжни да подадат ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА (ГОД) си през 2021 г. в НСИ.

Срок за подаване на ГОД в НСИ: от 1 март до 30 юни 2022 г.

- Чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката

- Чл. 92, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане

  

>> Отчитане пред НСИ на ЮЛНЦ без дейност през 2021 г. или с приходи и разходи под 500 лв.

Всички предприятия с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство през 2021 г. ИЛИ са имали дейност, но приходите и разходите от дейността са били под 500 лева, са длъжни да подадат ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПОД 500 ЛЕВА И ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗ ДЕЙНОСТ през 2021 г. в НСИ.

Срок за подаване на Декларацията в НСИ: от 1 март до 30 юни 2022 г.

I. За предприятия с нестопанска цел БЕЗ ДЕЙНОСТ през 2021 г.:

- Чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката

- Чл. 92, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане

 

II. За предприятия с нестопанска цел с дейност, но с приходи и разходи под 500 лв. през 2021 г.:

 • В кои закони го пише: 

- Чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката

- Чл. 92, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане 

 

>> Отчитане пред НСИ на новорегистрирани ЮЛНЦ през 2021 г.

Всички предприятия с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако през 2021 г. са се вписали в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, са длъжни да подадат ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА, съответно ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПОД 500 ЛЕВА И ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗ ДЕЙНОСТ през 2021 г. в НСИ. Периодът, за който се отнася ГОД, съотв. Декларацията, е от деня на регистрацията до 31 декември 2021 г.

За тях ще важат същите правила и срокове, описани по-горе за ЮЛНЦ с дейност или без дейност през 2021 г.

**ВАЖНО! 

Предприятия с нестопанска цел, които през 2021 г. са извършвали стопанска дейностимат задължение за подаване на Годишна данъчна декларация пред НАП за 2021 г.

Тези, които през 2021 г. НЕ са извършвали стопанска дейност, съответно - нямат задължение за подаване на Годишна данъчна декларация пред НАП за 2021 г.

Санкции – неотчитане пред НСИ:

При неизпълнение на задължението за подаване на ГОД, съотв. на Декларацията в НСИ в срок до 30 юни 2022 г. на предприятието с нестопанска цел се налага парична санкция от 200 лв. до 2000 лв. При повторно нарушение санкцията е от 2000 лв. до 6000 лв. (чл. 52, ал. 2 във връзка с чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката).

 

Отчитане пред НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП)

 

>> Отчитане пред НАП на ЮЛНЦ с дейност през 2021 г.

Всички ЮЛНЦ - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако са осъществявали стопанска дейност и/или са получавали приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако са извършвали социални, облагаеми представителни разходи и/или други видове облагаеми разходи през 2021 г., са длъжни да подадат ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2021 г. в НАП.

ЮЛНЦ, които не са осъществявали стопанска дейност по смисъла на ЗКПО, но през 2021 г. за тях е възникнало задължение за данък върху разходите или желаят да декларират други данни и обстоятелства, предвидени в образеца на декларацията, също са длъжни да подадат ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО в НАП.

Срок за подаване на ГДД в НАП: от 1 март до 30 юни 2022 г.

- Чл. 92, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане

 

>> ЮЛНЦ, които не се отчитат пред НАП за дейност през 2022 г.

Всички ЮЛНЦ - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако през 2021 г. не са осъществявали стопанска дейност по смисъла на Закона за счетоводството, не подават ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО в НАП.

 • Къде има повече информация: В сайта на НАП и на тел.: 0700 18 700
 • В кой закон го пише:

- Чл. 92, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане

Санкции – неотчитане пред НАП:

При неизпълнение на задълженията за подаване на Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО в НАП и Годишен отчет за дейността в НСИ в срок до 30 юни 2022 г. на организацията се налага парична санкция от 500 лв. до 2000 лв. При повторно нарушение санкцията е от 1500 лв. до 5000 лв. (чл. 276 във връзка с чл. 92, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане).

 

ОТЧИТАНЕ ПРЕД АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА –
РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (РЕГИСТЪР НА ЮЛНЦ)

 

 >> Отчитане в Регистъра на ЮЛНЦ към АВ на ЮЛНЦ с дейност през 2021 г.

Всички юридически лица с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако са осъществявали дейност през 2021 г., са длъжни да обявят ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ГФО) за 2021 г. Всички ЮЛНЦ в обществена полза са длъжни заедно с ГФО да обявят и ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА (ГДДза 2021 г.

ГФО и ГДД за 2021 г. се заявяват за обявяване в РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА.

Срок за заявяване за обявяване на ГФО и ГДД: до 30 септември 2022 г.

 1. Заявление № Г2 за обявяване на годишен финансов отчет, към което се прилагат:
 2. Годишен финансов отчет по чл. 35, ал. 2 от ЗСч. (включително заверен, ако организацията подлежи на независим финансов одит) – за ЮЛНЦ в обществена и в частна полза;
 3. Годишен доклад за дейността по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ – само за ЮЛНЦ в обществена полза;
 4. Заверени копия на ГФО и ГДД, в които личните данни (ако има такива) са заличени;
 5. Декларация от законния представител, удостоверяваща приемането от компетентния орган на ГФО и ГДД по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до ТРРЮЛНЦ - подписана от законния представител и с отбелязване към коя категория предприятие по смисъла на Закона за счетоводството попада организацията – микро, малко или средно
 6. Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ, подписана от заявителя;

- Чл. 35, ал. 2 и чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството

- Чл. 18, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 40, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел

 

>> Отчитане в Регистъра на ЮЛНЦ към АВ на пререгистрирани ЮЛНЦ през 2021 г. и 2022 г.*** 

Към момента в Закона за счетоводството липсва текст, който да урежда в какви срокове и за кои години пререгистрираните през 2021 г. и 2022 г. ЮЛНЦ трябва да заявят за обявяване ГФО, както и ГДД в РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА.

Въпреки това, ние Ви насърчаваме да обявите всички ГФО и ГДД за 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г. в Регистъра на ЮЛНЦ в срок до 30 септември 2022 г. или, ако организацията се пререгистрира след 30 септември 2022 г. - в срок до 1 месец след пререгистрацията.

 

>> Отчитане в Регистъра на ЮЛНЦ към АВ на ЮЛНЦ без дейност през 2021 г. 

Всички юридически лица с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, които не са осъществявали дейност през 2021 г., са длъжни да заявят за обявяване това с ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 38, АЛ. 9, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ) в РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА.

Срок за заявяване за обявяване на Декларацията за неактивност: до 30 юни 2022 г.

 1. Заявление № Г3 за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч., към което се прилагат:
 2. Декларация за липа на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството
 3. Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ, подписана от заявителя
 • Какво е важно да помните: Декларацията за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно. Ако през 2021 г. не сте осъществявали дейност през 2021 г., като в същото време сте подали Декларация за неактивност за 2020 г., НЕ подавате Декларация на неактивност за 2021 г.
 • Дължи ли се така – не, не се дължи държавна такса
 • Какъв е срокът: до 30 юни 2021 г.
 • Къде има повече информация: В сайта на Регистъра на ЮЛНЦ
 • В кои закони го пише: 

- Чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството

- §1, т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството

 

>> Отчитане на непререгистрирани ЮЛНЦ*** с дейност през 2021 г.

Ако юридическо лице с нестопанска цел - сдружение, фондация или читалище - независимо дали е в обществена или в частна полза, не се е пререгистрирало в Регистъра на ЮЛНЦ от 1 януари 2018 г. до момента, то е длъжно да обяви ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ГФО), както и ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (ГДД) (ако е в обществена полза) за 2021 г. в САЙТА СИ, ИКОНОМИЧЕСКО ИЗДАНИЕ или ИНТЕРНЕТ. Организацията е задължена да осигури и свободен, безплатен достъп до публикуваните отчет и доклад и при поискване - да посочи мястото, където те са публикувани.

Срок за онлайн обявяването на ГФО и ГДД: до 30 юни 2022 г.

 • Какъв е срокът: до 30 юни 2022 г.
 • В кои закони го пише:

- §55, т. 1 от Закона за счетоводството

- Чл. 35, ал. 2 от Закона за счетоводството

- Чл. 40, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел

 

>> Отчитане на непререгистрирани ЮЛНЦ без дейност през 2021 г.

Към момента в Закона за счетоводството липсва текст, който да урежда задълженията на ЮЛНЦ, които не са се пререгистрирали и не са имали дейност през 2021 г.

Въпреки това, ние Ви насърчаваме да обявите ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 38, АЛ. 9, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ) за 2021 г. в САЙТА СИ, ИКОНОМИЧЕСКО ИЗДАНИЕ или ИНТЕРНЕТ. Организацията е задължена да осигури и свободен, безплатен достъп до публикуваната Декларация за неактивност и при поискване - да посочи мястото, където те са публикувани.

Срок за онлайн обявяването на Декларацията за неактивност: до 30 юни 2022 г.

 

***ВАЖНО: След промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. крайният срок за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел бе удължен до 31.12.2022 г.

 

Санкции – незаявяване за обявяване на ГФО и ГДД в Регистъра на ЮЛНЦ

При неизпълнение на задължението за обявяване на ГФО и ГДД в срок на организацията се налага с парична санкция от 2000 лв. до 5000 лв. При повторно нарушение санкцията е в двоен размер (чл. 72 от Закона за счетоводството).

За ЮЛНЦ в обществена полза, които 2 поредни години не са обявявали ГФО и ГДД в срок през съответната година, се вписва служебно по тяхната партида, че са „с временно спрян статут в обществена полза“. Системното неизпълнение на задълженията за обявяване на ГФО и ГДД в срок е основание за прекратяване на юридическото лице (чл. 44а. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел).

 

Надяваме се, че този материал беше полезен за Вас.

Ако имате допълнителни въпроси, може да ни пишете на info@bcnl.org или да ни се обадите на (+359) 88 903 66 31.

 


Материалът е част от Кампанията „(Пре)Регистрация на НПОКак да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“, посветена на регистърната реформа за ЮЛНЦ. Включва поредица от разяснителни материали и събития, които да са в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. След промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. актуалният краен срок за пререгистрация на НПО е до 31.12.2022 г.

назад