Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

ИЗМЕНЕНИЯ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

7 Януари 2008

От 01.01.2008г. влизат в сила няколко изменения в данъчното законодателство, касаещи ЮЛНЦ.

 

В Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) бе намалена данъчната ставка, с която се облагат доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени от местни юридически лица в полза на ЮЛНЦ, от 7 на сто на 5 на сто.

 

Друго съществено изменение е във връзка с данъчните облекчения за дарения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). От тази година са премахнати няколко от категориите лица, даренията в полза на които няма да се ползват с преференциален данъчен режим. Това са даренията за хора с увреждания; лица, пострадали при кризи по смисъла на Закона за управление при кризи, или на семействата им; социално слаби лица; деца с увреждания или без родители; ученици и студенти в български училища за учредените и предоставените им стипендии за обучение. Облекчения също така се предвиждат само за дарения, направени на здравни заведения, които са национални центрове по проблемите на общественото здраве, а не и на другите категории здравни заведения, както беше до сега. Нова обаче е възможността за ползване на данъчно облекчение в размер на 5 % за дарения в полза на читалища.

 

Изменения има и в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) по отношение на ставките, с които ще се облагат имуществата, получени по дарение от ЮЛНЦ в частна полза. Данъкът ще е в размер от 5 до 10 на сто от оценката на прехвърляното имущество, а не твърдо – 5 на сто, както беше до сега. За ЮЛНЦ в обществена полза няма промени, в сравнение с досегашния режим.

 

назад