cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ...

29 Октомври 2003
На 31 Декември 2003 година изтича срокът за вписване в Централния регистър на организациите в обществена полза при Министерство на правосъдието за тези ЮЛНЦ, които са заварени при влизането в сила на Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 2001 година и които са се определили за извършване на дейност в обществена полза. За целта тези ЮЛНЦ следва да подадат заявление на хартиен и магнитен носител до Централния регистър, към което да приложат следните документи:
1. Съдебно решение за първоначална регистрация - оригинал;
2. Съдебно решение, в което е вписано определянето в обществена полза - оригинал;
3. Удостоверение за актуално състояние - оригинал;
4. Копия от устава/учредителния акт на организацията - заверено с “Вярно с оригинала”, подпис и печат;
5. Копие от удостоверение за данъчна регистрация - заверено с “Вярно с оригинала”, подпис и печат;
6. Декларации - 2 бр. по образец от лицата представляващи организацията - подписани и подпечатани;
7. Правила и ред за извършване на общественополезна дейност - подписани и подпечатани;
8. Копие от Булстат и регистрация в НОИ - заверени с “Вярно с оригинала”, подпис и печат.
За помощ при попълване на заявления и декларации за вписване в Централния регистър можете да се обърнете към Българския център за нестопанско право.
назад