cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Механизмът за възстановяване и устойчивост – гражданите на Европейския съюз и техните организации трябва да бъдат чути при вземане на решения за дългосрочни реформи и разходване на средства за възстановяване

2 Февруари 2021

Механизмът за възстановяване и устойчивост е част Плана за възстановяване на Европа, с който се предвиждат 1.8 трилиона евро за преодоляване на кризата във връзка с пандемията от COVID-19.

За да се възползват от средствата по Механизма, държавите членки изготвят Национални планове за възстановяване и устойчивост като приложение към своите Национални програми за реформи. Проектът на регламент за създаване на Механизма предвижда датата 30 април 2021 г. като краен срок за официално подаване на Националните планове за възстановяване и устойчивост пред ЕК. Държавите членки могат да подадат проект на план след 15 октомври 2020 г. за предварителни консултации на текста с Комисията. Плановете се преразглеждат и адаптират, при необходимост, през 2022 г., така че да се вземе предвид окончателното разпределение на средствата за 2023 г.

Националните планове за възстановяване и устойчивост поставят амбициозни цели със значително финансово обезпечение (В Плана на България e предвидено разпределение на 12 159 500 000 лв). Затова е особено важно те да отговорят на вижданията на обществото за начина, по който да бъдат адресирани структурни проблеми в държавите членки.

Въпреки това към момента одобряването на Плановете не е обвързано със задължение да се проведат обществени консултации, в които да се включат граждани, граждански организации и други заинтересовани страни.

В тази връзка, според Доклад на Европейския център за нестопанско правo, проведените консултации при изготвяне на Плановете са били изключително ограничени в почти всички държави членки.

 

Как са участвали гражданските организации при консултации за разработване на Националните планове за възстановяване и устойчивост

Според Доклада на Европейския център за нестопанско правo обществените консултации във връзка с разработване на Плановете са били с изключително ниско качество в повечето държави. С изключение на Португалия в останалите 16 държави обект на изследването (включително България) е констатирано, че консултациите са проведени само онлайн с публична покана за изпращане на становища, но с оскъдно или никакво обяснение какви последици ще има във връзка с постъпилите становища. В някои държави, включително и България, консултациите са били възприети от гражданските организации само като „отчитане на дейност“ от страна държавата.

В Доклада България се дава като пример и за липса на реакция дори при проактивно участие на гражданските организации във връзка с консултациите при изготвяне на Плановете. Така още през юли 2020 г., когато българският проект на Плановете е в процес на разработване , коалиция от водещи екологични организации изпращат свое становище. Въпреки това при публикуването на проекта на Плановете през октомври  коалицията установява, че нито една от нейните препоръки не е взета предвид. Коалицията подава и подробно становище подкрепено с мнения на водещи експерти в страната и в рамките на официално обявената консултация, но не получава никаква обратна връзка. Напомняме, че без отговор остана и общото становището на Български център за нестопанско право заедно с още десет организации.

Ограниченото участие на гражданските организации в процеса на изработване на Плановете не е проблем, свързан само с възможността за активно гражданско участие. На практика, проформа консултации засягат качеството на Плановете. Така например, в България се създаде впечатлението, че основната част от средствата ще се разпределят за инфраструктурни проекти, а в Плановете на страната се обръща съвсем малко внимание на политики, свързани с реформи.

Европейският център за нестопанско право дава две основни препоръки във връзка с подобряване на процеса на консултиране:

 • Отчитане на процесите на консултиране – трябва да стане стандартна практика, когато процесите на консултации са част от насоките или изискванията за разработване на Планове, да се изготвя самостоятелен доклад или отделна част от доклада по изготвяне на плана да е посветен на консултационния процес. Такива доклади трябва да включват информация за това: с кого е била проведена консултация, как е извършен подборът на лицата, потърсени за консултация, какви са били основните елементи на консултацията и какво е било въздействието от консултацията.
 • Инвестиране в инфраструктурата за консултации - консултацията, извършена добре, ще даде положителни резултати и донесе добавена стойност към определянето на предизвикателства, идентифицирането на проекти и извършването на мониторинг и оценка на изпълнението на Плановете. За такава консултация обаче са необходими инвестиции на всички нива - местно, регионално, национално и на равнище ЕС.

Всички препоръки, обзор на добри практики и заключения на Европейския център за нестопанско право вижте тук.

 

Какво могат да направят гражданските организации

Европейският център за нестопанско право е изготвил и Ръководство за организации на гражданското общество относно възможностите им за контакт с националните власти във връзка с подготовката на Националните планове за възстановяване и устойчивост на ЕС.

В него се предлагат следните стъпки, които гражданските организации могат да предприемат:

 • Проверете кое Министерство е отговорно за подготовката на Националните планове за възстановяване и устойчивост и кои други министерства участват в процеса.
 • Консултирайте се с други граждански организации, включително от други сектори, за да обмените информация, да разберете какво се случва в страната и ако е възможно да координирате приноса и усилията си.
 • Подгответе кратък материал, който да изпратите на вашето правителство и на отговорното за страната ви лице в Европейската комисия, като очертаете ограничен брой ключови изисквания и предложения свързани с околна среда, социални мерки, образование и култура, които трябва да бъдат включени в Националните планове. Вашите предложения трябва да бъдат подкрепени от съществуващи ангажименти, позоваване на ключови документи на ЕС и ключови национални документи, като Европейския зелен пакт, Европейския стълб на социалните права, Гаранцията за младежта, Резолюцията на Европейския парламент относно културното възстановяване на Европа, както и към специфичните за страната препоръки, където е възможно, и информацията, съдържаща се в споразуменията за партньорство и оперативните програми на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), включително тези, които се подготвят за програмния период 2021-2027.
 • Настоявайте, че трябва да се гарантира, че Плановете са в съответствие с ключовите съществуващи ангажименти на ЕС, като например тези, включени в Европейския зелен пакт, в регламентите на ЕСИФ (като например ангажимента да не се изграждат институции, а да се подкрепя преминаването към грижи в общността), или че реформите и инвестициите в заетостта и социалното осигуряване отчитат спецификите на работниците в областта на културата, творчеството и културното наследство, както и да зачитат конкретното заделяне на средства за климата и дигиталната трансформация и да настоявате за социални и културни инвестиции.
 • Уверете се, че организациите на гражданското общество отговарят на условията за финансова подкрепа във връзка договорените мерки.
 • Настоявайте за структурирана консултация и диалог с гражданското общество в рамките на разработването, изпълнението, наблюдението и оценката на Плановете, като можете да ползвате за база Европейския кодекс за поведение при партньорство в ЕСИФ, както е предложено от Европейския парламент. Насоките на Европейската комисия предвиждат: „Държавите членки се приканват да опишат всяка консултация и принос на социалните партньори, гражданското общество и всички други заинтересовани страни при изготвянето и изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост“ (стр. 33).
 • Настоявайте за прозрачност при разпределението на финансирането / заемите към бенефициерите чрез отворени данни, публикувани на онлайн инструмент.
 • След като Плановете за възстановяване и устойчивост бъдат приети и публикувани, направете кратка оценка на това дали вашият принос е бил отразен и на общото въздействие върху околната среда, бедността, социалното изключване и социалните права, увеличаване достъпа до култура. Комуникирайте своите приноси до ключовите министерства, служителите, отговарящи за страната ви в Европейската комисия, както и чрез традиционни и социални медии.
 • Опитайте се да се срещнете с отговорните държавни служители и служителите в Европейския семестър за обсъждане и ангажиране и присъединяване към официални срещи / събития (онлайн или по друг начин).
 • Споделете вашите приноси / опит и наученото с вашите европейски мрежи и със Civil Society Europe.

Още полезна информация за Плановете, контактни данни и насоки вижте в Наръчника.

назад