cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Нова уредба за провеждане на конкурси за възлагане на предоставянето на социални услуги

24 Ноември 2020

В последните 20 години добрите резултати от социалната работа произлизат до голяма степен от развитието на нови и модерни социални услуги в общността, които позволяват не само по-ефективно и резултатно справяне с проблемите на социално изключване, но и по-ефикасно използване на ресурсите.  В България голяма част от иновативните модели бяха и са развивани от граждански организации, които мотивирани да търсят по-добри решения за подкрепяните от тях групи, създаваха условия за прилагането на новите модели. Признаване на партньорството в предоставянето на социални услуги за първи път се случи със Закона за социално подпомагане през 2002г., а 18 години по-късно след сериозно натрупана практика и резултати, новата правна рамка даде възможност за нов хоризонт за развитие на партньорството в името на едни от най-уязвимите – нуждаещите се от социална подкрепа. Надяваме се възможностите на регулацията сега да създадат реални мостове за диалог и намиране добри решения.

Влезлият в сила на 01.07.2020 г. Закон за социалните услуги (ЗСУ) урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в Република България. В тази връзка в ЗСУ и в Правилника за прилагане на ЗСУ е регламентирана и нова процедура за възлагане на предоставянето на социални услуги а частни доставчици на социални услуги.

Източници:

  1. Нова уредба – чл. 63 и следващи на ЗСУ, чл. 90 и следващи на Правилника за прилагане на ЗСУ
  2. Стара уредба:чл. 18 и следващи на Закона за социално подпомагане (редакция от 18.12.2018 г.), чл. 37 и следващи на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (редакция от 01.09.2020 г.)

 

Нов ред

Стар ред

Съществени разлики

Акт за откриване на конкурс

заповед на кмета на общината

заповед на кмета на общината

 

Съдържание на заповедта на кмета за откриване на конкурс

1. условията за участие и изискванията към кандидатите;

 

2. подробно описание на социалните услуги, предмет на възлагането, техните характеристики и специфики;

 

3. общият размер на финансирането за социалната услуга, предмет на възлагането, и редът и сроковете за предоставяне на средствата;

 

4. документите за участие;

 

5. датата, часът и начинът на провеждане на конкурса;

 

6. крайният срок и мястото за подаване на документите;

 

7. крайният срок за обявяване на резултатите от конкурса;

 

8. начинът на оценяване;

 

9. други специфични условия.

1. условията за участие и изискванията към кандидатите;

 

2. характеристиките и спецификата на предоставяните социални услуги;

 

3. финансирането и начинът на предоставяне на средствата;

 

 

 

 

 

4. документите за участие;

 

5. датата, часът и начинът на провеждане на конкурса;

 

6. крайният срок и мястото за подаване на документите;

 

7. крайният срок за обявяване на резултатите от конкурса;

 

8. начинът на оценяване;

 

9. други специфични условия

Новият ред предвижда по-подробно съдържание на заповедта на кмета, чрез което се гарантира, че още на етап конкурс участниците са информирани за съществените елементи на договора за предоставяне на социалната услуга, който се сключва с победителя в конкурса (виж т. 3)

Начин на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса

публикува поне в един национален всекидневник и на официалната интернет страница на съответната община най-малко 45 дни преди датата на провеждането на конкурса.

поне в един национален и един местен всекидневник най-малко 45 дни преди датата на провеждането на конкурса.

 

Отпада задължението обявлението за конкурса да се публикува в местен всекидневник. Вместо това се въвежда задължително публикуване на официалната интернет страница на съответната община, което ще осигури по-голяма публичност.

Провеждане на конкурса

Конкурсът се провежда от комисия, определена със заповед от кмета на общината, която се състои от нечетен брой членове. По отношение на членовете на комисията не трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите, за което те подписват декларация.

Конкурсът се провежда от комисия, определена със заповед от кмета на общината. В нея задължително се включва представител на Агенцията за социално подпомагане.

Отпада задължителното включване на представител на Агенцията за социално подпомагане в комисията. Въведено е задължение членовете на комисията да подписват декларация за липса на конфликт на интереси с кандидатите. До колкото липсва изрична уредба следва да се счита, че за декларациите за конфликт на интереси ще се прилага чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси. Това положение ще допринесе за осигуряване на по-голяма безпристрастност и намаляване на корупционния риск при провеждане на конкурсите.

Срок за произнасяне на комисията

В 14-дневен срок от провеждането на конкурса комисията извършва оценка на кандидатите

В 14-дневен срок от провеждането на конкурса комисията извършва оценка на кандидатите

 

Критерии, по които комисията извършва оценка

1. съответствие на кандидата с предварително обявените условия;

 

2. опит на кандидата в предоставянето на социалните услуги, предмет на възлагането;

 

3. квалификация на служителите за организация, управление и предоставяне на социалната услуга;

 

4. финансова стабилност на кандидата;

 

5. представена от кандидата програма за управление и предоставяне на социалните услуги, предмет на възлагането, и програма за развитие на тяхното качество съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги;

 

6. други изисквания.

 

1. съответствие на кандидата на предварително обявените условия;

 

2. опит на кандидата в предоставянето на социални услуги и търговска репутация;

 

 

3. работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите;

 

 

4. финансова стабилност на кандидата;

 

5. представена от кандидата програма за развитие на социалните услуги;

 

 

 

 

 

 

 

6. други изисквания.

 

Отпада изискването за преценка на „търговската репутация“ на кандидата. Освен програма за развитие, в която вече се включва и въпросът за качеството на социалните услуги (тази програма следва да се изготви съгласно изискванията на Наредбата за качеството на социалните услуги, която все още не е приета), се изисква от кандидатите и програма за управление и предоставяне на социалните услуги, предмет на възлагането. Тези два важни елемента – качеството на социалните услуги, и програмата за управление са изрични гаранции за търсене на по-добрия резултат от възлагането.

Класиране

Комисията съставя протокол за своята работа и класира участниците в конкурса. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

Комисията съставя протокол за своята работа и класира участниците в конкурса.

Въведено е изискване за мотивирано особено мнение на членовете на комисията, които са гласували против решението за класиране.

Определяне на спечелилия конкурса

Въз основа на протокола на комисията кметът на общината в срок до три работни дни издава заповед, с която определя спечелилия конкурса кандидат.  Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в срок до 7 работни дни от издаването на заповедта

Въз основа на протокола на комисията кметът на общината в 3-дневен срок издава заповед, с която определя спечелилия конкурса кандидат. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в 7-дневен срок от издаването на заповедта.

 

Срокът за уведомяване на участниците в конкурса вече е 7 работни дни, а не 7 дни.

Обжалване на заповедта на кмета

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

Отпада условието за предварително изпълнение. Това означава, че обжалване спира изпълнението на заповедта, освен ако за конкретната заповед не е предвидено предварително изпълнение по реда на чл. 90 във връзка с чл. 60 АПК.

Договор със спечелилия конкурса

Въз основа на заповедта за определяне на спечелилия конкурса, кметът на общината и спечелилият конкурса кандидат сключват договор за възлагане на предоставянето на социалната услуга, който задължително урежда:

1. предмета на договора – вид и обем на възложените социални услуги и брой на потребителите, за които се осигурява финансиране;

 

2. размера на финансирането;

 

3. правата и задълженията на страните;

 

 

4. гаранциите за използването на предоставените средства от държавния и/или общинския бюджет;

 

5. гаранциите за използването на материалната база, обзавеждането и оборудването, осигурени от общината, когато такива се изискват за предоставяне на услугата;

 

6. срока на договора;

 

7. основанията за предсрочно прекратяване на договора и произтичащите от това задължения за страните;

 

8. санкции при неизпълнение.

 

Кметът на общината предоставя копие на договора на Агенцията за качеството на социалните услуги и на Агенцията за социално подпомагане в срок до 7 работни дни от сключването му.

 

Въз основа на заповедта за определяне на спечелилия конкурса, кметът на общината и кандидатът, класиран на първо място, сключват договор, с който се уреждат:

 

 

1. предметът на договора - вид и обем на предлаганите социални услуги;

 

 

 

2. цената на договора;

 

3. гаранциите за използването на предоставените бюджетни средства;

 

4. правата и задълженията на страните;

 

 

 

5. срокът на договора;

 

 

 

 

 

 

 

6. санкции при неизпълнение.

 

 

 

 

 

 

 

 

Кметът на общината предоставя копие на договора на Агенцията за социално подпомагане в 7-дневен срок от сключването му.

 

Новата уредба предвижда по – ясно и подробно задължително съдържание на договора. Копие от него вече се изпраща и до Агенцията за качеството на социалните услуги. Ново положение е предвидените гаранции за използването на материалната база, обзавеждането и оборудването, осигурени от общината, когато такива се изискват за предоставяне на услугата, които остават неизяснени от Правилника. Важно е предвиденото задължение за разписване в договора основанията за предсрочно прекратяване на договора и произтичащите от това задължения за страните, което от своя страна е гаранция в защита интересите на потребителите и непрекъсване предоставянето на услугата.

 

 

Ред при наличие на единствен кандидат

Договор за възлагане на предоставянето на социална услуга може да се сключи и при наличие на единствен кандидат.

 

Договор може да се сключи и при наличие на единствен кандидат чрез пряко договаряне

 

В новата уредба не се допуска възможност за пряко договаряне при единствен кандидат.

Срок на договора

Срокът на договора за възлагане на предоставянето на социалната услуга не може да е по-кратък от две години и по-дълъг от 5 години, като оценка на изпълнението му се прави всяка година.

Срокът на договора не може да е по-кратък от две години и по-дълъг от 5 години.

 

 

Разгледаните процедури се отнасят до възлагане на предоставянето на социални услуги, които са вече са създадени от общината, т.е. за които има осигурена материална база от страна на общината. В преди действащата уредба се предвождаше единствено, че кметът на общината може при обявяване на конкурс за възлагане на социални услуги, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, да включи в конкурса и изискване доставчикът да осигури необходимата материална база за предоставяне на услугата, предмет на възлагане.

В сега действащата уредба са въведени специфични условия за възлагане на предоставянето на социални услуги, които общината няма обективна възможност да създаде (т.е. осигурено е финансиране, но общината няма материална и персонална база за осигуряване предоставянето на услугата).

 

Възлагане на предоставянето на социални услуги, които общината НЯМА обективна възможност да създаде

Възлагане на предоставянето на социални услуги, които са създадени от общината

Съдържание на заповедта на кмета за откриване на конкурс

1. условията за участие и изискванията към кандидатите;

 

2. подробно описание на социалните услуги, предмет на възлагането, техните характеристики и специфики;

 

3. общият размер на финансирането за социалната услуга, предмет на възлагането, и редът и сроковете за предоставяне на средствата;

 

4. документите за участие;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. датата, часът и начинът на провеждане на конкурса;

 

6. крайният срок и мястото за подаване на документите;

 

7. крайният срок за обявяване на резултатите от конкурса;

 

8. начинът на оценяване;

 

 

9. други специфични условия.

1. условията за участие и изискванията към кандидатите;

 

2. подробно описание на социалните услуги, предмет на възлагането, техните характеристики и специфики;

 

3. общият размер на финансирането за социалната услуга, предмет на възлагането, и редът и сроковете за предоставяне на средствата;

 

4. изискванията, на които следва да отговарят материалната база, обзавеждането и оборудването, когато кандидатът трябва да ги осигури за предоставянето на услугата (когато за услугата се изискват такива);

 

5. документите за участие;

 

 

6. датата, часът и начинът на провеждане на конкурса;

 

7. крайният срок и мястото за подаване на документите;

 

8. крайният срок за обявяване на резултатите от конкурса;

 

9. начинът на оценяване;

 

10. други специфични условия.

Критерии, по които комисията извършва оценка

1. съответствие на кандидата с предварително обявените условия;

 

2. опит на кандидата в предоставянето на социалните услуги, предмет на възлагането;

 

3. квалификация на служителите за организация, управление и предоставяне на социалната услуга;

 

 

 

 

 

 

 

 

4. финансова стабилност на кандидата;

 

 

 

5. представена от кандидата програма за управление и предоставяне на социалните услуги, предмет на възлагането, и програма за развитие на тяхното качество съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги;

 

6. други изисквания.

 

1. съответствие на кандидата с предварително обявените условия;

 

2. опит на кандидата в предоставянето на същия вид социална услуга, предмет на възлагането;

 

3. вид и състояние на материалната база, обзавеждането и оборудването, с които кандидатът разполага, когато такива се изискват за предоставяне на услугата, обем на правата върху тях и съответствие с Наредбата за качеството на социалните услуги;

 

4. квалификация на служителите за организация, управление и предоставяне на социалната услуга;

 

5. финансова стабилност на кандидата;

 

 

 

 

 

 

 

 

6. представена от кандидата програма за управление и предоставяне на социалните услуги, предмет на възлагането, и програма за развитие на тяхното качество съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги;

 

7. други изисквания.

Договор със спечелилия конкурса

Въз основа на заповедта определяне на спечелилия конкурса кметът на общината и спечелилият конкурса кандидат сключват договор за публично-частно партньорство за възлагане на предоставянето на социалната услуга, който задължително урежда (в изброените реквизити на договора няма разлика.)

 

 

 

 

Въз основа на заповедта за определяне на спечелилия конкурса кметът на общината и спечелилият конкурса кандидат сключват договор за възлагане на предоставянето на социалната услуга, който задължително урежда (в изброените реквизити на договора няма разлика.)

 

 

Срок на договора

Срокът на договора за възлагане на предоставянето на социалната услуга не може да е по-кратък от две години и по-дълъг от 5 години, като оценка на изпълнението му се прави всяка година.

Срокът на договора не може да е по-кратък от една година и по-дълъг от 5 години, като оценка на изпълнението му се прави всяка година.

Освен при възлагане на частен доставчик на предоставянето на социални услуги, които общината няма обективна възможност да създаде, в ЗСУ са предвидени още две възможности за публично-частно партньорство между община и физически и юридически лица за предоставяне на социални услуги:

1 . осигуряване на смесено финансиране от физическо и юридическо лице за социална услуга, която се предоставя от общината;

2. съвместно предоставяне на социални услуги чрез осигурено финансиране от общинския бюджет и частен доставчик.

Смесено финансиране от физическо и юридическо лице за социална услуга, която се предоставя от общината, се осигурява чрез сключване на договор между лицето и кмета на общината. Договорът задължително съдържа:

1. размера на финансирането;

2. предназначението на финансирането съгласно чл. 49, ал. 3 от Закона за социалните услуги;

3. правата и задълженията на страните;

4. гаранциите за използването на предоставените средства в съответствие с тяхното предназначение;

5. срока на финансирането;

6. основанията за предсрочно прекратяване на договора и произтичащите от това задължения за страните;

7. отговорност при неизпълнение.

Съвместно предоставяне на социална услуга е, когато община и частен доставчик  създават съвместно услугата, която НЕ се финансират от държавния бюджет, и споделят отговорността за управлението, финансирането и предоставянето на услугата. Съвместно предоставяне на социални услуги се извършва въз основа на договор между частен доставчик, който притежава лиценз за услугата, и кмета на общината след одобрение от общинския съвет.

Важно нововъдение в ЗСУ е въвеждане на принципа на непрекъснатост на подкрепата. Във връзка с него в чл. 72 ЗСУ е въведено правилото:

не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на договор за възлагане кметът на общината организира предоставянето на услугите от общината или провежда конкурс за възлагане на предоставянето на услугите на частен доставчик

В случай че кметът на община допусне прекъсване в предоставянето на създадените социални услуги, включени в Националната карта на социалните услуги, може да му се наложи административна санкция.

назад