cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Перспективите за финансови инструменти за социалните предприятия в България: идеи и предложения за действие

1 Декември 2020

Представители на финансиращи институции, вземащи решения и експерти от България и Европейския съюз представиха актуална информация и планове пред над 80 представители на български социални предприятия относно финансови инструменти за устойчивост и растеж, адаптирани за социалните предприятия в България.

На 27 ноември 2020 се проведе онлайн дискусията „Финансови инструменти за устойчивост и растеж на социалните предприятия“. Събитието събра над 80 представители на социални предприятия от страната, вземащи решения на високо политическо и експертно ниво в Европейската комисия, Министерство на труда и социалната политика, Фонда на фондовете, водещи кредитни и финансиращи институции.    

Програмата включваше представяне на различни финансови инструменти в подкрепа на социалните предприятия, както в България, така и в други държави от Европейския съюз.  Съществената част от дискусията беше насочена към обсъждане на възможностите тези инструменти да бъдат развити в момента по начин, че да подкрепят растежа на повече социални предприятия.

Заместник министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова сподели, че „Социалното предприемачество е елемент от възможността за адаптация и реализация на пазара на труда, но и е елемент за социалното включване“ и поради това над 33 милиона от средствата, които България ще получи от Европейския социален фонд ще бъдат заделени за социално предприемачество в следващия програмен период. Виктория Блажева, първи вицепрезидент на УниКредит Булбанк изтъкна, че „Сега виждаме експоненционално развитие на социалното предприемачество... Грантовото финансиране е необходимо, но не следва да е единственият инструмент, за да видим растежа на сектора“. И макар, че към момента има няколко програми за микрокредитиране на социални предприятия, финансовите посредници, които ги управляват като Микрофонд АД и СИС Кредит АД, отбелязват, че интересът е много нисък и към момента броят на възползвалите се е незадоволително малък.  „Трудно е да се идентифицират социални предприятия, които биха желали да получат кредитиране и да излязат от комфорта на грантовото финансиране“, сподели Мартина Григорова от СИС Кредит АД. Всичко това неминуемо доказва, че е необходимо да се мисли в посока разнообразяване на финансовите инструменти за социални предприятия отвъд грантовите програми, но така че те да вземат предвид нивото на развитие, в което се намира сектора в момента в нашата страна.

По време на дискусията бе отбелязано, че социалното предприемачество е част от акцентите в  Плана за Справедлива България и бе заявено желанието, готовността и наличен ресурс за тях от страна на финансиращите институции и отговорните за политиките институции. Споделената информация и представените гледни точки по време на дискусията ни помогнаха да очертаем следните идеи и предложения за това как бихме могли с общи действия и споделен ангажимент да постигнем адекватни финансови инструменти и политики за развитието на сектора:

  • Въвеждане на специален подход при планирането на инструменти за подкрепа на социалните предприятия. Целеният социален ефект поставя социалните предприятия в по-особено положение на пазара на кредитен ресурс в сравнение с традиционните микро и малки бизнеси.  Механизмите за измерването на социалния ефект следва да се комбинират с измерването на финансовата възвращаемост.
  • Необходимо е да има палитра от финансови инструменти. Социалните предприятия преминават през различни стадии на развитие и съответно на всеки един от тях те трябва да имат достъп до адекватни инструменти за финансиране, които са съобразени с нуждите и възможностите им.
  • Необходимост от повишаване на информираността, знанията и уменията на социалните предприятия за използването на инструменти различни от грантовете.
  • Предвиждане на гъвкави инструменти, които комбинират безвъзмездно с възмездно финансиране за отделно социално предприятия и по този начин в съчетание да се инвестира в развитието му.  
  • Необходимост от повече информация, семинари и обучения относно изискванията на  Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика и възможностите, които дават вписването на социалните предприятия в Регистъра към Министерство на труда и социалната политика.
  • Има нужда от допълнителни мерки в развитие на финансово управление и маркетинг на социалните предприятия.
  • Политиката в тази сфера следва винаги да се прави в покана за широко включване на заинтересованите страни и участие на всеки етап от процеса на вземане на решение.

Имате възможността да допринесете към общите идеи и предложения за действия в подкрепа развитието на средата за социално предприемачество в България като допълните тези предложения тук в срок до 15 декември 2020 г. Ще можете да заявите  и своите предпочитания за следваща тема на дискусия със социални предприятия, която да организираме през 2021 г. 

Онлайн дискусията „Финансови инструменти за устойчивост и растеж на социалните предприятия“ бе първата такава в рамките на инициативата "Да пораснем заедно:идеи и действия за по-добро утре". Тя бе организирана от Български център за нестопанско право, Фондация „Сингъл Степ“, Българска Фондация „Биоразнообразие“ и Социално предприятие „Чудната градина“ на Фондация „Св. Николай Чудотворец“ (повече за организаторите вижте по-долу). Партньори на събитието бяха Фондация „Америка за България“, УниКредит Булбанк, Фондация Reach for Change България и Балкански институт за труда и социалната политика.

Българска фондация Биоразнообразие

Българска фндация биоразнообразие обединява хората с различни идеи за опазването на българската природа. Съхраняването на природните ресурси, промяната на отношението към защитените територии и защитените видове и осъзнаването на възможностите, ползите и отговорностите към тях, е нашата мисия.

Вече над 25 години създаваме и разширяваме кръга от съмишленици в опазването на природата включително като въвличаме местните общности в конкретни дейности, подпомагаме природо-съобразният бизнес и разкриваме биоразнообразието в неговите социални, етични, културни и стопански измерения. Работата ни с местни общности и желанието ни да подпомагаме техният бизнес доведе до създаването на нашето социално предприятие „Природа в кутия“, която помага на малки фермери от изостаналите райони да популяризират и продават продуктите си.

Фондация Сингъл Степ

Създадохме фондация Сингъл Степ, за да помага на младите хора с различна сексуална ориентация и полова идентичност в България да преминат през трудностите, които ги съпътстват ежедневно, да бъдат свободни и да усещат, че са част от една общност. Предоставяме за тях и техните семейства психологическа подкрепа, здравна превенция и инициативи за видимост и публичен разговор.

Социалното ни предприятие The Steps е мултифункционално пространство за физически и виртуални събития, което цели да осигури устойчивостта на фондацията и да среща, сприятелява и приобщава хората с различни идеи, отговорни и приемащи разликите помежду си.

Фондация „Св. Николай Чудотворец“

Фондация "Св. Николай Чудотворец" е организация от съмишленици, която работи за достойния и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.

Вече 23 години работим като правозащитна организация за правата на хората с интелектуални затруднения и създаването на условия за достоен и независим живот в общността. От две години развиваме нашето социално предприятие „Чудната градина“, в което работят 22 младежи с увреждания.

Български център за нестопанско право

Български център за нестопанско право помага на хората да упражняват свободно правото си на сдружаване в България и инвестира в развитието на независими и дейни граждански организации. Вече над 10 години работим за развитие на средата за социално предприемачество, като предлагаме обучения, менторство, програми за обмен на идеи и опит, застъпваме се за прилагането на насърчителни политики и мерки в подкрепа на социалните предприятия в България.

Управляваме онлайн платформата ДарПазар за предлагане на продукти на малки социални бизнеси, за да им помагаме да стигат до нови пазари и да привличат повече последователи

назад