Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

Приет е Правилникът за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

9 Януари 2019

На 8 януари 2019 год. в Държавен вестник е обнародван Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. С него се детайлизират законовите изисквания, като по отношение на юридическите лица с нестопанска цел е обособен специален раздел (Глава II, Раздел VIII), в който се урежда специфичното положение на ЮЛНЦ като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

*Припомняме, че при предходния Закон за мерките срещу изпирането на пари, всички ЮЛНЦ бяха задължени лица – трябваше да изготвят вътрешни правила и да спазват редица задължителни мерки в хода на дейността си. С новия закон положението на ЮЛНЦ е облекчено – задължение за изготвяне на вътрешни правила имат само тези ЮЛНЦ, които имат годишен оборот над 20 000 лв., както и тези ЮЛНЦ, които преценят, че съществува риск дейността им да бъде използвана за целите на изпирането на пари или финансиране на тероризъм. Изготвянето на вътрешни правила се предхожда от оценка на риска. Вижте повече подробности в материала тук.

 

Кои са ключовите новости и следващи стъпки, които ЮЛНЦ трябва да предприемат:

  • Запознаване с новите изисквания – всяка гражданска организация следва да се запознае с новата законова уредба и с правилника. Ние от БЦНП подготвяме допълнителни материали, които да разяснят конкретните задължения на ЮЛНЦ.
  • Обявяване на действителен собственик (§2 от ДП ЗМИП) - в срок от 4 месеца (считано от 31 януари нататък) всяко юридическо лице, в това число и неправителствените организации, трябва да обявят в Агенция по вписванията своя/ите действителен/ни собственици. За тези, които все още не са се пререгистрирали, както и за новорегистриращите се ЮЛНЦ, 4-месечният срок започва да тече от датата на пререгистрация, съответно регистрация.

Легална дефиниция за това кои лица са действителни собственици на едно юридическо лице се съдържа в закона. ЮЛНЦ обаче имат своите специфични особености. В тази връзка предстои ДАНС и Агенция по вписванията да излязат с указания относно това кои лица следва да бъдат определени като действителни собственици на ЮЛНЦ. Очаквайте повече информация за това.

  • Изготвяне на оценка на риска – ЮЛНЦ, които имат годишен оборот над 20 000 лв. или преценят, че съществува някакъв риск дейността им да бъде използвана за изпиране на пари или финансиране на тероризъм, следва да направят собствена оценка на риска. За тази цел ДАНС предстои да публикува на интернет страницата си критерии, по които ЮЛНЦ да могат да изготвят тази оценка. В Правилника са посочени рискови фактори (чл. 43, ал. 3) и източници на информация (чл. 43, ал. 4, 5 и 6), които ЮЛНЦ ще могат да съобразяват и използват.
  • Привеждане на вътрешните правила в съответствие с новите изисквания -  в срок от 4 месеца (до 8 май 2019 г.) за ЮЛНЦ, които имат оборот над 20 000 лв. или преценят, че съществува някакъв риск дейността им да бъде използвана за изпиране на пари или финансиране на тероризъм, следва да адаптират досегашните си вътрешни правила към новите изисквания. ДАНС предстои да публикува примерни вътрешни правила на своята интернет страница, с които ЮЛНЦ ще трябва да се съобразят. Изготвянето на вътрешните правила се предхожда от оценката на риска, т.к. част от тях е и самата оценка.

За всички останали ЮЛНЦ: Задължение за изготвяне на вътрешни правила възниква, когато годишният им оборот е над 20 000 лв. Срокът за изготвянето им в този случай е до 31 юли на годината, следваща годината, в която годишният им оборот е над 20 000 лв. Когато ЮЛНЦ прецени, че има риск за дейността му, следва да направи оценка на риска и в срок 1 месец от изготвянето ѝ да подготви и вътрешните си правила.

Във всички случаи след изготвянето на вътрешните правила ЮЛНЦ имат 14-дневен срок, в който да изпратят уведомление до директора на Дирекция Финансово разузнаване към ДАНС.

 

Защо спрямо ЮЛНЦ се прилагат особени правила?

Законът и Правилникът са приети в приложение на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ, L 141/73 от 5 юни 2015 г.).

Когато ЮЛНЦ не попада в обхвата на някое от другите задължени лица по закона, то следва да прилага само ограничен брой мерки, само в определени случаи и винаги съобразно съществуващ риск. Защото международните стандарти в тази сфера относно гражданските организации (Recommendation № 8 и Immediate outcome 10, FATF):

  1. са категорични, че ЮЛНЦ не трябва да бъдат третирани наравно с финансовите (банки и небанкови финансови институции) или нефинансовите предприятия и професии (като нотариуси, компании за недвижими имоти, адвокати и пр.);
  2. изрично посочват, че ЮЛНЦ не следва да прилагат мерките за комплексна проверка на техните клиенти, дарители и бенефициенти;
  3. посочват, че прилагането на мерки за предотвратяване на риска от това дейността на ЮЛНЦ да бъде използвана за изпиране на пари или финансиране на тероризъм трябва да се случва само когато има доказано съществуващ такъв риск за конкретното НПО;
  4. подчертават, че мерките, които ЮЛНЦ трябва да прилагат в тези случаи (за да избегнат риска) трябва да са съобразени с нивото на установения риск, да са съразмерни и да не възпрепятстват нормалното упражняване на дейността им.

Очаквайте още информация по темата.

назад