Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

Само България и Литва имат постоянен орган за защита и подкрепа на гражданските организации

16 Декември 2022

Европейската Комисия публикува годишния си доклад за прилагането на Хартата на основните права на ЕС

Европейската Комисия публикува годишния си Доклад за прилагането на Хартата на основните права на ЕС. През тази година Докладът е посветен на гражданското пространство и неговата роля за защита и утвърждаване на основните права гарантирани с Хартата на основните права на ЕС (ХОПЕС). Изводите в Доклада сочат, че работата на организациите на гражданското общество и на защитниците на основните права е от съществено значение за практическото прилагане на ХОПЕС и поради това е необходимо да се положат допълнителни усилия в целия ЕС в тяхна подкрепа, включително чрез подобряване на средата, в която те работят.

Европейската комисия отчита създаването на Съвет за развитие на гражданското общество (СРГО) като плюс в комуникацията между гражданския сектор и държавата.

Как гражданските организации са включени в изготвянето на политиките: докладът показва, че много държави членки се консултират с организациите на гражданското общество и правозащитниците при изготвянето на законодателството, например чрез открити обществени консултации. Съществуват няколко примера за държави членки, които са създали постоянни канали за диалог, като например специални платформи и мрежи. България наред с Литва са посочени като примери за държави създали постоянни органи, които да разработват политика за развитие на гражданското общество. Инициативата Партньорство за открито управление, на която България е член, също е посочена за добра практика при осигуряване на гражданско участие. Напомняме, че след 4 годишно прекъсване, през 2022 година България прие нов Национален план по Инициативата.

На равнището на ЕС участниците от гражданското общество остават основни партньори в подготовката на инициативите на ЕС и Комисията е открила няколко канала за диалог със специалисти, а по конкретни теми със специални платформи и форуми. В същото време организациите на гражданското общество и правозащитниците съобщават за различни пречки пред включването им на национално равнище, включително ограничен достъп до документи и информация, както и за липса на граждански диалог като цяло. Агенцията за основните права също така констатира, че в целия ЕС не се провеждат достатъчно консултации с малцинствата и уязвимите групи.

Гражданските организации по време на кризи

Ролята на организациите на гражданското общество и защитниците на правата на човека: докладът показва колко важна е тяхната роля за защитата и насърчаването на основните права и че тяхното въздействие се усеща силно по време на криза. Тази година, в отговор на последиците от войната в Украйна например, те изиграха важна роля в противодействието на дезинформацията, мобилизирането на подкрепа за бягащите хора и документирането на жестокостите, както и в предаването на жизненоважна информация за нуждите на специфични групи като жени, деца, хора с увреждания, LGBTIQ и роми.

Как те са защитени: много държави членки са въвели мерки за защита на  гражданските организации и правозащитниците.. През последната година Комисията също предприе редица стъпки за подобряване на тяхната защита с инициатива относно Европейския акт за свободата на медиите, Препоръка относно безопасността на журналистите и пакет от законодателни и незаконодателни предложения за борба със злоупотребите със съдебни дела (анти-SLAPP). Въпреки това все още е необходимо да се подобри защитата в целия ЕС. Данните показват, че 61 % от организациите се сблъскват с пречки, ограничаващи тяхното "безопасно пространство", а 43 % са изправени пред вербални (43 %) и физически нападения (15 %), включително онлайн (19 %). В годишния доклад за върховенството на закона са установени и проблеми, свързани с изискванията за регистрация и функциониране на НПО.

Липсата на средства продължава да бъде основно предизвикателство за почти половината от организациите на гражданското общество в  ЕС

Как се финансират: докладът показва, че някои държави членки наскоро са увеличили подкрепата, включително за да компенсират въздействието на пандемията от COVID-19. В хода на изследването проведено за изготвяне на Доклада е установено, че в голяма част от държавите членки има твърде ограничени възможности за финансиране на дейности в областта на върховенството на закона и демокрацията, както и в по-широк план - в областта на основните праваВ бюджета на ЕС за периода 2021-2027 г. са предвидени 1,55 млрд. евро за проекти за защита и утвърждаване на основните права - най-голямата сума, предвидена някога от бюджета на ЕС. През последните две години със 131 млн. евро са подкрепени почти 1500 организации, работещи в областта на правата и ценностите на ЕС във всяка държава членка.

От 2015 г. насам Комисията подкрепя механизми за защита на най-застрашените правозащитници. Спешният фонд на ЕС за защитници на правата на човека чрез малки грантове предоставя подкрепа на защитници на правата на човека. ProtectDefenders.eu получава, обработва и отговаря на молби за подкрепа от правозащитници. Тя предоставя постоянна гъвкава услуга за разработване на подкрепа, варираща от изграждане на капацитет и правни съвети и съвети за сигурност до услуги за преместване и подслон. Механизмът на ЕС за кризи, свързани с правата на човека предоставя безвъзмездни средства на ГО с цел да се осигури оцеляването на движенията за защита на правата на човека работещи в условията на репресеивни режими.

Комисията също така финансира разработването на измервателния механизъм на НПО. С него се оценява отвореността на средата на гражданското общество в страните от Източното партньорство в рамките на Европейския инструмент за съседство.

Докладът – основа за диалог, работа и разрешаване на проблемите

Комисията насърчава другите институции на ЕС, държавите членки и заинтересованите страни да използват доклада, за да обсъдят констатациите в него и да развият диалог относно гражданското пространство в ЕС. По-специално Комисията насърчава Европейския парламент и Съвета да проведат специална дискусия по констатациите в доклада.

За да подкрепи този дебат, Комисията ще започне целенасочен диалог със заинтересованите страни чрез поредица от тематични семинари за опазване на гражданското пространство, като се съсредоточи върху това как ЕС може да продължи да развива ролята си за защита, подкрепа и овластяване на организациите на гражданското общество и правозащитниците, за да се справи с предизвикателствата и възможностите, посочени в настоящия доклад. На тези семинари биха могли да бъдат разгледани теми като защитата на цифровото гражданско пространство, начините за по-добро насочване на европейското и националното финансиране в подкрепа на организациите на гражданското общество и правозащитниците, както и начините за овластяване на гражданското пространство с цел укрепване на демократичната ни устойчивост. Резултатите от този дебат ще бъдат представени и обсъдени на европейска кръгла маса на високо равнище през 2023 г.

-------

Обща информация

На 2 декември 2020 г. Европейската комисия представи Стратегия за засилване на прилагането на Хартата на основните права в ЕС, включително ангажимент за изготвяне на годишни доклади за прилагането на Хартата въз основа на конкретни теми. Миналогодишният доклад беше посветен на предизвикателствата при защитата на основните права в цифровата ера. 

През последната година Европейската комисия работи и за повишаване на осведомеността относно самата Харта. Кампанията, стартирала през 2021 г., доведе до над 700 000 кликвания върху уебсайта на кампанията и генерира стотици хиляди гледания на видеоклипове, както и множество разговори в социалните медии. Успехът на кампанията, която беше един от резултатите на Стратегия 2020, подчертава големия интерес на европейците да знаят повече за своите основни права и как да се уверят, че те се спазват.

назад