Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

СЪСТЕЗАНИЕ СЪС ЗАКОНОДАТЕЛЯ: ПРАВЕН БЮЛЕТИН ЗА НПО (07 май – 05 юли 2024 г.)

10 Юли 2024

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

 

Национално представителна организация

РЕШЕНИЕ № 421 ОТ 19 ЮНИ 2024 Г. за отказ за признаване на Сдружение „Национална асоциация на социално отговорните работодатели“ за национално представителна организация

Отказва признаването на Сдружение „Национална асоциация на социално отговорните работодатели“ (НАСОР) със седалище и с адрес на управление гр. Варна, район „Приморски“, бул. Княз Борис I № 115, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел на 14 юни 2018 г. с Актуален учредителен акт/устав, с БУЛСТАТ 205175137, за национално представителна организация за хора с увреждания.

 

Медиация

РЕШЕНИЕ № 11 от 1 юли 2024 г. по конституционно дело № 11 от 2024 г.

(Решение за обявяване за противоконституционни разпоредбите въвеждащи реформата за въвеждане на медиация)

(медиация)

Всички представени становища, както и правното мнение на Благовест Пунев изразяват като цяло разбирането, че оспорената законова уредба не е противоконституционна. Изложени са аргументи, според които задължаването на страните да участват в процедура по медиация не препятства упражняването на правото на достъп до съд, тъй като процедурата е уредена не като предпоставка за допустимост на съдебното производство, а като част от него, при това по начин, който не забавя протичането му. 

Единствено Съюзът на съдиите в България застъпва тезата за противоконституционност на чл. 78а, ал. 2, изр. 2 ГПК, като поддържа, че препятстването на страната, спечелила делото, да получи възстановяване на направените разноски поради неучастие в процедурата по медиация, би довело до неоснователно разместване на блага, с което се нарушават „принципите на правна сигурност, справедливост и равенство, посочени в Преамбюла“, принципът на правовата държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията и се нарушава конституционно гарантираното право на собственост по чл. 17, ал. 1 от Конституцията.

Принципът, че медиацията се основава на съгласието на страните, е залегнал и в Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители, ОВ, L 165/63, 18.6.2013 г.), където в чл. 39 от уводната част изрично е подчертано, че „за да се гарантира прозрачността на структурите и процедурите за алтернативно решаване на спорове (АРС), е необходимо страните да получават ясна и достъпна информация, която им е необходима, за да вземат обосновано решение, преди да започнат процедура за АРС“.

Избраният от българския законодател модел на „медиация по висящи съдебни дела“, проведен в оспорените разпоредби на ГПК и ЗМ, разкрива съществени особености, които именно поставят под въпрос съответствието на законовата уредба с принципите и разпоредбите на Конституцията. Преди всичко, това е въведената задължителност на участието в процедура, концептуално замислена като доброволна и уредена изцяло като такава преди извършените промени със ЗИД на ЗМ. Във връзка с това следва да се открои и уредбата на процедурата по медиация като част от вече започнал съдебен процес. В този смисъл законодателното решение за „въвеждането на задължителна съдебна медиация по граждански и търговски дела, която ще бъде част от самия граждански процес, а не предпоставка за предявяване на иск“, изрично е изведено като основен принцип в Концепцията за въвеждане на задължителна съдебна медиация по граждански и търговски дела. Именно съдът в рамките на започнал съдебен процес е този, който в случаите на чл. 140а, ал. 1 ГПК е длъжен да задължи страните по определени категории дела да участват в първа среща в процедура по медиация, а в случаите на ал. 2 има свободата на преценка дали да ги задължи за това, както и е длъжен да определи срок за провеждане на процедурата. 

Обявява за противоконституционни разпоредбите на чл. 19, чл. 20, чл. 21, чл. 22, чл. 23, чл. 24, ал. 1 и чл. 25 от Закона за медиацията (обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.2004 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2023 г., в сила от 1.07.2024 г.; посл. изм. и доп., бр. 11 от 2.02.2023 г., ЗМ) и на чл. 78а, чл. 140а, чл. 140б, чл. 267, ал. 3, чл. 314а, чл. 341а и чл. 374а от Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2023 г., в сила от 1.07.2024 г., посл. изм. и доп., бр. 39 от 1.05.2024 г., ГПК).

Решението е подписано с особено мнение от съдия Соня Янкулова.

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

Гражданско участие

Промени в правилата за създаване на Национален координационен механизъм за върховенство на правото и на Съвет за неговото прилагане

Нормативните промени съобразяват разпоредбите на Конституцията на Република България, приети на 20 декември 2023 г. от 49-ото Народно събрание във връзка със структурата, мандатите и правомощията на органите на съдебната власт, включително новите функции на Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет. Създават се условия за засилване на участието на представителите на организациите с нестопанска цел в дейността на Националния координационен механизъм, а чрез това и по-пълноценно гражданско наблюдение върху постигнатия напредък и изпълнението на мерките в областите на върховенство на правото.

 

КРС ще изпълнява функциите на координатор за цифровите услуги за България

Министерски съвет определи Комисията за регулиране на съобщенията за национален орган, който да изпълнява функциите на Координатор за цифровите услуги за Република България. По този начин се изпълняват изисквания на Регламент 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 г. относно единния пазар на цифрови услуги.

Регламентът определя общи задължения за всички доставчици на посреднически услуги и допълнителни такива за доставчиците на хостинг услуги, онлайн платформи и търсачки.

За проследяване изпълнението на тези задължения, както и за правилното функциониране на Единния цифров пазар, регламентът предвижда създаването на механизъм и структури на европейско и национално ниво, които да осигурят ефективен надзор, сътрудничество и правоприлагане.

 

Права на детето

Правителството одобри позициите на България за предстоящото заседание на Съвета на министрите на правосъдието на ЕС

На дебат ще бъде подложено и предложението за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването на решения и приемането на автентични актове в областта на произхода и относно създаването на европейско удостоверение за произход.

В рамките на Съвета министрите ще обменят мнения и по предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца, както и с материалите, съдържащи сексуално насилие на деца, която изменя и допълва действащата в момента Директива.

 

Социални услуги

На 13 социални услуги във Велико Търново ще бъдат предоставени безвъзмездно освободени държавни резерви

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне на освободени държавни резерви и военновременни запаси (предпазни средства, консервирани хранителни продукти и конфитюри) за нуждите на 13 социални услуги за предоставяне на резидентна грижа за стари хора и пълнолетни лица с умствена изостаналост, функциониращи на територията на Община Велико Търново. С предоставянето на безвъзмездната помощ се предвижда намаляване размера на таксите за социални услуги, финансирани от държавния бюджет на над 325 потребители.

 

Защита на животните

Близо 4000 безстопанствени кучета са осиновени през 2023 г. в страната

Министерският съвет прие решение за приемане на Отчет за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България за 2023 г.

В изпълнение на общинските програми за овладяване на популацията за миналата година са заловени 19 495 животни, от които близо 4000 са били осиновени. Това сочат данните от отчета за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България за 2023 г., приет от Министерски съвет. Той е изготвен на база обобщена информация от всички 265 общини в 28 области в страната. Процентът на осиновените кучета и през 2023 г. остава най-висок в областите София град, София област, Перник, Бургас и Велико Търново. Домашни любимци с цел осиновяване са транспортирани най-често за Германия, Англия и Нидерландия.

От документа става ясно още, че през изминалата година в България е постигнато ниво на кастрация на безстопанствените кучета от 75%, при заложено такова не по-ниско от 70 %.

Основните фактори, водещи до увеличаване популацията на безстопанствените кучета, са изоставянето на домашните любимци и изхвърлянето на нежеланите им приплоди, както и измамните търговски практики. При покупка на нечистопородни кученца, по-късно, когато стопаните установят, че закупените животни не притежават белезите на желаната от тях порода, често ги изоставят. С оглед на общественото здраве и сигурност и на хуманното отношение към животните, целта на Националната програма е да се ограничи изоставянето на домашни кучетата чрез повишаване на информираността на стопаните за техните отговорности и задължения към домашните им любимци

 

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

нищо

 

КАЛЕНДАР

 

Индикативна програма на обучителните програми и обученията през 2024 г. на БЦНП

ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ НА ЮЛНЦ ЗА 2023 – ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СРОКОВЕ, ДОКУМЕНТИ

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

 

Граждански организации от цялата страна обсъдиха на среща в София общи проблеми и възможни решения

На 19 юни 2024 г. в споделеното социално пространство ЩРАК в София се събраха 38 представители на 23 граждански организации, работещи на терен в цялата страна – от Русе до Хасково и от Варна до София. Срещата бе организирана от Българския център за нестопанско право по инициатива на Посолството на Кралство Нидерландия в България. Специални гости на срещата бяха Н.Пр. Симон ван дер Бург, посланик на Кралство Нидерландия, Н.Пр. Йес Брогард Нилсен, посланик на Дания,  и представители на дипломатическите мисии на Швейцария и Белгия.

 

На стъпка от законодателно уреждане на европейски презгранични сдружения

Основна цел на Европейския съюз е създаване на общ пазар и премахване на пречките пред гражданите на Съюза да извършват презгранични дейности в неговите рамки. И докато по отношение на търговските отношения Съюзът води последователна и постоянна законодателна политика за постигане на тази цел, то неправителственият сектор е пренебрегван от години.

МТСП връчи Отличителния знак за постижения в политиката за равнопоставеност между жените и мъжете

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) връчи Отличителния знак за значими постижения в изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете за 2023 г. Призовете в седмото издание на конкурса заслужиха Техническият университет - София, Съветът на жените в бизнеса в България, Електроенергийният системен оператор, Националната електрическа компания, Международното висше бизнес училище и Конфедерацията на независимите синдикати в България. Наградите бяха връчени от заместник-министрите на труда и социалната политика Лазар Лазаров и Наталия Ефремова и началника на кабинета на министър Ивайло Иванов – Ирена Цветкова.

 

назад