Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

СЪСТЕЗАНИЕ СЪС ЗАКОНОДАТЕЛЯ: ПРАВЕН БЮЛЕТИН ЗА НПО ( 22 януари – 02 февруари 2023 г.)

6 Февруари 2024
ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Права на децата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 31 ЯНУАРИ 2024 Г. за изменение на Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето – приложение № 1 към чл. 1 от Постановление № 38 на Министерския съвет от 2001 г.

Отменя са възможността някои функции ДАЗД да се изпълняват като споделени услуги в системата на Министерството на труда и социалната политика.

 

Право на мирни събрания

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-418 от 14 март 2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на Министерството на вътрешните работи

 

С промените се въвежда възможността служители на МВР да използват като помощно средство и телескопични палки. До момента позволените помощни средства бяха само каучукови, пластмасови и щурмови палки

 

Гражданско участие

Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация

С промените се въвеждат правила, които подобряват достъпа до информация и възможностите за гражданско участие не местно ниво:

  • Дневният ред за всяко предстоящо заседание на общинския съвет и материалите за него се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.
  • Всяко открито заседание на общинския съвет се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на общинския съвет или на общината, като записите от заседанията се съхраняват на съответната интернет страница.
  • В общинския съвет се създава и поддържа публичен електронен регистър на питанията по чл. 33, ал. 1, т. 4 и отговорите към тях. Питанията и отговорите към тях се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат
  • Протоколът по ал. 1 се публикува на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.
  • Дневният ред за всяко предстоящо заседание на комисиите и материалите за него се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат
  • Заседанията на комисиите се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на общинския съвет или на общината, като записите от заседанията се съхраняват на съответната интернет страница
  • Протоколът от всяко заседание на комисия се публикува на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

В сфера права на бежанци

Удължава се срокът за пререгистрация на лицата, разселени от Украйна, с предоставена временна закрила

Министерският съвет прие Решение за изменение и допълнение на Решение № 642 на Министерския съвет от 4 август 2016 г. за утвърждаване на образци на регистрационни карти, които се издават от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет. Промяната касае срока за пререгистрация на лицата, разселени от Украйна, с предоставена временна закрила, във връзка с удължаване на срока на временната закрила на територията на Република България до 4 март 2025 г. Процесът по пререгистрация ще продължи до 31.03.2024 г.

 

В сфера мерки срещу изпирането на пари

Одобрен е План за действие за изпълнение на Стратегията за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в Република България в периода 2023-2027 година.

Приемането на План за действие за изпълнение на Стратегията за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма е една от мерките препоръчани от FATF и в важна стъпка за излизане на България от сивия списък на FATF.

Повече за сивия на FATF тук.

 

Права на жертви на насилие

Одобрено е предоставяне на помощ за възстановяване на разходи на предприятия, предоставящи услуги в приюти за временно настаняване и центрове за закрила и помощ на жертви на трафик на хора

Със свое решение правителството оправомощи Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), в качеството й на администратор на помощ, да предостави минимална помощ за възстановяване на направени разходи на предприятия, осъществили и осъществяващи дейност по предоставяне на услуги в приюти за временно настаняване и центрове за закрила и помощ на жертви на трафик на хора за период до шест месеца след приемането му или до сключване на договор с изпълнители на дейностите

НСИ проведе 283 статистически изследвания през 2023 г.

Разработване е за първи път електронна публикация „Децата на България“ 2022, представена на съвместна пресконференция с Уницеф-България.

Акцент в приетия отчет е поставен върху нови изследвания, методологии и данни, публикувани за първи път като „Изследване на насилието, основано на пол“, използването на административни регистри за получаване на данни за детските градини и училищата, както и за индекси на цени на жилищата и показатели за продажби на жилища.

Кабинетът одобри Любляно-Хагската конвенция за международно сътрудничество

Министерският съвет прие решение за одобряване и подписване на Любляно-Хагската конвенция за международно сътрудничество в разследването и наказателното преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството, военни престъпления и други международни престъпления, и упълномощаване на министъра на правосъдието да подпише конвенцията на при условие на последваща ратификация.

Конвенцията ще бъде открита за подписване на 14-15 февруари 2024 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия

 

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

В сфера младежки политики и участие

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта (oбн., ДВ, бр. 48 от 2022 г., изм. и доп., бр. 15 от 2023 г.)

Краен срок за подаване на становища: 08.02.2024 г.

Измененията в нормативния акт предлагат коригиране на текстове, касаещи невъзможността общини с население над 10 хиляди души и училища, функциониращи в общини с население над 15 хиляди души да бъдат възможни бенефициери по националните програми за младежта. Това ще даде възможност на по-широк кръг от бенефициери да реализират проекти в полза на младежта, да изпълняват целите на политиката, постигане на заложените индикатори по програмите, а също така и обхвата в териториален план на млади хора в дейности и услуги.

Предложеният проект за изменение и допълнение на Наредбата цели и премахване на изискванията за организации, които са партньори.  Съгласно чл. 5, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата допустими за финансиране са и проекти, дейностите по които се осъществяват в партньорство – съвместно с друго юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за извършване на общественополезна дейност, с органи на държавното управление, местната власт и техните структури или с неформални младежки групи, като всички изисквания за кандидатстване се отнасят и за партньора.

 

В сфера отчетност и прозрачност

Проект на ПМС за приемане на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси на лицата, посочени в § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията

Краен срок за подаване на становища: 23.02.2024 г.

Проектът на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси на лицата е изготвен на основание законовата делегация на § 2, ал. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията от междуведомствена работна група, създадена със заповед на министър-председателя.

Целта е да се уредят организацията и редът за извършване на проверка на декларациите по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и редът за установяване на конфликт на интереси по отношение на:

 - служителите в администрацията на органите на изпълнителната власт, в това число на териториалните звена, служителите в местната администрация, служителите в администрацията на органи, създадени със закон, с изключение на служителите, които заемат технически длъжности;

 - членовете и съветниците към политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията;

 - кметовете на кметства, кметските наместници и секретарите на общините;

 - съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители.

 

В сфера права на човека

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален координационен механизъм по правата на човека

Националният координационен механизъм по правата на човека има за цел да осигури ефективно взаимодействие между държавните органи и други публични институции за усъвършенстване на положението, защитата и насърчаването на спазването на правата на човека в Република България.

Създава Съвет към Националния координационен механизъм по правата на човека, наричан по-нататък „Съвет“, за осигуряване на координация и сътрудничество между държавните органи и други публични институции, както и с гражданското общество, работещи по въпроси на правата на човека, за пълноценно прилагане на политиките, свързани с насърчаването и защитата на

правата на човека

Председател на Съвета е министърът на външните работи.

Състав държавни органи без СРГО

В зависимост от дневния ред на заседанието, министърът на външните работи може да покани за участие в заседанията представители на неправителствените организации, работещи по въпросите на правата на човека и други.

 

В сфера мерки срещу изпирането на пари

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Методологията за оценка на техническото съответствие с Препоръките на FATF относно изпирането на пари и финансирането на тероризма (Методологията на FATF) от 2013 г., както и на Процедурните правила за провеждане на Пети оценителен кръг на Експертния комитет MONEYVAL. В доклада настойчиво се отправят множество препоръки, сред които и такива за привеждане на наказателния закон в пълно съответствие с множество международни и европейски стандарти в областта на тероризма и изпирането на пари. Законопроектът предлага Особената част на НК да се създаде нова глава първа „а“ ,,Тероризъм“ с характеристики на кодификационна (обхваща всички престъпления с терористичен характер). Първият раздел обхваща същинските терористични престъпления, криминализиращи самите терористични действия, а вторият – несъщински терористични престъпления, отнасящи се до по-ранни подготвителни етапи (приготовление, набиране и обучаване на терористи), съпътстващи и подкрепящи дейности (финансиране, организирана терористична дейност, пътуване с цел тероризъм, лично укривателство на терорист и др.), както и прояви, свързани със застрашаване с тероризъм (заканване).

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

МТСП набира номинации за Отличителния знак за постижения в политиката по равнопоставеност между жените и мъжете

Министерство на труда и социалната политика набира кандидатури на институции и организации за връчване на Отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете. Наградите се връчват за седма година.

Награждаването ще се състои в края на месец април 2024 г., като носителите на приза ще бъдат разпределени в три категории: държавни институции (централна и местна власт); стопански и нестопански организации; обществени организации и институции. Отличителният знак е символ на престиж и стимул за подобряване на управлението, което цели постигане на равнопоставеност между двата пола. Наградените институции могат да ползват плакета за популяризиране на своята дейност.

Кандидатурите се подават до 17:30 часа на 20 февруари 2024 г. в приемната на Министерството на труда и социалната политика, която се намира в София, на ул. „Триадица” № 2. Текстът на обявлението за кандидатстване може да видите тук: https://www.mlsp.government.bg/novini-11.

 
КАЛЕНДАР

Индикативна програма на обучителните програми и обученията през 2024 г. на БЦНП

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Бъди будител на зелената кауза

Хей, искаш ли да бъдеш будител на зелената кауза? Нека заедно защитим природата! Вярваме, че можем да го постигнем! Как? Като подкрепим социално ангажираните творци в конкурса “Граждански Будилник” vol.7. Тази пролет ще имат за задача да създадат креативни истории за граждански активизъм, който се грижи за реките, възстановява климата, пази биоразнообразието. Чрез своето творчество художници, фотографи, поети и писатели ще се застъпят за правото ни да живеем в здравословна и благоприятна околна среда.

Не обръщай другата буза

Проектът „Не обръщай другата буза“ е насочен към активисти, граждански организации и журналисти, обединени около каузата за опазване на българската природа. Чрез серия от инициативи и обучения той ще създаде ключови умения в участниците за организирана реакция срещу делата-шамари, насочени срещу климатичните активисти.

Броят на делата-шамари в Европа расте, като този похват се утвърждава все повече и повече като част от арсенала на големи бизнеси, предприятия, политици и местни власти срещу гражданския активизъм. Става дума за т.нар. стратегически дела срещу участието на обществеността, известни също като дела-шамари (абревиатура от английското SLAPP или "шамар"). Ефектът от такива дела или дори самата заплаха от такова дело върху гражданското участие при защита на обществения интерес е смразяващ.

Проектът ще стартира с две обучения:

  • на 12-13 април 2024 г. в София и
  • на 19-20 април 2024 г. в Бургас

 

Каква защита получиха правата на човека в България през 2023 година? (Преглед, подобрения и провали)

Вижте акцентите от нарушенията, предизвикателствата и постиженията по отношение защитата на правата на човека в България през 2023 година.

България, събуди се! Щом има корупция, значи се перат пари

В средата на януари британският тинк танк в сферата на сигурността RUSI (Royal United Services Institute) и Българският център за нестопанско право организираха дискусия по тази тема в София. По време на дебата се очертаха противоречия и различни гледни точки. Миналата седмица Mediapool публикува интервю с финансиста Никола Янков от "Експат Капитал", според когото включването на България в сивия списък заедно със Сирия и Йемен е незаслужено, защото страната не е световен финансов център за пране на пари като Лондон, Кипър или Малта. В настоящата публикация Mediapool представя различно мнение по темата – на изследователите към RUSI Мария Низеро и Арзу Абасова. Заглавието е на редакцията. Сайтът Mediapool е готов да публикува още мнения по темата.

назад