Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

Швейцарско-български механизъм за гражданска ангажираност и прозрачност 2024-2029 (CETF)

25 Април 2024

През втората половина на 2024 г. предстои стартирането на Швейцарско-българския механизъм за подкрепа на гражданските организации за периода 2024-2029.

Избраният Програмен оператор[1] подготвя втория етап на подкрепата за гражданските организации в България като включва процес на консултации със заинтересованите страни.  Целта на консултациите е събиране на обратна връзка за оптимизация на компонентите на Механизма в съответствие с нуждите и очакванията на гражданския сектор.

В тази връзка отправяме покана към граждански организации и активисти от страната да участват в кратка 10-минутна анкета.

 

Анкетата е отворена за попълване до 20 май 2024 г.

В рамките на Механизма са предвидени стратегически интервенции, които подкрепят ключови инициативи на гражданските организации с цел тяхната ефективност, представителност и устойчивост. Ако сте представител на гражданска организация, Ви каним да попълните анкетата и по този начин да допринесете към адаптирането на нашите инициативи съобразно Вашите идеи и потребности.

Какво е планирано[2]:

Компонент „Изграждане на капацитет“ за получателите на безвъзмездни средства в рамките на Механизма: цели да укрепи устойчивостта на гражданските организации и финансовата им независимост, усъвършенстване на умения в областта на комуникацията и дигитализацията. Инструментите за изграждане на капацитет ще включват обучения, семинари, уебинари, индивидуални консултации и други.

Фонд „Гражданско овластяване и ангажираност“ е програма за безвъзмездна помощ, насочена към граждански организации с регионален фокус: цели да подпомогне участието при вземане на решения и отворено управление, с акцент - реализиране на дейности в по-слабо развитите региони. Програмата ще се стреми да насърчава включващи общества за устойчиво развитие, както и да стимулира ефективни междусекторни партньорства на различни местни нива. Програмата ще подкрепи важни теми като управление на природни ресурси и биоразнообразието, качество на медиите и прозрачност, участие в доброто управление, гражданско образование и други.

Фонд „Финансово устойчив граждански сектор“ е програма за безвъзмездна помощ, насочена от една страна към начинаещи организации в набирането на средства и социалното предприемачество, и от друга – към такива, които са по-напреднали и с повече опит. Програмата цели повишаване на способностите за набиране на средства на гражданските организации и улесняване на капацитета за развитие на предприемачески модели, свързани с тяхната мисия. Интервенциите ще бъдат насочени към укрепване на финансовото здраве на гражданските организации, увеличаване на ресурсите и разширяване на кръга от подкрепящи.

Фонд „Смекчаване на последиците от кризи“, който се предлага да бъде постоянно действащ безвъзмезден инструмент, осигуряващ бърза подкрепа за граждански организации, изправени пред спешни предизвикателства по време на кризи. Това включва предлагане на ограничаващи гражданското пространство действия, заплахи към демократичните процеси като дезинформационни кампании или атаки срещу граждански активисти, правозащитници и журналисти и други. Подкрепата ще бъде насочена към инициативи за реагиране при кризи, гарантиране на безопасността на служителите и доброволците на гражданските организации, насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни, улесняване на прозрачното медийно отразяване и други.

Предвидена е подкрепа също така за два до три стратегически (водещи) проекта:

1. Проект „Природни ресурси и биоразнообразие“, който има за цел да повиши гражданската ангажираност в управлението на природните ресурси и биоразнообразието, като насърчава споделената отговорност и съобразява политиките с разнообразните нужди на общността. След процедура за подбор ще бъде договорен консорциум от граждански организации, които демонстрират капацитет, опит, национален мащаб на действие и визия за развитие на тематичната област.

2. Проект „Стратегизиране на гражданското пространство“, който има за цел да презареди гражданската активност в България и да помогне за разработване на модел „отдолу-нагоре“ за следващата Стратегия за подкрепа на развитие на гражданското общество, като включи широк кръг организации и насърчи консенсуса по ключови въпроси. Той ще ангажира мрежите на гражданските организации в създаването на местни механизми за участие, провеждането на кампании и организирането на регионални срещи.

3. Проект „Растеж на всяка инициатива“ има за цел да се справи с фрагментацията и ограничените възможности, с които се сблъскват инициативите на гражданските организации извън големите градове в България, особено тези в малките населени места. Основните цели включват ангажирането на малки НПО и неформални граждански групи на местно ниво за насърчаване на гражданското образование, младежкото участие, социалното приобщаване, отстояване на интересите и включване на уязвимите общности в демократичните процеси. За тези цели проектът включва изграждане на капацитет сред по-малките и неопитни организации на гражданското общество и неформални групи, както и тяхното пилотно финансиране чрез схеми за ре-грантинг.

Всеки един от трите стратегически проекта, след процедура за подбор, ще бъде договорен с консорциум от граждански организации, които демонстрират капацитет, опит, национален мащаб на действие и визия за развитие на тематичната област.

Чрез реализирането на предложените компоненти на Механизма ще се търси и задълбочаващо двустранно сътрудничество и обмяна на опит с швейцарски партньори.

Анкетата със заинтересованите страни по Швейцарско-българския механизъм за гражданска ангажираност и прозрачност 2024-2029 е достъпна тук: https://forms.office.com/e/hfjeyWEeeg 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА УЧАСТИЕТО И ЦЕННОТО МНЕНИЕ!

 

 


[1] Консорциумът, в който участват Балкански институт по труда и социалната политика, Български център за нестопанско право и INNOVABRIDGE.

[2] Това са елементите на предварително подаденото предложение, което предстои да бъде съобразено с получените данни и обратна връзка от консултациите със заинтересованите страни.

назад