Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

7 Май 2019

С приемането на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари през март 2018 г. настъпиха  промени в изискванията спрямо юридическите лица с нестопанска цел.

Предишната уредба задължаваше всички ЮЛНЦ да приемат Вътрешни правила за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма и да ги изпращат до ДАНС за утвърждаване. С новия закон такова задължение имат само тези ЮЛНЦ, които имат годишен оборот над 20 хил. лв., и тези, които решат, че има опасност дейността им да бъде използвана за изпиране на пари или финансиране на тероризъм (чл. 101, ал. 1, изр. второ от ЗМИП). Ако ЮЛНЦ не попада в един от тези два случая, не следва да приема вътрешни правила или да актуализира досегашно съществуващите в организацията.

Срок за приемане на Вътрешните правила

С изменения в ЗМИП (направени чрез Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, пар. 71, обнародвани в ДВ, бр. 37 от 7 май 2019г.) срокът за приемане/актуализиране на Вътрешните правила е 6 месеца след публикуване на резултатите от Националната оценка на риска от ДАНС (§6, т. 1 и 2 от ПЗР на ЗМИП). Също така, предварително условие е публикуването от страна на ДАНС на примерни вътрешни правила, тъй като ЮЛНЦ задължително трябва да се съобразят с тях (чл. 101, ал. 5 ЗМИП). Преди да са публикувани резултатите от Националната оценка на риска и примерните вътрешни правила от ДАНС, ЮЛНЦ не следва да приемат такива.

Важна промяна е също, че след приемането на вътрешните правила не е необходимо те да бъдат изпращани до ДАНС. Необходимо е само да бъдат приети от компетентния да приема вътрешни актове в организацията орган и да бъдат на разположение при поискване от ДАНС (§ 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗМИП - изменена).

Една от новостите в ЗМИП спрямо предходната уредба е, че на ЮЛНЦ няма да бъдат директно налагани санкции, в случай че организацията не е приела Вътрешни правила.  Съгласно чл. 101, ал. 12 от ЗМИП, ДАНС най-напред ще издадат указания с определен срок за приемането им и ако тези указания не бъдат изпълнени, тогава за ЮЛНЦ ще последва налагане на санкция - както на организацията, така и за лицето, което управлява и представлява организацията, когато това лице е извършило или допуснало нарушението (чл. 120, ал. 2 и 3, ЗМИП).

***След публикуването на резултатите от Националната оценка на риска и на примерните вътрешни правила за приемането им ще действат общите законови срокове (чл. 102, ал. 1, ЗМИП):

  • До 31 юли на годината, следващата годината, в която оборотът на ЮЛНЦ е над 20 хил. лв.
  • 1 месец след извършване на собствена оценка на риска, в случай че организацията прецени, че има опасност дейността ѝ да бъде използвана за изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

Напомняме ви, че до края на май всички ЮЛНЦ е необходимо да обявят в Агенция по вписванията лицата, които се считат за техни действителни собственици. Какви са указанията на ДАНС за това, нашите препоръки и необходимите документи - вижте в материала.

назад