Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ОТМЕНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕТО, С КОЕТО БЯХА ВЪВЕДЕНИ НОВИТЕ СЪДЕБНИ ТАКСИ

19 Януари 2004
С решение от 16.01.2004 г. петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени разпоредбите на § 1 на Постановление № 154/2003 г. на Министерския съвет, с които се правят изменения и допълнения в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието.
Делото е образувано по жалба на Съюза за подпомагане на малките и средни предприятия - сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Варна. В жалбата са изложени доводи, че съгласно Конституцията на РБ, гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество. С обжалваното постановление Министерският съвет е увеличил размера на таксите по Тарифа № 1 към ЗДТ, без да се съобрази с този конституционен принцип. Увеличението на размера на държавните такси за различните услуги е от 2 до 30 пъти, а от представената по делото официална статистическа информация на Националния статистически институт е видно, че за периода 1998 - 2002 г. реалното увеличение на доходите е под 30%. Съдът е приел, че независимо от увеличението на доходите на гражданите, направеното рязко увеличение на таксите не съответства на доходите на гражданите и е в пряко противоречие с Конституцията. При определянето размерите на таксите за съдебна защита е нарушен и законоустановеният принцип за съответствието им с направените разходи за осъществяването на дейността. Освен това, петчленният състав на ВАС е счел че необосновано високите и несъобразени с доходите на населението държавни такси ограничават конституционно установеното право за достъп до правосъдие на гражданите и юридическите лица, което е гарантирано и с чл. 6, ал. 1 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.
Решението на ВАС не подлежи на обжалване и влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”. Очаква се то да бъде обнародвано най-късно на 23.01.2004 г., след което в сила ще бъдат старите съдебни такси, действали преди приемането на Постановлението на МС.
Така, държавната такса за регистрация на юридическо лице с нестопанска цел - фондация или сдружение е отново 25 лв., вписването на промени в обстоятелствата на фондация или сдружение е 10 лв., а удостоверението за актуално състояние е 5 лв.
назад