cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

ВАС: Нищожност заради нарушаване процедурата за обществени консултации

3 Ноември 2020

ВАС обяви за нищожна т. 5 от раздел II на Методическо указание за уеднаквяване на практиката при прилагане на Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му поради нарушение на процедурата за обществени консултации.

 

По иск на Фондация „Сийдър“ с Решение № 15928 от 22 ноември 2019 г. по административно дело № 12751 от 2018 г. (ще влезе в сила след изтичане на срока за обжалване) Върховният административен съд (ВАС) обяви за нищожна т. 5 от раздел II на Методическо указание за уеднаквяване на практиката при прилагане на Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането. Частта от Методическите указания, обявена за нищожна, урежда отчитането на заетостта на социалните услуги. В нея изрично се посочва, че „самозаявилите се“ потребители на социални услуги не се отчитат като заети места и че доставчикът на социални услуги трябва да насочва самозаявилите се кандидати към Дирекция Социално подпомагане (ДСП) за подаване на заявление  за ползване на социални услуги. В тази част на Методическите указания също така е уреден и критерият за пълна заетост на центровете за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) – издадени 3 пъти повече направления от ДСП от капацитета на социалната услуга (пример: ЦСРИ с 30 места отчита пълна заетост, когато има издадени 90 и повече направления от ДСП и сключени 90 бр. договори.)

Съдът счита, че частта от Методическите указания уреждаща, отчитането на заетостта на социалните услуги има характеристиките на административен нормативен акт - установява се правило за поведение, което обвързва правни субекти, които се намират извън подчинението на органа, издал акта, с което пряко и непосредствено се засягат техни права и законни интереси. В тази връзка е следвало да се спазят изискванията на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА),  а именно:

 

  • АСП  да публикува на интернет страницата си проекта на Методическите указания заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20 ЗНА.
  • Проектът на Методическите указания да се публикува на Портала за обществени консултации.

 

С нарушаването на правилата за обществени консултации „заинтересованите лица не са могли да представят своите предложения и становища, а още по-малко те да бъдат разгледани, обсъдени и взети предвид.“ По този начин е допуснато нарушение на реда за издаване на акта и са нарушени принципите на откритост и съгласуваност (чл. 26, ал. 1 ЗНА).

ВАС също така е отчел, че Методическите указания е следвало да бъдат обнародвани в Държавен вестник (чл. 5, ал. 5 от Конституцията, чл. 78, ал. 2 от АПК и чл. 37, ал. 1 от ЗНА.)

Съгласно решението на ВАС горните нарушения на производствените правила по издаване на административен нормативен акт са достатъчно сериозно, за да бъде прогласена т. 5 от раздел II на Методическо указание за уеднаквяване на практиката при прилагане на Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането за нищожна. Решението предстои да влезе в сила.

С това решение ВАС припомня на институциите, че спазването на открита и съгласувана със заинтересованите страни процедура е това, което гарантира постигането на справедливи решения.

Обществените консултации по Закона за нормативните актове са задължителни заради един от основните двигатели на демократичния процес – стремежът към справедливост, към баланс между различните интереси, към постигането на най-доброто решение.

Този казус е потвърждение и за важната роля, която гражданските организации имат: да изискват зачитането на правата и интересите ни като граждани и да търсят диалог с институциите - дори когато се налага намесата на съда, за да припомни неговата задължителност в едно демократично общество.

 

назад