Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

ЮЛНЦ могат да се пререгистрират въпреки изтеклия срок за пререгистрация

30 Август 2023

Изображение: pixabay, succo
Изображение: pixabay, succo

 

Срокът за пререгистрация изтече на 31.12.2022 г. Този срок е инструктивен и въпреки че срокът е изтекъл, ЮЛНЦ могат да се пререгистрират. Процедурата протича в две стъпки: 1) подаване на заявление в Агенция по вписванията (АВ) от съответното ЮЛНЦ, като се прилагат устав, заверен от съответния окръжен съд или от законния представляващ и декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ; 2) АВ изисква служебно от съда по регистрация удостоверение за актуално състояние, което да свери със заявените за вписване обстоятелства и, ако всичко е наред, извършва вписване. 

Казус, с който колеги се обърнаха към нас началото на 2023 г., показа обаче, че процедурата не се спазва навсякъде. В крайна сметка правото възтържествува, макар и да бе нужно обжалване до въззивна инстанция:

През пролетта на 2023 г. при опит за пререгистрация в Агенция по вписванията сдружение (училищно настоятелство) от Враца получава отказ от Агенцията за извършване на поисканото вписване. Като мотив в отказа се посочва липсата на удостоверение за актуално състояние, което Окръжен съд Враца е следвало да издаде, но е отказал да направи. За справка, съгласно § 25, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ПРЗ на ЗЮЛНЦ) пререгистрацията се извършва „въз основа на заявление и удостоверение за актуалното състояние по регистрацията му, в което съдът посочва кода по БУЛСТАТ на юридическото лице, съответно клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел, издадено след датата на влизането в сила на закона и съдържащо пълни данни за актуалните вписани обстоятелства“

Сдружението обжалва така постановения отказ на АВ пред Окръжен съд Враца, който потвърждава отказа. Следва обжалване пред въззивна инстанция, а именно Софийски апелативен съд (САС). САС приема жалбата за допустима и основателна и със свое решение от 28.08.2023 г. отменя решението на ОС Враца, отказът на АВ – също, и задължава АВ да извърши поисканото от сдружението вписване. Решението не подлежи на облажване.

В настоящата статия обръщаме внимание на мотивите, въз основа на които САС постановява своето решение. 

На първо място, САС взема предвид съдържанието на § 25, ал. 2 от ПРЗ на ЗЮЛНЦ: Съдът по регистрацията издава удостоверенията по ал. 2 и 3 в тридневен срок от поискването и незабавно служебно ги изпраща на Агенцията по вписванията. Държавна такса за еднократно издаване на удостоверение не се дължи.“

На следващо място, САС изрично посочва, че за разлика от процеса по пререгистрация на търговските дружества (бел.ред.: с тогавашния Закон за търговския регистър, обн. ДВ, бр. 34 от 2006 г., на търговските дружества се даде срок до 31.12.2011 г. да се пререгистрират от окръжните съдилища в новия търговски регистър, като беше уредена и изрична процедура по служебното  заличаване на непререгистриралите се в срок търговци – § 4 от закона) при ЮЛНЦ законът не предвижда непрергистрираните сдружения и фондации да се прекратяват и да се извършва ликвидация. Следователно, пише САС в мотивите си, изтичането на срока за пререгистрация не влияе на тяхната правоспособност, нито ограничава дейността им.

Следващ мотив в съдебното решение е изричната законова уредба на пререгистрацията като задължение за ЮЛНЦ, а не като тяхно право - § 25, ал. 1, изр. първо  от ПРЗ на ЗЮЛНЦ: „Юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по този закон в срок до 31 декември 2022 г.“ От този текст САС извежда правното значение на срока като падеж на задължението. Това според съда води до правния извод, че задължението на ЮЛНЦ, което е изпуснало срока за пререгистрация, не се погасява или преклудира, а води след себе си единствено до това ЮЛНЦ да търпи негативните последици от липсата на пререгистарцията. Съдът посочва и правната уредба на тази последица (чл. 40, ал. 1 и 3 от ЗЮЛНЦ). Поради тази причина, пише в мотивите си САС, дори след изтичане на срока по § 25, ал. 1 от ПРЗ на ЗЮЛНЦ всяко ЮЛНЦ може да изпълни просроченото си задължение и да се пререгистрира, „което е в обществен интерес с оглед публичността на вписванията на обстоятелствата, отнасящи се до техния статус“

Български център за нестопанско право приветства приетото от САС решение, което напълно съответства на буквата и духа на закона и на правото на сдружаване (Член 12 от Хартата на основните права на ЕС, със съответен Член 11 от ЕКПЧ), както и на Генерален коментар № 37 на Комитета по правата на човека на ООН. Считаме, че посочените горе мотиви могат да послужат като солидна правна аргументация при облажване на отказ на АВ да извърши вписване по пререгистрация въз основа на отказ от съответния окръжен съд да издаде удостоверение за актуално състояние. 

Български център за нестопанско право предоставя правни консултации на ЮЛНЦ във връзка с процеса по пререгистрация, като сме на разположение и за съдействие в процеса по обжалване на откази от Агенция по вписванията процедурата да бъде изпълнена.

назад