cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Защита на гражданските свободи на жените, с цел засилване на ролята им в обществения живот

2 Април 2021

Global Statement - CSW65
Защита на гражданските свободи на жените, с цел засилване на ролята им в обществения живот

16 Март 2021

                     

Двадесет и пет години от ратифицирането на Пекинската платформа за действие и година, откакто жените по целия свят участваха в Глобалната стачка на жените - справедливостта между половете все още не е реалност за повечето жени. По целия свят те се борят за постигане на полово равенство, въпреки масовата организираност в световен мащаб (начело с жени) и въпреки многобройните кампании и политически намеси, организирани от жени лидери на гражданското общество, активисти и адвокати.

 

Темата на тазгодишната Комисия на ООН за статута на жените (CSW65), работеща от 15 до 26 март 2021 г., е „Жените в обществения живот: равно участие в процеса на вземане на решения“. Смисленото реализиране на Цел 5 за устойчиво развитие (относно равенството между половете) изисква да се гарантира, че гражданските свободи на жените в гражданското общество са защитени, признати, отбелязани и подкрепени от всички институции и правителства по целия свят. Това може да стане само като се признае, че Цел за устойчиво развитие 16 („Мир и справедливост”) е важен инструмент за гарантиране на гражданските свободи на жените активисти по света, които са спомогнали развитието на правата на човека, въпреки значителните препятствия пред тях. За тази цел, долуподписаните призовават системата на ООН и правителствата по целия свят да гарантират, че работата на жените в гражданското общество е защитена, подсигурена с нужните ресурси и подкрепена във всички сфери.

Вместо да стоят безучастно, жените и момичетата по целия свят се мобилизират в знак на солидарност, за да оборят укрепването на неолиберализма, неравенството, сексизма, милитаризма, расизма и патриархата на местно, национално и международно ниво. По света жени от всички възрасти излизат на улиците. Освен това, представят идеите и исканията си във виртуалните пространства. С всичко това, те целят да отстояват човешките права и да изискват системни промени. Движения като “Ni Una Menos” в Латинска Америка, протестите на Царни в Полша или протестите, водени от феминисткото движение в Ливан, Алжир и Ирак, предизвикват патриархалните системи и тяхната устойчивост, показвайки, че жените са сила, която трябва да не се пренебрегва. Организации, като Лигата на професионалните жени в Украйна, организират програми, провокирайки жените да влязат в ръководни роли, да се ангажират ефективно с работната дейност и да идентифицират образователните потребности на жените. От друга страна, организации като Африканската мрежа за развитие и комуникация на жените (FEMNET) активно подкрепя жени активисти с цел те да се ангажират с макроикономическата политика и да се справят с неравенствата.

С настъпването на пандемията, предизвикана от COVID-19, сега повече от всякога е от решаващо значение да се преосмислят начините за подкрепа и защита на жените активисти, докато те осъществяват дейността си, фокусирана върху подобряване на обществения живот. Масовата организираност на протестиращи (начело с жени), доведоха до реформа на политическите системи, преглед на ограничителните условия на заемите в международни финансови институции и защитата на правата на сексуално и репродуктивно здраве. Въпреки тези невероятни успехи, организациите за защита на правата на жените продължават да не бъдат снабдени с всичко необходимо за нормалното им функциониране. Освен това, жените са изправени пред тройна опасност: от одобрените от държавата ограничения и насилие, произтичащи от работата им в гражданското общество, до негативна реакция спрямо жените, целящи своеобразно разделяне с патриархалните норми, липсата на ресурси и обществена ангажираност за справяне с психологичния натиск и вредата, която сполетява лицата, осъществяващи тази дейност. По време на работата си, жените журналисти са изправени пред неподходящи условия за адекватно извършване на журналистическа дейност, в частност засилени ограничения при отразяване на ситуацията с COVID-19, на фона на вече засилени физически атаки и онлайн тормоз.[1]

Признавайки връзката между равенството между половете и гражданските свободи, специалният докладчик на ООН Клемент Вуле пише, че „гласовете на жените и техния принос към активизма и гражданското общество продължават да бъдат подценявани, недостатъчно финансирани и подкопавани. Въпреки че е постигнат значителен напредък относно гарантиране на участието на жените в обществения живот, държавните и недържавните субекти продължават да нарушават правата на жените, и по-конкретно тяхната свобода на мирни събрания и сдружаване - както онлайн, така и офлайн. "

Невъзможно е целите за устойчиво развитие да бъдат постигнати ефективно, без да се обърне внимание на многобройните начини, по които приносът на жените към промяната е системно атакуван както от държавни, така от недържавни субекти. По този начин, по време на тазгодишната Комисия за статута на жените, долуподписаните организации настояват правителствата и органите, в които участват представители на повече от две нации, да отделят значими ресурси и усилия, които да съответстват на съществуващите политически рамки за реализиране на равенството между половете и значителна подкрепа за жените в обществения живот. По-конкретно, ние призоваваме за:

1. Правителствата да създадат благоприятна среда в законодателството, политиката и на практиката за участие на жените в обществения живот, с особен акцент върху премахването на всякакви бариери пред свободата на събранията, сдружаването и изразяването на жените и момичетата;

2. Правителствата да създадат и организират изцяло независими национални институции, които да насърчават и защитават гражданското участие на жените;

3. Гарантиране, че свободата на печата е приоритетна и защитена, чрез отмяна на всяко законодателство, което неправомерно криминализира работата на журналистите, и гарантиране на жените журналисти достъп до правосъдие и безопасни условия при осъществяване на трудова дейност.

4. Правителствата да осигурят цялостно разследване на случаи, свързани с нападения срещу жени защитници на правата на човека, адвокати и журналисти, както и да гарантират обучаването и насърчаването на правоприлагащите органи да поддържат и зачитат правата на жените, докато те участват в обществения живот;

5. Правителствата да разработят и приложат съобразени с пола планове за отмяна на COVID-19 регулации, които неправомерно ограничават гражданското пространство за жените в гражданското общество;

6. Правителствата да внесат изменения в съществуващото законодателство, уреждащо събранията, в съответствие с общия коментар на ООН по член 21 от МПГПП, признавайки и защитавайки правото на събрания онлайн и лично, като се обърне специално внимание на половите измерения на правото на събрания;

7. Правителствата да прилагат препоръките на Конвенцията на Международната организация на труда за насилие и тормоз от 2019 г. (№ 190), която признава дейността на жени активисти, журналисти, протестиращи и лидери на гражданското общество като работа, която по право трябва да се извършва без насилие и тормоз .

8. Правителствата да се ангажират със структурни и дългосрочни инвестиции. Като например, разработване на инфраструктура за увеличаване на усилията на гражданското общество и овластяване на жените в гражданското общество да разработват устойчиви алтернативи, с които да се даде възможност на устойчивостта и значимостта на гражданското общество, чрез приоритизиране на жените в гражданското общество;

9. Правителствата и носителите на правомощия да се справят с несправедливостите, свързани с пола, и основните пристрастия, които водят до недостатъчно финансиране на организациите за защита на правата на жените;

10. Правителствени представители да не унижават и тормозят жените във всеки един аспект и да разработят механизми, които да накарат онези, които заплашват и нападат жени, както и тези, които подлагат жените на клеветнически кампании, да бъдат отговорни за своите действия, като правят достояние на обществото всички примери, свързани с  извършителите. Всичко това да се осъществява с цел да служи като възпиращ фактор за другите; и

11. Организацията на обединените нации да насърчава активно участието на жени в своите форуми, като осъжда репресиите, насочени към жените, и гарантира премахването на бариерите пред тяхното участие, в съответствие с призивите на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш и Ръководството на ООН за защита и развитие на гражданското пространство

 

Долуподписаните:

 1. Abba
 2. Action Communautaire d'Appui au Développement
 3. Action for Humanity & Social Progress
 4. Action pour la LutteContrel'InjusticeSociale (ALCIS)
 5. Action Sociale et d'OrganisationPaysanne
 6. ActionAid International
 7. Actions for Development and Empowerment(ADE)
 8. Actions pour la Protection des Femmes (APF)
 9. Advocacy for Widows Empowerment Foundation
 10. Africa Rise Foundation
 11. African Centre for Democracy and Human Rights Studies
 12. African Observatory of Civic Freedoms and Fundamental Rights (OCFFR-AFRICA)
 13. AfrihealthOptonet Association [CSOs Network]
 14. AJBDEM Durable
 15. AJSA (Anchalik Jana SevaAnusthan)
 16. Alliance for Development and Population Services (ADEPS)
 17. ALVA - Albanian Values - VleratShqiptare
 18. Amandla Centre of Zimbabwe
 19. Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB)
 20. AMWS
 21. Angels in the Field
 22. Anges KAVIRA
 23. AppuiSolidaire Pour Le Renforcement De L Aide Au Developpement
 24. Arkemetría Social
 25. Asociación Unión de Talleres 11 de Septiembre
 26. Asociatia GEYC
 27. Association de sauvegarde de la Médina de Gafsa
 28. Association des jeunes pour le development et la protection des droit de l'homme
 29. Association des Volontaires pour le Développement Communautaire
 30. Association Femmes et Enfants
 31. Association for Promotion Sustainable Development
 32. Association of Parents of Disappeared Persons
 33. Association 'Paix' pour la luttecontre la contrainte et l’injustice
 34. Associazione I Bambini dell'Africa (Association les Enfants d'Afrique)
 35. Audacious Dreams Foundation
 36. Bahrain Centre for Human Rights
 37. Bicosito Bangladesh Foundation
 38. Brain Rest Project
 39. Bridged gap
 40. Building Blocks for Peace Foundation
 41. Bulgarian Center for Not-for-Profit Law
 42. Bullyid Indonesia
 43. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
 44. CAPTE - Uruguay
 45. Casa GeneraliziadellaSocieta del Sacro Cuore
 46. CDIA - Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Paraguay
 47. CEAMUJER
 48. Centre Africain pour la Solidarité et l'Entraide entre les Communautés (CASEC|ACSAC)
 49. Centre de défense des Droits de l'Homme et Démocratie (CDHD)
 50. Centre de Recherche pour la Gestion de la Biodiversité (CRGB)
 51. Centre de Recherche sur l'Anti-Corruption
 52. Centre for citizens Conserving
 53. Centro de Investigación y profesionalización en política y economía
 54. Centro Transdisciplnario para el HumanismoEconómico, A. C.
 55. CEP International
 56. ChambreCamerounaise des Acteurs en Psychologie  (CCAP)
 57. Children and Youth for Peace Agency-Sierra Leone (CYPA-SL)
 58. Christian Aid
 59. Circles of Hope Community Support Group for PLHIV/AIDS
 60. Citoyen Libre
 61. CIVICUS Alliance
 62. Coalition WILD 2020/2021 Global Mentorship Participants
 63. Commonwealth Youth Gender and Equality Network
 64. Community Care Foundation-Uganda
 65. Community Support for Development in Kisumu (CSD Kisumu)
 66. Community Welfare and Development Fund
 67. Conacce Chaplains Internacional
 68. CONEYSO
 69. Congo Leadership Academy
 70. Consortium of Ethiopian Human Rights Organizations (CEHRO)
 71. CreaciónPositiva
 72. Curtis Business
 73. Dandora Dumpsite Rehabilitation Group
 74. DHEWA (development for health education work & awareness) Welfare Society Chakwal Pakistan
 75. District Ayurved Office
 76. Dr UzoAdirieje Foundation (DUZAFOUND)
 77. Droits de l'Homme Sans Frontières (DHSF)
 78. East Eagle Foundation
 79. Eastgate Media Zim
 80. Echoes of Women in Africa Initiatives
 81. Ecology Africa Foundation
 82. Empire Partner Foundation
 83. Empower Society Transform Lives (ESTL )Singida Tanzania
 84. Entaxis - Action for inclusion and education
 85. Environmental Heritage foundation of Botswana Trust
 86. Equality Right Africa Organization
 87. Equip-2-Learn
 88. Espace De Réflexion Et Actions DesFilles
 89. FALCOH Foundation
 90. Federation Des Femmes Pour Le Developpement Integral Au Congo (FEDICONGO)
 91. FOKUS - Forum for Women and Development
 92. Fondation Generation Libre
 93. Fondation Marie-Claire
 94. Fondation Nicole Ilunga
 95. Formidable Initiatives for Women and Girls
 96. Forum for Empowerment and Transformation of Young Leaders
 97. Fundación Ávila Cruz A. C.
 98. Fundacion Kalu Ibaky
 99. Fundación T.E.A. TrabajoEducaciónAmbiente
 100. FuturRadieux
 101. Future Leaders Society
 102. Future We Want United Nation
 103. Gala Initiative Uganda
 104. GEMF
 105. Gender-Centru
 106. Gender Justice
 107. Girls Education Mission International
 108. Girls In Need
 109. Give Hope Uganda
 110. Global Learning for Sustainability
 111. GRAP
 112. Grève Internationale des Femmes.
 113. Grupo Creamos
 114. Gutu United Residents and Ratepayers Association-GURRA
 115. Haakro Welfare Association
 116. Helping Our People Excel
 117. Hope Worldwide-Pakistan
 118. Indraprastha Public Affairs Centre
 119. INEVA-International Network of Values
 120. Initiative des Femmes pour la Paix,la Promotion et le Développement (IFPPD)
 121. Initiatives des Femmes en Situations Difficiles pour le Développement Durable et Intégré
 122. INSPIRIT Creatives NGO
 123. Institute for Democratic Action & Development (IDAD)
 124. Instituto para el FuturoComúnAmerindio(IFCA)
 125. International Association for Political Science Students
 126. International Presentation Association
 127. International Public Policy Institute
 128. International Service for Human Rights (ISHR)
 129. International Women Fund Azerbaijan
 130. ISDO RWANDA
 131. IUCN National Committee of the Netherlands (IUCN NL)
 132. IzandlaZiyagezana Community Development Center
 133. Jade PropuestasSociales y Alternativas al Desarrollo, A.C.
 134. Jajere youth consultative forum
 135. Jammu Kashmir Coalition of Civil Society
 136. K.U.L.U.-Women and Development
 137. Kadiwaku Family Foundation
 138. Kanishksocialmedia- KSM CHANNEL
 139. Karapatan Alliance Philippines
 140. Khmer National Liberation Front
 141. Kiangure Springs Environment Initiative
 142. Kijana Hai Foundation
 143. Lanka Fundamental Rights Organization
 144. Las pasionarias- Programa de Radio ENxebre
 145. Latin American and Caribbean Network for Democracy
 146. Legal Right Informants
 147. Let There Be Light International
 148. Life bridge for progression outreach
 149. Ligue pour la solidaritécongolaise
 150. Ligue Tchadienne des Droits de l'homme
 151. Local Sustainable Communities Organisation (Losco)
 152. Love to Love
 153. Maison de la Société Civile
 154. Manna Development Agecy
 155. Media Education Centre
 156. Meera Foundation
 157. mHub
 158. Mother Daughter Empowerment
 159. Motherland Water Association of Lesotho
 160. MouvementCitoyen Ras-le-bol
 161. Movement for the Survival of the Ogoni People-MOSOP
 162. MujerFuerte
 163. MY World Mexico
 164. National Council of Women
 165. National Youth Council of India
 166. NawiAfrifem Macroeconomics Collective
 167. Network for Women Economic Empowerment Peace and Development
 168. New Europeans
 169. New Life Organisation
 170. NGO "League of Professional Women" (LPW)
 171. NGO Futures LLC
 172. NGO Peace One Day Mali
 173. NGO World and Danube
 174. Nigerian Youth SDGs Network
 175. Northern Smoke Signals LTD.
 176. Nouveaux Droits de l'homme Congo Brazzaville
 177. Observatoire du Sahara pour la Paix, la Démocratie et les Droits de l'Homme "OSPDH"
 178. ONG AJED (Appui Jeunes Pour Le Développement)
 179. ONG ITODJU
 180. Pariwartan Sanchar Samuha
 181. ParlementAfricain de la Société Civile
 182. Participatory Research Action Network- PRAN
 183. Pastoral Women's Council (PWC)
 184. PAX
 185. Paz Civica
 186. Peaceful and Active Centre for Humanity - Peach
 187. PJUD-BENIN ONG
 188. Psychologues du Monde Afrique
 189. Queen of Peace Foundation
 190. RACI
 191. Rainforest Alliance
 192. RashtriyeMahilaSurkashaManch
 193. Rausing Zimbabwe
 194. REDHNNA, Red por los DDHH de Niñas, Niños y Adolescentes
 195. Remesha Magazine
 196. Rencontre pour la Paix et les Droits de l'Homme
 197. Research Centre Consult
 198. Research Institute and Youth Empowerment
 199. Réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des MGF et des mariagesd'enfants
 200. Réseau des Organisations de la Société Civile pour l'Observation et le Suivi des Élections en Guinée (ROSE)
 201. Réseau national de la jeunesse du Mali
 202. RéseauNigérien des Défenseurs des Droits Humains (RNDDH)
 203. Rural Women's Network Nepal (RUWON Nepal)
 204. San Youth Network
 205. Save Dreams Liberia
 206. Save Our Youth Zambia Foundation
 207. Savie Asbl NGO PGEL LGBTIQ DRC
 208. Scarlet initiative Uganda
 209. SEVICS
 210. ShandukoYeupenyu Child Care
 211. Sheila Reyes Peñafiel
 212. Shibganj Integrated Development Society
 213. Sisters of Charity Federation
 214. Social Mission Catalysts LLC
 215. Society for Conservation and Sustainability of Energy and Environment in Nigeria (SOCSEEN)
 216. Soroptimist International
 217. SOS Jeunesse et Enfance en Détresse "SOS JED"
 218. Sourires de femmes
 219. South Sudan Community Change Agency
 220. Speaking Influence Africa
 221. Studentsfor Global Democracy Uganda
 222. Sustainable and Inclusive Development for Southeast Asia
 223. Sustenta Honduras
 224. Tanzania Human Rights Defenders Coalition
 225. Tanzania Network of Women Living with HIV and AIDS (TNW+)
 226. TEACH CÔTE D'IVOIRE
 227. TEDIC
 228. The Coalition for Women in Journalism
 229. The Digital Biography
 230. The Gulf Centre for Human Rights

Допуподписаните,

 1. The Wave Ke
 2. Tim Africa Aid Ghana
 3. Toto Centre Initiative
 4. Tournons la Page Côté D’Ivoire
 5. Trans Alliance Anna Foundation Uganda
 6. Tribal Rights Watch Pakistan
 7. Tulips International Foundation
 8. Udisha
 9. UDK Consultancy
 10. UHAI EASHRI
 11. Ukrainian Association for Research in Women's History
 12. Ukrainian Women Veteran Movement (UWVM)
 13. Unique Foundation, The Gambia
 14. Valeurs
 15. Volunteer Activists Institute
 16. Volunteers Members International Human Rights Commission
 17. Wacare Organization
 18. Welfare Taskforce for Malaysian Students Abroad
 19. Welsiane Foundation
 20. Western Youth Empire
 21. WHRDMENA Coalition
 22. WIPGG Nigeria
 23. Women Against Violence and Expediency Handling Initiative
 24. Women and Modern World Social Charitable Center
 25. Women Deliver
 26. Women for Change
 27. Women in Development
 28. Women Legal Work and Marriage Counselling
 29. Women Liberty
 30. Women's Coalition Against Cancer - (WOCACA)
 31. Women's March Global
 32. Word Smash Poetry Movement
 33. YARD-Liberia, Inc
 34. YEPSAfrica - Youth Ending Period Stigma.
 35. Young Peace Builders (YPB)
 36. Young Professional Development Society Nepal (YPDSN)
 37. YoungMenEngage for Equality2030
 38. Youth Desk Evangelical Church OfCameroon
 39. Youth for Pakistan
 40. Youth for Peace and Development
 41. Youth Forum for Social Justice
 42. Youth innovation centre
 43. Youth Without Borders - Tunisia
 44. 中华民国(武汉)行政院筹委会

 

Приложение: Обезпокояващи случаи

1. Правото на събрания офлайн и онлайн:

От началото на пандемията, предизвиката от COVID-19 и произтичащите от нея ограничения на свободата на движение, наложени по целия свят, правителствата поставиха ограничения върху правото на протест. Много от движенията биват оглавявани от жени, като:

● Протестното движение Хирак в Алжир или Ni Una Menos в Латинска Америка биват изправени пред редица препятствия ограничаващи техните събирания от началото на 2020г. Налице са много криминализирани лица на база рестрикции, използвани за ограничаване на свободата на събиранията - допълнителна ескалация на рестрикциите в достатъчно ограничителен климат за протестиращите.

● В Киргизстан жените бяха нападнати, задържани и малтретирани по време на протестите на 8 март по повод Международния ден на жените през 2020 г. Освен това, тъй като COVID-19 доведе до безброй загуби на работни места в световен мащаб, жените бяха най-засегнати.

● В Ел Салвадор над 100 работници, водени от жени, организираха протест и гладна стачка през февруари 2021 г., след като бяха уволнени през юни 2020 г. без обезщетение.

● По същия начин в Полша през януари 2021 г., след по-нататъшно ограничаване на достъпа до аборт, мирни протести избухнаха в цялата страна и бяха посрещнати с полицейско сплашване, при което протестиращите бяха принудени да разкрият самоличността си и съответно бяха обвинени.

● В Мианмар е изчислено, че жените са 60% от общия брой на мирните протестиращи, които играят ключова роля в лидерството през 22222 Пролетна революция, след военен преврат през февруари 2021 г.

В отговор на насилието и тормоза над жени и момичета, силно изострени от пандемията, мирни протести избухнаха и в Бангладеш, Индия, Колумбия, Малави, Нигерия, Алжир, Южна Африка и Коста Рика. В много от тези случаи жените са били тормозени, задържани или заплашвани, поради своята мирна дейност.

 

2. Онлайн тормоз и сплашване:

През изминалата година, когато застъпничеството се премести онлайн - жените отново се сблъскаха със сплашване и тормоз. Журналистите биват атакувани, просто защото вършат работата си - често пъти е подчертано използването на платформи за социални медии, насочени към жените. Журналистите Manira Chaudhary, Evgenija Carl, Fadwa Chtourou и много други биват атакувани, просто защото упражняват професията си. По същия начин, жените журналисти от Пакистан се сблъскват с продължаващи кибератаки, онлайн тормоз и заплахи - включително Gharida Farooki, чийто профил в Twitter бива хакнат. Проучване от 2020г. на Международния център за журналисти и ЮНЕСКО установява, че 70% от анкетираните жени са били подложени на тормоз, заплахи или нападения в миналото. Допълнително, Коалиция за жени в журналистиката установява, че само през 2021 г. най-малко 48 жени журналисти по света са в затворите, поради осъществената си журналистическа дейност.

За активистите, работещи в репресирани или затворени пространства, онлайн пространството остава едно от малкото места, които са на разположение за събиране и провеждане на ефективно застъпничество за промяна. Алжирската журналистка Abir Benrabah беше хоспитализирана през ноември 2020 г. след онлайн тормоз, насочен към нея, поради нейната застъпническа дейност, разкриваща онлайн тормоз над жени и деца. Движението #MeToo в Египет подробно описва случаи на онлайн тормоз и насилие, което подтиква приемането на нов закон за защита на самоличността на жертвите. Въпреки тези успехи, египетските жени впоследствие бяха задържани, на база нравствени обвинения през септември 2020 г.,след отговор на призив от египетските власти да се повдигнат обвинения. Египетска журналистка и защитничка на човешките права Солафа Маги е била изправена пред сексуален тормоз и насилие, докато е задържана.

 

3. Ограничения на правото на сдружаване:

В разгара на тези трудни времена за гражданското общество, работата на жените от гражданското общество по света е необходима повече от всякога. В много случаи гражданското общество е било на първа линия в отговор на пандемията от COVID-19 и свързаните с нея кризи. В Африка COVIDWATCH Африка документира положителното въздействие на гражданското общество върху лицата, действащи на първа линия на континента, като същевременно конкретизира начините, по които биват атакувани участниците в гражданското общество. Вместо държавните органи да отговорят положително на застъпничеството, научните изследвания и препоръките на политиките на гражданското общество, властите учеличават използването на сложна технология за наблюдение и шпионски софтуер, спират дейността и криминализират на организации и лидери на гражданското общество.

● Еко активистката Диша Рави беше арестувана през февруари 2021 г. за редактиране на инструментариум за протести, споделен онлайн в подкрепа на протестите на фермерите, обхванали цялата Индия.

● В поредица от продължаващи атаки, през декември 2020г. ръководството на тунизийската неправителствена организация Дамж бе обект на произволни арести, нападения от служители на органите на реда и отвличания след заседание, което осъджда омразните коментари на парламентариста Мохамед ал-Афас срещу ЛГБТИ общността и феминистките движения.

● В Пакистан четири жени защитнички на човешките права бяха убити в Северен Вазиристан, докато са провеждали обучение по професионални умения през февруари 2021г. Жените са застреляни в обезлюдено село, близо до град Мирали в Северен Вазиристан.

● Защитниците на човешките права в Египет и техните организации продължават да бъдат подложени на сериозни репресии. Убийството на адвокат и политически активист Ханан ал-Бараси, посред бял ден, в Бенгази на 10 ноември 2020г. също следва обезпокоителения модел на насилствени атаки срещу видни жени активисти в Либия, включително неконтролираното онлайн насилие.

 

Материалът е преведен от Полина Дянкова - стажант в Български център за нестопанско право


[1] За някои примери за заплахите и ограниченията, пред които са изправени жените, участвайки в обществения живот, моля, вижте приложението в края на това писмо.

назад