cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА www.bcnl.org


1.ОБЩИ УСЛОВИЯ


1.1 Тези условия уреждат общите правила за ползване на интернет страницата www.bcnl.org (Страницата) .
С всяко ползване на ресурсите на Страницата, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

1.2 УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.


2. ОПИСАНИЕ НА РЕСУРСИТЕ НА СТРАНИЦАТА


2.1 Ресурсите, които Страницата предлага са:
• новини и актуална информация свързана с неправителствениет организации в България;
• законови и други нормативни текстове, както и текстове на законопроекти, засягащи правната рамка на НПО в България;
• данъчна и съдебна практика
• становища, анализи, предложения за законодателни промени;
• публикации;
• връзка към Информационен портал на НПО в България, както и връзки към други интернет страници.


2.2 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има достъп до качените на сайта материали.


2.3 Български център за нестопанско право не носи отговорност за каквито и да са загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат на или във връзка с използването на Страницата или от временната невъзможност да бъдат достъпени/използвани Страницата.


2.4 Технологията и дизайнът на Страницата могат да бъдат променяни без предварително известяване.


2.5 Страницата си запазва правото да изпраща на потребителите системни съобщения, свързани с промени в условията и начините за използването му.


2.6 Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.


3. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ


3.1 При използването на ресурсите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание, което може да е обект на авторско право или други права на интелектуална собственост.  Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта (новини и актуална информация, авторски снимки и видео материали, становища, анализи, предложения за законодателни промени и публикации) са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.


3.2 Използването на материали от Страницата е разрешено, само когато източникът им е коректно посочен.

 

4. ОГРАНИЧАВАНЕ НА  ОТГОВОРНОСТТА

4.1 Фондация БЦНП полага всички усилия, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Фондация БЦНП не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Фондация БЦНП за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

4.2 Фондация БЦНП не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към Интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Страницата. 

4.3 Фондация БЦНП не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

4.4 Фондация БЦНП има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.