Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Становища

Становище на БЦНП относно проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари

30 Май 2017
ДО
Г-н Валентин Радев,
Министър на вътрешните работи

Г-н Димитър Георгиев,
Председател на Държавна агенция
 „Национална сигурност"


КОПИЕ ДО:
Г-н Бойко Борисов,
 министър-председател на Република България

Г-н Томислав Дончев,
заместник министър-председател на Република България 

С Т А Н О В И Щ Е
От Български център за нестопанско право (БЦНП), ул. „Христо Белчев" №3, ет.2


ОТНОСНО:
Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари

 

УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ,

Български център за нестопанско право (БЦНП) е фондация в обществена полза, която подкрепя изработването и прилагането на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България. Ние сме участвали в разработването и обсъждането на редица закони, имащи отношение към дейността на юридическите лица с нестопанска цел като Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за социалното подпомагане, Закона за нормативните актове и много други.


С настоящото становище изразяваме позицията си по повод публикувания проект на нов Закон за мерките за изпирането на пари (ЗМИП) и начините, по които той засяга юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Нашите коментари обхващат две основни теми:

А. Включването на ЮЛНЦ като задължени субекти по чл. 4 от закона;

Б. Необходимостта от ясно определяне на категориите лица, които ще се считат за действителни собственици на ЮЛНЦ.


Пълния текст на становището можете да прочетете тук:

назад