Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Становища

Становище относно предложение на ЕК за създаване на фонд „Правосъдие, права и ценности“ и регламент на програма „Права и ценности“

2 Юли 2018

 

 

 

ДО

ОГНЯН ЗЛАТЕВ

РЪКОВОДИТЕЛ НА

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА

                                                                                                                  ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯ

 

                                              СТАНОВИЩЕ

от 11 граждански организации съгласно приложения списък към писмото

 

Относно:  Предложение на Европейската комисия от 30 май 2018 г. за създаване на фонд „Правосъдие, права и ценности“ на Европейския съюз и свързания с него регламент на програма „Права и ценности“

 

Уважаеми г-н Златев,

 

Ние, група от граждански организации, представлявани от експерти в областта на човешките права, гражданското участие, равнопоставеността, домашното насилие и закрилата на децата, се обръщаме към Вас във връзка с публикуваното от Европейската комисия на 30 май 2018 г. предложение за създаване на нов фонд „Правосъдие, права и ценности“ и свързания с него проект на регламент за програма „Права и ценности“ като част от многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г.[1] По линия на програма „Права и ценности“ се предвижда установяване на механизъм за финансиране на дейности за насърчаване и подпомагане на активното участие в изграждането на един по-демократичен Съюз, както и за насърчаване на осведомеността за правата и ценностите чрез подпомагането на организации на гражданското общество, включително неправителствени организации и мозъчни тръстове.

 

С настоящото становище ние изразяваме категоричната си подкрепа за създаването на подобен механизъм за финансиране на дейностите на гражданските организации, работещи в областта на правата и ценностите. В същото време, обаче, изразяваме своите притеснения относно отделни аспекти на предложението на Европейската комисия, които биха могли да ограничат ефективността на предвидения механизъм в постигането на целта за насърчаване на европейските ценности, тъй като то не показва намерения за опростяване на достъпа до средства за организациите на гражданското общество. Това е критична точка, тъй като настоящите правила на ЕС относно минималните обороти, предварителното финансиране и задължителното съфинансиране от страна на организациите поставят трудно или дори невъзможно голям брой неправителствени организации да имат достъп до фондовете на ЕС. Това се отнася особено за масовите организации с ограничен административен капацитет (поради по-малките ресурси, с които оперират и брой хора, които са постоянно заети). Въпреки това, тези организации остават изключително важни за популяризирането на европейските ценности на местно и национално равнище.

 

В тази връзка призоваваме участниците в текущите преговори за многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. да вземат под внимание следните две препоръки, свързани с механизма за финансиране по програма „Права и ценности“:

 

1) Механизмът за финансова подкрепа на организациите на гражданското общество следва да дава приоритет не само на транснационалните проекти, съответстващи на политическите действия на Европейския съюз, но също така и на местните проекти, насърчаващи европейските ценности, определени в член 2 от Договора за ЕС, и по-конкретно: демократичните стандарти, върховенството на закона и правата на човека.

 

2) От решаващо значение е да се опростят правилата за достъп до механизма за финансова подкрепа и по-конкретно това може да стане чрез ограничаване на задълженията за отчитане и докладване, както и чрез ограничаване на критериите за допустимост, като например: минимални проценти на оборота, предварително финансиране и изисквания за парично съфинансиране. Изключително важно е в българския контекст да се премахне порочната практика по прилагане на правилата за държавни помощи (съответно, правилото за минимални помощи de minimis) към проектите за гражданско участие на организациите, с което на практика се слага таван на финансирането на граждански проекти с европейски средства. Административната тежест за бенефициентите би могла да бъде намалена допълнително, ако средствата бъдат разпределяни чрез оператори на фондове, подобно на програмите за НПО на ЕИП / Норвежки грантове.

 

Дата: 04.07.2018 г.

Гр. София

 

С уважение,

Фондация „Български център за нестопанско право“

Фондация „Гъливер клиринг хауз“

Сдружение „Форум Гражданско участие“

Сдружение „Национална мрежа за децата“

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

Фондация „Блулинк“

Фондация „Заедно в час“

Сдружение „Асоциация Родители“

Сдружение „Активно българско общество“

Фондация „Хърс“

Сдружение „Модерна Враца“

 

 

назад