Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Становища

Становище по Наредба за обществения ред на територията на Столична община

23 Октомври 2018

Приетата на 27.09.2018 г. от Столичен общински съвет Наредба за обществения ред на територията на Столична община съдържа разпоредби, които пряко засягат юридическите лица с нестопанска цел и имат ограничително действие спрямо упражняване на дейности по набиране на дарения от тях. Чл. 3, т. 10 от Наредбата забранява „събирането на парични дарения на места за обществено ползване, с изключение на такова, организирано от Българския червен кръст, от юридическо лице, регистрирано в обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или от регистрирано по Закона за вероизповеданията вероизповедание след получаване на разрешение по реда на глава четвърта“ от Наредбата. Глава четвърта урежда разрешителен режим при провеждане на масови мероприятия с оглед осигуряване и спазване на обществения ред. На практика, събирането на дарения на места за обществено ползване на територията на Столична община става абсолютно забранено за юридически лица с нестопанска цел в частна полза, а по отношение на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза се изисква получаване на разрешение от кмета на общината.

Български център за нестопанско право публикува текста на становището, което изпрати на вниманието на кмета на Столична община и Председателя на Столичен общински съвет, с искане въпросната разпоредба да бъде отменена като необоснована и противоречаща на закона.

Вижте пълния текст на становището тук.

назад