Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Становища

Становище по прилагането на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари

15 Март 2019

Приетият през 2018 г. Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) създаде нови изисквания за ЮЛНЦ, а същевременно с това – и трудности при тълкуването и прилагането му. Ето защо 23 граждански организации, представляващи повече от 200 ЮЛНЦ в България, подготвихме предложения за промени в така приетия закон, насочени към по-ясното регламентиране на някои от новите правила, така че да отчитат спецификата на самите юридически лица с нестопанска цел.

Основен проблем, който срещат гражданските организации при прилагане на новия закон, е да определят своя „действителен собственик“ по смисъла на ЗМИП.  ЮЛНЦ са специфични правни форми, които нямат собственици, а учредители, членове на организацията или на нейните органи. Затова дефиницията за „действителен собственик“, въведена с §2 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП, се явява недостатъчно ясна и съществува риск от неправилно прилагане на закона, включително възникване на спорни правни положения. С  изготвеното становище се предлагат нормативни промени, които да отстранят тези спорни моменти и да улеснят гражданските организации при изпълнение на новите за тях законови задължения. Български център за нестопанско право публикува текста на становището, което, заедно с другите 22 граждански организации, изпрати на вниманието на Председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред  на 44-то Народно събрание на Република България във връзка със създаването на Работна група към Комисията за въвеждане на промени в ЗМИП.

Конкретните предложения от становището може да видите тук.


 

назад