Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Представяне

 

 

 

 

Български център за нестопанско право (БЦНП) е създаден през 2001 г., като фондация в обществена полза.

БЦНП е част от мрежата на Международния център за нестопанско право (ICNL) и Европейския център за нестопанско право (ECNL), които работят в повече от 100 страни по света с цел защита на правото на сдружаване и развитие на правната рамка за гражданските организации.

Нашата мисия е да работим за промяна на законите и средата в България, така че хората да се сдружават свободно и да са граждански активни. Наш основен приоритет е благосъстоянието на гражданските организации, които са двигателят на всяко проспериращо гражданско общество.

Ние следваме мисията си, вярвайки, че гражданските организации могат да бъдат устойчиви и независими, да са едновременно коректив и партньор на институциите, като защитават правата и свободите ни и са двигател за развитието на обществото ни.

Силата ни е в това, че ние:

  • Имаме ключова експертиза в най-различни области, важни за сектора, и можем да консултираме, обучаваме и/или развиваме потенциала на организациите;
  • водени сме от принципи и ценности, които са в основата на нашата стабилност;
  • се учим непрекъснато, защото организацията е нещо, което постоянно се развива.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ: експертност, надпартийност, готовност да се работи за целия сектор.

Нашите основни цели са:

•    да подкрепяме развитието и утвърждаването на благоприятна правна и политическа среда за независимо гражданско общество, включително и на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в България;

•  да насърчаваме създаването на правила за прозрачност, отчетност и подходяща структура на управление на ЮЛНЦ и държавните институции;

•    да подкрепяме по-доброто взаимодействие между държавата и ЮЛНЦ;

•    да подкрепяме гражданското участие в процеса на вземане на решения;

•    да подпомагаме развитието на професионални умения, знания и капацитет подходящи за подобряване на правната рамка на гражданското общество, включително и на ЮЛНЦ в България;

•    да предоставяме подкрепа на ЮЛНЦ за разрешаване на правни проблеми;

•  да предоставяме подкрепа за осъществяване на правна реформа на гражданското общество в други страни и да насърчаваме международното сътрудничество;

• да осъществяваме дейности за постигането на други цели, определени от Настоятелството, които не противоречат на целите и идентичността на Фондацията.

Темите, по които работим:

•    Създаване и дейност на НПО;

•    Прозрачно публично финансиране и подкрепяща данъчна среда на НПО;

•  Договаряне на публични услуги (социални, здравни, образователни, културни, предоставяне на официална помощ за развитие), децентрализация на дейности и функции от държавата към НПО;

•    Гражданско участие в процесите на вземане на решения;

•    Ролята на НПО за защита на човешките права;

•    Развитие на доброволчество и дарителство;

•    Подобряване ролята на НПО в изработване на публични политики и застъпничество;

•    Развитие на стопанската дейност на НПО и социалното предприемачество;

•    Премахване на ограниченията за дейностите и устойчивостта на НПО;

•    Обществен имидж на гражданските организации.

Основните ни дейности са:

•  Законодателни инициативи, застъпнически кампании и подкрепа на НПО и институции при подготовка и прилагане на законодателство;

•  Повишаване на познанията на НПО по въпросите на законодателството, свързано с дейността им и на капацитета им за застъпничество и добро управление;

•   Предоставяне на правна подкрепа за НПО;

•   Наблюдение на средата и изследвания по теми, свързани с правната рамка за дейността на НПО;

•  Пилотиране на нови модели и изследването им с цел подобряване на средата и представяне в законодателството на устойчиви модели (самостоятелно упражняване на права, развитие на стопанска дейност, фондонабиране и др.);

•    Обучения, целящи повишаване на капацитета и устойчивостта на НПО по теми като:

-    правна рамка и данъчен режим на НПО;

-    застъпничество;

-    организационно развитие и добро финансово управление;

-    набиране на средства;

-    подготовка и изготвяне на планове за устойчивост;

-   комуникация и мобилизация на подкрепа;

-   системно изследване и популяризиране на добри практики и подходи в България и чужбина в сферите на дейност на БЦНП;

 

През изминалите повече от 20 години ние следваме непоколебимо мисията си да оказваме подкрепа при изработване и прилагане на закони и политики с цел развитие на

гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България. Затова и най-ярките постижения на Фондацията са в развитието на средата за работа на гражданските организации и в подобряването на техния капацитет.

За 20 години БЦНП постигна промяна, важна за хората и гражданските организации на няколко нива:

НАСЪРЧАВАЩА ПРАВНА СРЕДА

Повлияхме на над 20 нормативни акта и политики да осигурят възможност гражданските организации да извършват дейност в България, да набират дарения, да комуникират постиженията си и да участват по-лесно в процеса по вземане на решения.

АДМИНИСТРАТИВНА ИЗРЯДНОСТ

Помогнахме на над 5700 организации да приведат правните си документи, регистрации и правила в по-голяма изрядност и отчетност.

ПО-ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Над 1000 граждански организации подобриха уменията си, за да могат по-добре да развиват застъпническите си планове, да извършват свързана с мисията стопанска дейност, да изграждат публично-частни партньорства, да споделят постиженията си, да набират подкрепа, да развиват иновативни модели за подкрепа на лица в уязвимо положение.

ВИСОК АВТОРИТЕТ

БЦНП се утвърди като авторитетна организация в НПО сектора - еталон за добър стандарт за управление, отчетност и застъпничество за по-добра среда за гражданските организации в България, с екип, отдаден на ценностите и мисията на организацията.

Повече за нашите постижения можете да прочетете тук: 20 години БЦНП

 

Приоритети за следващите 10 години

  1. Развитие на институционалната среда, в която работят гражданските организации

Важен елемент от развитието на средата е създаването на добри условия, в които да оперират, в които всеки може лесно да упражни правото си на сдружаване и да му се радва. Затова е важно да продължава да се развива институционалната (правна и финансова) среда, в която работят организациите, в това число:

А) Развитие на политики и законодателство, които насърчават и улесняват гражданската активност и сдружаването.

Б) Намаляване на административната тежест и  увеличаване на възможностите за публично и частно финансиране.

В) По-добри съвременни и резултатни механизми за обществени консултации и участие на гражданите във вземането на решения.

Г) Развитие на механизмите за защита на основните права и свободи, с особен приоритет групи, които са в уязвимо положение като хора с увреждания и деца.

 

  1. Активизиране на гражданските организации:

Защитата от атаките срещу гражданските организации преминава и през мобилизация на общностната подкрепа и сътрудничество с други важни агенти в общността. Затова е важно да могат организациите да имат сериозни и стабилни партньорства с бизнеса, повече възможности за въвличане на младите хора в преки активности на организациите. За да запазят доверието, трябва и предложенията им да са свързани с реалните проблеми и възможните адекватни решения, основани на знание и прогрес.

Затова наш приоритет в следващите години е да продължим повишаването на капацитета на организациите в различни посоки:

А) По-устойчиви и независими организации с по-голям административен и финансов капацитет.

Б) Повече и по-видими застъпнически кампании - общи и по сфери за сектора.

В) По-висока обществена подкрепа за гражданските организации и повече

съмишленици/партньори/последователи от други сектори и групи за каузите им.

 

  1. БЦНП да запази ключовата си роля на лидер на мнение за развитие на гражданския сектор

Целият ни стратегически план можете да прочетете тук. 

Стратегически план БЦНП 2021-2030

Вътрешноорганизационна политика за закрила на детето