cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Представяне

Български център за нестопанско право (БЦНП) е създаден през 2001 г., като фондация в обществена полза.

БЦНП е част от мрежата на Международния център за нестопанско право (ICNL) и Европейския център за нестопанско право (ECNL), които работят в повече от 100 страни по света с цел защита на правото на сдружаване и развитие на правната рамка за гражданските организации.

Мисия, визия и цели
Мисията ни е да оказваме подкрепа при изработване и прилагане на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България.

Ние следваме мисията си, вярвайки, че развитието на правната рамка на нестопанските организации е основен механизъм за създаване на независимо и проспериращо гражданско общество.


Ценностите, които споделяме във всяко наше действие:
•    Професионализъм при предоставяне на подкрепа и услуги;
•    Включване на максимален брой заинтересовани страни;
•    Политическа безпристрастност и експертна независимост.


Нашите основни цели са:
•    да подкрепяме развитието и утвърждаването на благоприятна правна и политическа среда за независимо гражданско общество, включително и на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в България;
•    да насърчаваме създаването на правила за прозрачност, отчетност и подходяща структура на управление на ЮЛНЦ и държавните институции;
•    да подкрепяме по-доброто взаимодействие между държавата и ЮЛНЦ;
•    да подкрепяме гражданското участие в процеса на вземане на решения;
•    да подпомагаме развитието на професионални умения, знания и капацитет подходящи за подобряване на правната рамка на гражданското общество, включително и на ЮЛНЦ в България;
•    да предоставяме подкрепа на ЮЛНЦ за разрешаване на правни проблеми;
•    да предоставяме подкрепа за осъществяване на правна реформа на гражданското общество в други страни и да насърчаваме международното сътрудничество;
•    да осъществяваме дейности за постигането на други цели определени от Настоятелството, които не противоречат на целите и идентичността на Фондацията.

 

Темите, по които работим:

•    Създаване и дейност на НПО;
•    Прозрачно публично финансиране и подкрепяща данъчна среда на НПО;
•    Договаряне на публични услуги (социални, здравни, образователни, културни, предоставяне на официална помощ за развитие), децентрализация на дейности и функции от държавата към НПО;
•    Гражданско участие в процесите на вземане на решения;
•    Ролята на НПО за защита на човешките права;
•    Развитие на доброволчество и дарителство;
•    Подобряване ролята на НПО в изработване на публични политики и застъпничество;
•    Развитие на стопанската дейност на НПО и социалното предприемачество;
•    Премахване на ограниченията за дейностите и устойчивостта на НПО;
•    Обществен имидж на гражданските организации.


Основните ни дейности са:
•    Законодателни инициативи, застъпнически кампании и подкрепа на НПО и институции при подготовка и прилагане на законодателство;
•    Повишаване на познанията на НПО по въпросите на законодателството, свързано с дейността им, и на капацитета им за застъпничество и добро управление;
•    Предоставяне на правна подкрепа за НПО;
•    Изследвания по теми, свързани с рамката за НПО;
•    Пилотиране на нови модели и изследването им с цел подобряване на средата и представяне в законодателството на устойчиви модели (самостоятелно упражняване на права, развитие на стопанска дейност, фондонабиране и др.);
•    Обучения, целящи повишаване на капацитета и устойчивостта на НПО по теми като:
-    правна рамка и данъчен режим на НПО;
-    застъпничество;
-    организационно развитие и добро финансово управление;
-    набиране на средства;
-    подготовка и изготвяне на бизнес планове, и др.


•    Подкрепа за споделяне на опит и знания между НПО чрез:
 - развитие на споделено работно пространство - Къщата на гражданските организации;
 - предоставяне на информация по ключови теми, свързани с развитие на НПО сектора (правни новини, финансиране, доброволчество, обществени консултации и др.).


•    Системно изследване и популяризиране на добри практики и подходи в България и чужбина в сферите на дейност на БЦНП;
•    Споделяне на опит в България и на международно ниво и участие в мрежи и коалиции с цел постигане на мисията.

 

Конкретни постижения през изминалите 16 години
•    Приемане на модерен Закона за юридическите лица с нестопанска цел (2001 г.) и неговото подобряване (2006 г., 2016);
•    Приемане на данъчните облекчения за дарители на обществено полезни организации (2001 г.) и тяхното запазване (2007 и 2008 г.);
•    Приемането на първата държавна Стратегия за подкрепа развитието на гражданските организации в България (2012 г.) и плана за нейното изпълнение;
•    Премахване на ДДС върху дарителските ЅМЅ-и (2012 г.);
•    Въвеждането на механизми за договаряне на публични услуги: социални услуги (2003, 2011, 2015 г.), услуги в образователната сфера (2015 г.);
•    Ратифициране на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2012 г.);
•    Приемане на промени в Закона за нормативните актове, които дават възможност за по-широки обществени консултации (2016);
•    Приемане на промени в закона за създаване на Съвет за развитие на гражданското общество към Министерски съвет и Фонд за подкрепа на граждански инициативи (2016);
•    Промяна в положителна посока на 15 закона и стратегии подкрепящи дейността на гражданските организации.

 

Подкрепа
•    Помогнахме на повече от 3000 организации с правни съвети и обучения по теми като застъпничество, набиране на средства, стопанска дейност, регистрация, данъчно облагане, изграждане на публично-частни партньорства, подкрепено вземане на решение и др.
•    Организираме единственото в България Лятно УЧИЛИЩЕ ЗА НПО - интензивна обучителна програма за повишаване знанията и уменията на представители на гражданския сектор.
•    В рамките на ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, стимулираме неправителствените организации да развиват бизнес идеи и да генерират средства, с които подпомагат своите каузи, за да гарантират устойчивото си развитие.
•    Създадохме в партньорство с фондация ПАЦЕП най-посещавания портал за НПО в България NGOBG.INFO - с уникално, независимо собствено съдържание, платформа, обединяваща активни хора с интерес към гражданските организации и най-пълната база данни на НПО.
•    Създадохме КЪЩАТА НА ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ - споделено пространство за работа и сътрудничество между активни хора, стартиращи и развиващи се граждански организации.
•    Създадохме заедно с колегите си от БАЛИЗ и ГИП една от първите в света пилотни програми за подкрепено вземане на решение, чиято цел е да даде възможност на хората с интелектуални затруднения и психично здравни проблеми да упражняват самостоятелно правата си.

 

Нашата визия за приоритети в следващия период са в три ключови направления:

а) предложения за подобряване на средата за гражданските организации като надграждаме постигнатото и работещите решения и предлагаме нови цели и дейности за ефективно посрещане на предизвикателствата;

б) развиваме капацитета на гражданските организации, за да бъдат по-можещи, знаещи и успешни;

в) изграждаме БЦНП като все по-независима, устойчива, влиятелна и разпознаваема организация.