Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2005-2007

Bulgarian NGOs on the Verge of Accession: Support towards Sustainability 2005-2006

11 Февруари 2010

 

1. Повишаване капацитета на НПО, с цел активно и ефективно да участват в процеса на формулиране и прилагане на публични политики; 2. Изграждане на капацитет на НПО да участват в процеса на формулиране на политиките и да осъществяват ефективни публично-частни партньорства и диалог; 3. Подкрепа за осигуряване на тяхната финансова и организационна устойчивост.


Дейности

  • Обучителни наръчници: “Застъпничество. Финансиране на НПО от Европейските фондове”;
  • Организиране на 6 обучения;
  • Събиране и оценка на застъпнически стратегии, успешни застъпнически кампании и примери за публично-частни партньорства;
  • Сертификати за най-добра застъпническа стратегия, най-добра застъпническа кампания и най-успешното публично-частно партньорство.

 

Източник на финансиране
Европейски съюз, Програма ФАР "Развитие на гражданското общество" 2003.
(27 853, 25 EUR)

 

Участие на БЦНП
Партньор
 Водеща организация: Фондация “Програмен и аналитичен център за европейско право”

 

 


Място на изпълнение
България

назад