Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2014-2020

Къщата на гражданското общество – общност за развитие (2014 - 2016)

25 Март 2014

Българските НПО все още изпитват сериозни затруднения като: липса на устойчивост (най-вече финансова) за дългосрочно изпълнение на дейностите, слабо доверие от страна на гражданите и недобър обществен образ, недостатъчна разпознаваемост от страна на публичната администрация като важен партньор в процеса на вземане на решения, задълбочаваща се международна изолация, която прави невъзможно адекватното участие на европейско ниво.

Целите на проекта са подобряване на финансовата и институционална рамка на НПО, привличане на общественото внимание и подкрепа към каузите им, изграждане на капацитета, включването им в общоевропейската обществена сфера и създаване на Българската Къща на гражданското общество.  

Търсено въздействие на проекта:

  • По-добра среда за НПО;
  • Повече подкрепа от гражданите за гражданските организации и повече видимост за резултатите от дейността им;
  • По-можещи организации и създаване на независимо пространство в България, което да провокира генерирането на иновативни идеи за гражданско участие.  


Резултати: включване на повече граждани в дискусията за ролята на НПО и гражданското участие; изработване на конкретни предложения за промяна в законодателството по темите за НПО и гражданското участие; популяризиране на ролята и проблемите на НПО; привличане на млади активни хора към каузите на НПО;  повишена прозрачност, видимост и популярност на НПО; Повишен организационен капацитет на НПО; осигурена подкрепа на влиятелни НПО коалиции за създаване на Къщата на гражданското общество; предоставяне на онлайн информация по важни НПО проблеми; усъвършенстване на информационния портал NGOBG.

Основните целеви групи на проекта са НПО, техните лидери и служители, и хората, вземащи решения (decision-makers). Проектът също цели да повлияе и на широката общественост – директно и чрез медиите (традиционни и социални мрежи).

Партньорът „ПроИнфо" ще подпомогне създаването на българската Къща на гражданското общество, както и в дейностите свързани с повишаване на видимостта на НПО.

Партньорът „ПроИнфо" ще участва пряко в оргaнизирането на кампанията за включване на гражданите, в обученията за НПО за връзки с обществеността,   в развитието на Концепцията за  Къщата като общност на гражданските организации.


Период на проекта: март 2014 – февруари 2016 (24 месеца)
Финансиран от: Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.(www.ngogrants.bg); Тематична област и приоритет: Изграждане на капацитет на НПО; Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор
Финансиране: 85708.29 EUR
Партньор: Фондация "ПроИнфо"

Интернет сайт: http://ngohouse.bcnl.org
                                       
 

назад