Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Текущи проекти

Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество (2017 - 2018)

3 Октомври 2017

Цели на проекта:

•    Обща цел на проекта е повишаване броя и ефективността на заетост на лица от уязвими групи, заети в социални предприятия (СП), чрез изучаване, адаптиранe и внедряване на иновативни модели в управлението на човешките ресурси, условията на труд и организационната дейност на предприятията.

•    Специфичните цели на проекта са:

-    Насърчаване обмена на знания между социални предприятия от България, Холандия и Италия относно иновативни подходи за управление на човешки ресурси и практики по  наемане, развитие и задържане на работа на лица от уязвими групи;
-    Създаване на иновативни социални предприятия, насочени към нови целеви групи за България (бежанци и мигранти), с цел пълноценна социално-икономическа интеграция;
-    Подобряване условията на труд на хора с уврeждания, включително чрез внедряване и използване на инструменти за оценка на готовността за пазара на труда;
-    Повишаване капацитета на въвлечените в реализирането на проекта предприятия за устойчиво развитие и професионална интеграция в тях.

 

Как ще ги постигнем:

Ще бъде създадена Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество, чрез която ще се изгради общност за намиране, тестване и внедряване на добри и работещи практики със социална насоченост от други европейски страни. Участниците, включени в обмена на опит с партньорите по проекта от Холандия и Италия, ще се запознаят със специална методология за постоянно измерване на готовността за включване на пазара на труда на хора с увреждания; с различни обучителни програми за системно и устойчиво повишаване квалификациите и компетенциите на заетите лица в социални предприятия; с иновативни модели за включване на мигранти и бежанци в социално предприемачество с цел по-успешна интеграция. С менторската подкрепа, която участващите организации ще получават в Лабораторията, ще започнат дейности по прототипиране и прилагане на иновациите в работата им като социални предприятия.

Продължителност: 14 месеца (2 октомври 2017 – 31 декември 2018)

Финансиране: 159 005.05 лв., от които 151 054,80 в. европейско и 7 950,25 лв. национално съфинансиране.

Партньори:

Фондация „Де Пасерел“, Нидерландия
Регионален институт за образование и кооперативно обучение „Ирекооп Венето“, Италия
Сдружение „ПРИЗМ – международно насърчаване Сицилия – Свят“, Италия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - Процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж", съгласно Договор № BG05M9OP001-4.001-01.07-C01

 

 

 

назад