Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Текущи проекти

МОГА ДА РАБОТЯ! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения

20 Ноември 2019

Български център за нестопанско право е партньор на Фондация "Светът на Мария" при изпълнението на проект „МОГА ДА РАБОТЯ! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“, подкрепен от Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Основна цел на проекта е да предложи модел на иновативна социална форма на подкрепа, за да може една от най-уязвимите групи – хората с интелектуални затруднения – да получи ефективна подкрепа за включване в пазара на труда, по начин, отговарящ на техните потребности и възможности.

Проектът цели да се постигне овластяване на хората с интелектуални затруднения в достъпа им до професионална, системно гарантирана и обезпечена в дългосрочен план подкрепа за реализация на пазара на труда.

Конкретните цели по проекта са:

  • Разработване на модел за подкрепа за трудова реализация, основан на проучване на потребностите и съобразен с нормативните изисквания, постигнатите добри практики и припознат от заинтересованите страни;
  • Валидиране на модела и предоставяне на подкрепа за 30 човека с интелектуални затруднения;
  • Подготовка и провеждане на обучения за граждански организации и доставчици на социални услуги за прилагане на модела за подкрепа за трудова реализация;
  • Изготвяне на предложение за правна регламентация за прилагане на модела и пътна карта за нормативни промени с активното въвличане на заинтересованите страни и институциите на централната власт.

Партньорството по проекта е провокирано от неговите цели, които надхвърлят предоставянето на подкрепа в краткосрочен план и са свързани с разработването и прилагането на методично и системно решение за овластяване на целевата група, което осигурява възможност за промяна в модела на социална работа за хората с интелектуални затруднения, така че да получават подкрепа за социално и трудово включване.

В рамките на проекта ще бъдат извършени дейности по проучване на потребностите и анализ на контекства, разработване на модел за подкрепа за трудова реализация на хора с интелектуални затруднения, внедряване на модела за подкрепа за трудова реализация на хора с интелектуални затруднения, както и разработване и реализиране на обучителна програма за прилагане на модела, застъпничество за осигуряване устойчивост на модела и мониторинг.

Финансираща организация: 

Проектът „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 66 954 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg). Продължителността на проекта е 18 месеца от 06.11.2019 г. до 06.05.2021 г.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от партньорите по проекта и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

назад