Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2008-2013

Пилотно въвеждане в български контекст на концепцията експерти от опит, преживели социално изключване (2012 - 2013)

6 Януари 2014

Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване на институционалния капацитет сред структурите, отговорни за активно включване на уязвими групи хора, традиционно изключени от пазара на труда.


Специфична цел:  Да създаде механизъм за активно включване на уязвими групи хора чрез въвеждане на професията „Експерт от опит".

 

Основни дейности:
- Въвеждане на концепцията за Експерти от опит (ЕО) в български контекст
- Изработване на адекватна за българския контекст дефиниция за ЕО
- Описание на добра практика
- Анализ на българското законодателство: формулиране на препоръки, области за интервенция и план за действие включително: анализ на нормативната база; изготвяне на препоръки и план за действие за въвеждане на концепцията EO в българското законодателство;
- Създаване на работещи механизми за въвеждане на концепцията за EO
- Организиране на дискусия - кръгла маса с представители на заинтересованите страни
- Изграждане на капацитет посредством обмяна на опит на място
- Разработване на обучителни програми
- Обмяна на опит на обучители на място
- Популяризиране на модела на ЕО в България


Период на проекта: май 2012 - юни 2013
Проектът се изпълнява от: „Глобална инициатива в психиатрията – София"; партньори –  БЦНП  и  „Инициатива за социална рехабилитация и предотвратяване на психически болести" /Германия/
Финансираща организация: ЕСФ, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1"
назад