Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2014-2020

Прилагане на чл.12 - следващата стъпка в България (2012 - 2014)

6 Март 2013

 

Контекст:  В КПХУ изрично е регламентирано, че хората с увреждания имат равни човешки права. Свободата да вземаме решения за живота си е фундаментално право на всеки човек – да избираш къде и с кого да живееш, какво да работиш, какво лечение да имаш, как да управляваш парите си и др. Хората с увреждания не са по-различни в това отношение. Някои хора обаче може да имат нужда от допълнителна помощ, за да могат да направят и изразят своя избор. Чрез Член 12, Конвенцията поставя във фокуса на бъдещата правна реформа на института на настойничеството и попечителството, възможността заместващото вземане на решения за лица с интелектуални увреждания и психо-социални проблеми да бъде заменено с модели на подкрепящо вземане на решение.

Основните елементи на подкрепено вземане на решения са:
• лицето да може да упражнява правата си лично, независимо и самостоятелно т. е. не може да има „подмяна" на волята на едно лице с тази на трето лице (настойник, попечител, застъпник и т. н.);
• възприемане на цялостен подход, който включва не само преразглеждане на действащото законодателство в областта на запрещението, настойничеството и попечителството, но и цялостна държавна политика, предвиждаща обучения по прилагането на конвенцията и осигуряване на адекватни финансови ресурси, за да бъдат изпълнени предвидените мерки.


Цели: Чрез регламентирането на подкрепено вземане на решения в България трябва да се постигне ясното и точно прилагане на принципите, заложени в КПХУ за защита на правата на хората с увреждания и техните най-добри интереси. Ще е необходима правна реформа на действащото българско законодателство.
Нашият проект цели да помогне за практическото прилагане на моделите на подкрепено вземане на решения в България и да промени правната рамка, като упълномощи хората с интелектуални затруднения и психо-социални проблеми да упражняват своята дееспособност. Заедно с партньорите ни - Глобална инициатива в психиатрията (ГИП), Българска асоциация на хората с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) и Национална организация на потребителите на психично-здравни услуги (НОППЗУ), ще пилотираме мерките за подкрепено вземане на решение за минимум 40 лица с интелектуални затруднения и психо-социални проблеми в България. БЦНП ще съсредоточи усилията си върху развиването на последователен процес на обучение и мониторинг на пилотните проекти (разработени от БАЛИЗ, ГИП и НОППЗУ) и ще предостави постоянна правна помощ на тези екипи.

 

Планирани дейности:
• Създаване на механизъм за координация на програмата
• Подкрепа за пилотните проекти
• Изследване на политиките, на икономическия ефект и на промяна на нагласите
• Техническа помощ за разработване и приемане на законодателство
• Повишаване на капацитета на различните професионални групи
• Обществена информираност и комуникация
• Обмен на знания в рамките на обучително пътуване
• Публични дискусии

 

Период на проекта: Октомври 2012 - Май 2014.
Проектът се изпълнява от: Български център за нестопанско право (БЦНП) в партньорство с Глобална инициатива в психиатрията (ГИП), Българска асоциация на хората с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) и Национална организация на потребителите на психично-здравни услуги (НОППЗУ).
Финансиран от: Фондация Институт „Отворено общество" - Швейцария

Място на изпълнение: България

назад