Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2014-2020

Проект „Щадящо правосъдие за децата: Разработване на концепция за социални съдебни практики“

29 Октомври 2020

Проектът „Щадящо правосъдие за децата: Разработване на концепция за социални съдебни практики“ (REC-AG-2019/REC-RCHI-PROF-AG-2019-878552) е финансиран по Програмата за права, равенство и гражданство 2014-2020 на ЕС

Обща информация

Целта на проекта е да подобри системите за наказателно правосъдие, като ги направи по-подходящи за деца жертви и деца, заподозрени или обвинени в извършване на престъпление, особено за тези, които са в уязвима ситуация.

Липсва разбиране за това как децата трябва да бъдат оценявани от специалистите по наказателно правосъдие, за да идентифицират техните социални, образователни, защитни и / или възстановителни / реинтеграционни потребности в рамките на наказателноправни процеси.

Този проект ще се фокусира върху подобряване на индивидуалните оценки на децата в уязвима ситуация в България, Италия и Румъния. По-специално, фокусът ще се съсредоточи върху подобряването на положението за деца с увреждания, деца, лишени от родителски грижи, и непридружени малолетни. Проектът ще разработи набор от специализирани инструменти, които ще допринесат за осигуряването на достъп до правосъдие, подход, ориентиран към децата и гарантиране на предприемането на подходящи мерки за подобряване на тяхното участие, и за защитата им от вреди по време на наказателноправния процес.

Описание на проекта

Директивата на Европейския съюз за правата на жертвите (2012/29 / ЕС) и Директивата за процесуалните гаранции за деца (2016/800 / ЕС) имат за цел да осигурят набор от права на деца жертви на престъпления и деца, които са заподозрени или обвинени в извършване на престъпление. Целта е да им се даде възможност да бъдат подкрепяни, защитени и да участват активно в процеса на наказателното правосъдие в съответствие с техните нужди и отчитайки индивидуалните им уязвимости. Тези директиви подчертават важността и задължението да се разберат нуждите на децата, преди каквито и да било мерки да бъдат приложени от органите на наказателното правосъдие. Средствата за постигане на това са чрез индивидуална оценка, при която информацията, необходима за разбиране на ситуацията на детето, се събира от обучени специалисти по подходящ за децата начин, който позволява тяхното участие и защита. Има ограничена информираност за това как на практика да се постигнат тези цели в системите за наказателно правосъдие, как да се предприемат индивидуални оценки за деца с повишена уязвимост и значението на мултидисциплинарния подход в наказателното правосъдие.

Проектът е двугодишен, стартира през юли 2020 г. и е съфинансиран от Програмата на Европейския съюз за правата, равенството и гражданството (2014-2020). Той ще се съсредоточи върху децата в особено уязвими ситуации, които изпитват множество бариери в системата на наказателното правосъдие и които често са отстранени или изключени. Проектът ще се осъществи в и ще подпомогне пряко 3 държави от ЕС (България, Италия и Румъния), като получените инструменти и методи ще бъдат от по-голямо значение в целия ЕС.

Контекст и предишен опит

Този проект се основава на предишни усилия и опит за подобряване на достъпа до правосъдие за деца с умствени увреждания. Освен това се опира на проект CHARM (JUST / 2011 / FRAC / AG / 2799), предназначен да идентифицира и предотврати специфичните форми на злоупотреби, с които се сблъскват деца с увреждания в институции. Също така стъпва директно върху резултатите от проект „Иновационни европейски адвокати“ (JUST / 2015 / JACC / AG / PROC / 8625), насочен към повишаване на уменията на юристи и  специалисти да представляват деца с умствени увреждания в съдебните процеси. Всички тези и други проекти са установили, че достъпът до информация и комуникационна подкрепа са основни предизвикателства пред децата с увреждания, които влизат в контакт със системата на наказателното правосъдие.

По отношение на по-широкия международен контекст съществува силна нормативна база, изискваща държавите-членки на ЕС да предприемат действия за засилване на участието и процесуалните права на децата с увреждания. Това се изразява в критичната връзка между задълженията, посочени в Директивата 2012/29/ЕС и Директивата 2016/800/ЕС, заедно с по-новата Стратегия на ЕС за правата на жертвите 2020-2025 г., Стратегия 2010 - 2020 г. на ЕС за хората с увреждания и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (UNCRPD), Конвенцията на ООН за правата на детето (UNCRC) и Европейската конвенция за правата на човека. Въпреки че ЕС се присъедини към UNCRPD през 2010 г. и Конвенцията беше ратифицирана от всяка от 27-те държави-членки на ЕС, липсва яснота как се прилага в комбинация със съществуващото законодателство на ЕС и как това се отнася за децата в рамките на особено уязвими ситуации. Освен това, констатациите на Европейската комисия през май 2020 г. илюстрират, че транспонирането на Директивата за правата на жертвите е недостатъчно и не е направено достатъчно, за да се гарантира, че децата в уязвими ситуации са адекватно оценени и следователно подкрепени и защитени.

Цели

Проектът цели:

 • Изследване на положителни практики във всяка юрисдикция (резултати: 3 аналитични доклада - България, Италия, Румъния);
 • Разработване на модели за насърчаване на съобразено с децата правосъдие и индивидуални оценки, фокусирани върху деца с увреждания, непридружени непълнолетни и деца, лишени от родителски грижи;
 • Подобряване на капацитета на мултидисциплинарни екипи от съдии, адвокати, социални работници и сродни професионалисти;
 • Пилотиране на модела на „социалния съд“ в България; и
 • Каскадно въздействие върху ситуацията на децата чрез трансгранично сътрудничество и международно разпространение на опит.

Дейности

Проектът се изпълнява в продължение на две години, между 1 юли 2020 г. и 30 юни 2022 г.

 • Изследване и събиране на данни за съществуващи положителни практики при провеждане на мултидисциплинарни индивидуализирани оценки за деца с повишена уязвимост. Той ще обедини съществуващите практики, като подчертае специфични пропуски в уменията, знанията и компетенциите на съдии, адвокати и други специалисти, участващи в правораздаването при гарантиране на процесуалните права на деца с увреждания, непридружени непълнолетни и деца, лишени от родителски грижи.
 • Разработване на набор от модели и инструменти за подпомагане на професионалисти при провеждането на мултидисциплинарни индивидуализирани оценки на нуждите за деца с повишена уязвимост. Те ще имат за цел да насърчат комуникацията, участието в съдебни производства и индивидуалната оценка на социалните елементи от живота и средата на децата.
 • Обучение и изграждане на капацитет на адвокати, съдии и други професионалисти, участващи в правораздаването, за възприемане на подходящ за децата подход за провеждане на индивидуални оценки. Те ще бъдат под формата на обучения, лаборатории с уебинари и международен симпозиум за обмен на знания между съответните професионалисти в страните по проекта.
 • Пилотиране на модела на „социални съдилища“ в два регионални съда в България. Тази пилотна фаза ще бъде фокусирана върху тестване на методите и инструментите, разработени по този проект.
 • Разпространение, чрез провеждане на заключителна международна конференция (един ден, до 80 участника), насочена към съответните европейски мрежи от адвокати, съдии и професионалисти в правосъдието, както и към представители на неправителствени и граждански организации, гражданското общество, експерти, занимаващи се с правата на децата.

Резултати:

 • 3 Аналитични доклади за съществуващите съдебни практики
 • 3 модела на съдебни практики, подходящи за деца (1 фокусиран върху деца с увреждания, 1 фокусиран върху непридружени непълнолетни, 1 фокусиран върху деца, лишени от родителски грижи)
 • 3 Комплекта учебни материали / инструменти
 • 3 конференции (по една в България, Румъния и Италия)
 • 3 международни лаборатории и 1 доклад за обратна връзка
 • 3 събития за съдии и адвокати
 • 1 уеб страница с придружаващи рекламни материали
 • 1 Международен симпозиум в Брюксел, където международните модели за индивидуална оценка и резултатите от проектите ще бъдат представени на служители от ЕС, НПО и други заинтересовани страни.

Партньори
Validity Foundation (Validity, Унгария) от 18 години предоставя важна експертиза и опит в застъпничеството и в международните стратегически спорове относно правата на хората с увреждания. Validity използва правни стратегии за насърчаване и защита на човешките права на хората с умствени увреждания по целия свят.
Българският център за нестопанско право (БЦНП, България): БЦНП е част от мрежата на Международния център за нестопанско право (ICNL) и е партньор на Европейския център за нестопанско право (ECNL). Мисията на БЦНП е да предоставя правна подкрепа за развитието на гражданското общество в България. БЦНП разпространява дейността си на територията на цялата страна, като предоставя експертни познания и правна помощ на неправителствени организации, местно самоуправление и институции.
PRISM Impresa Sociale s.r.l. (PRISM, Италия): PRISM е социално предприятие с нестопанска цел, чиято мисия е да създава равни възможности за гъвкав напредък на обществаото, общностите и хората; PRISM е и център за съвместно планиране, отворен за публични и частни участници, за разработване на подходящи стратегии и интервенции за развитие, насочени към международно валоризиране на многообразието и споделянето на социалните, културните и икономическите ресурси на местните общности. – Facebook page.
Centrul de Resurse Juridice (Centre for Legal Resources – CRJ/CLR, Румъния): CLR има значителен опит и умения в предоставянето на комплексна правна и професионална подкрепа на хора с увреждания, които са претърпели нарушения на човешките права. CLR активно се застъпва за създаването и функционирането на правна и институционална рамка, която да гарантира спазването на правата на човека и равни възможности, както и свободен достъп до справедливо правосъдие.

 

Координатор на проекта

Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre

cfj@validity.ngo, https://validity.ngo/, Facebook

 

Пълно наименование на проекта

Правосъдие, съобразено с интересите на детето: проект за разработване на концепция за социални съдебни практики (878552 – CFJ-DCSCP), договор REC-AG-2019/REC-RCHI-PROF-AG-2019-878552.

Резултати

 

Съдържанието на този проект представя възгледите само на партньорите по проекта и отговорността е  единствено тяхна. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на информацията, която е налична по проекта.  

 

Този проект е съфинансиран от Програмата за права, равенство и гражданство 2014-2020 на ЕС. 

назад