Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2014-2020

Проект „Социално договаряне за устойчивост“ (2015 – 2017)

22 Юли 2016
Проектът „Социално договаряне за устойчивост" е насочен към създаването на благоприятна правна среда за социално договаряне в сферата на закрилата на детето и предоставянето на социални услуги в Република Македония. Постигането на този резултат ще доведе до дългосрочна финансова устойчивост на гражданските организации в страната и ще допринесе за създаване на насоки за развитие, които да послужат като наръчник на отговорните лица, взимащи управленски решения, и всички заинтересовани страни, за да се справят по-успешно с предизвикателствата в социалната сфера. Също така дейностите ще допринесат за повишаване ефикасността на социалните услуги и подобряване на достъпа до социални услуги в Македония, адаптирани към контекста, в който те могат да бъдат приложени в страната.

Основна цел - да допринесе за повишаване на финансовата устойчивост на гражданските организации в Македония чрез създаване на благоприятна законодателна среда за социално договаряне.

Специфична цел - да се подобри националното законодателство и политики чрез разработване на механизми за социално договаряне в областта на социалното подпомагане в Република Македония.

Като водещ партньор SOS Детски селища Македония ще бъде отговорен за цялостното изпълнение на проекта. Българските партньори - Български център за нестопанско право (БЦНП) и SOS Детски селища България – със своята професионална експертиза в областта на закрилата на детето и социалното договаряне ще допринесат за изготвянето на предложения за въвеждане на правни механизми за публично/частни партньорства в Македония и процедури за социално договаряне, адаптирани към македонския контекст, и за повишаване на капацитет на гражданските организации, работещи в социалната сфера, както и за засилване на сътрудничеството между правителството и гражданското общество.


Срок на проекта: 18 месеца (21.11.2015 г. – 21.05.2017 г.)

Проектът се изпълнява от: SOS Детски селища Македония и Български център за нестопанско право и SOS Детски селища България като партньори
Финансиран от: Европейски съюз

Бюджет: 140.591,00 евро, БЦНП - 16,940.80 евро.

 

назад