Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Текущи проекти

Програма „Следваща стъпка“ - борба за необратимост (2017 – 2018)

16 Октомври 2017

Проектът е логическо продължение на четиригодишната ни инициатива за въвеждане на стандартите на чл. 12 в българската правна система. Той се фокусира върху най-стратегическия етап от съвременната правна реформа в България – откритият обществен дебат по  проекта на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа, внесен в Народното събрание на 04.08.2016 г., и цели да осигури пространство за общността на хората с увреждания, с което да се насърчи аргументацията, основана на доказателства, в подкрепа на приемането на законопроекта чрез мониторинг на законодателните дейности, провеждане на кампании за повишаване на обществената осведоменост и инициативи за изграждане на капацитет.

Основна цел:
Основна цел на проекта е да се преодолеят по най-конструктивен и систематичен начин следните предизвикателства:
■    Законодателно признаване на дееспособността на лицата с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми, който процес да се ръководи от общността на хората с увреждания;
■    Ангажиране на различните групи заинтересовани страни;
■    Разширяване на програма „Следваща стъпка“.

Усилията ни ще бъдат насочени към повишаване на обществената информираност относно проекта на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа, създавайки пространство и предоставяйки улеснения за гражданските организации на и за хора с увреждания в подкрепа на реформата, без да се правят компромиси по отношение на разпоредбите и идеите, представляващи концепцията за подкрепено вземане на решения. Приемането на проектозакона ще бъде онази точка на развитие, след която ще е гарантирано, че една страница е завинаги затворена (осигуряване на защита за хората с увреждания чрез отричане на техните права) и друга нова страница е отворена (гарантирайки, че хората с увреждания ще упражняват самостоятелно дееспособността си).
 
Специфични цели:
•    Продължаване изграждането на специфично познание относно концепцията за подкрепено вземане на решения сред общността на хората с увреждания, професионалистите и заинтересованите страни чрез специализирани обучения, правни статии и научни изследвания, медии и ПР.
•    По-нататъшно популяризиране и комуникиране на резултатите и въздействието от работата на пилотните проекти и програмата „Следваща стъпка” като цяло, с което да се осигури по-широкото разбиране на новата парадигма от страна на общността. Това ще подпомогне не само застъпническия процес в България, но също така и на глобално растящата общност от застъпници и прилагащи подкрепеното вземане на решения. За целта ще проведем кампании за повишаване на обществената осведоменост и ще работим за международния обмен на нашия опит, мониторинг и разпространение на резултатите от Програмата.

Очаквани резултати:
•    Обществена подкрепа за приемането на правна рамка, гарантираща правото на равнопоставеност на хората с увреждания пред закона;
•    Повишена осведоменост сред различните заинтересовани групи и по-голямо обществено внимание върху темата за равнопоставеността пред закона;
•    Устойчиво медийно внимание върху Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ) и темата за равнопоставеността пред закона;
•    Предоставена подкрепа за правната реформа от страна на различни професионални общности (народни представители, съдии, прокурори, нотариуси, академици, студенти, представители на местната власт, медицински експерти, доставчици на социални услуги);
•    Увеличен брой на лицата с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми и техните семейства, включени в пилотните проекти за подкрепено вземане на решения;
•    Разпространена информация сред международната общност и обмен на опит за успешните модели и правни решения за подкрепено вземане на решения;
•    Още по-голям брой насърчени граждански организации и хора с увреждания за участие в изготвянето на политическия дневен ред за правната реформа, свързана с подкрепеното вземане на решения;
•    Повишен капацитет на екипа на програма „Следваща стъпка” по отношение на концепцията за подкрепено вземане на решения;
•    Усъвършенствани инструменти за ноу-хау и изградени обучителни програми на национално и на международно ниво;
•    Недискриминативно отношение от страна на обществото към хората с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми.
 

Ключови дейности:

Мониторинг на законодателния процес и информиране на обществеността
•    Продължаване процеса на идентифициране на аргументи в подкрепа на реформата и предоставяне на експертна и техническа подкрепа за тяхното систематизиране и комуникиране пред обществеността;  
•    Продължаване на усилията за запознаване на различните заинтересовани страни (народни представители, професионалисти, отговорни лица, вземащи решения) с проектозакона и неговите цели, както и за поддържане на изграденото до момента взаимодействие с депутати и други професионални групи чрез иницииране на работни групи и открити дискусии (конференции, кръгли маси и др.);
•    Продължаване на информационните кампании и повишаване на обществената осведоменост относно проектозакона в партньорство с граждански организации на и за хора с увреждания.

Усъвършенстване на капацитета по отношение на реформата и концепцията за подкрепено вземане на решения
•    Оказване на подкрепа на граждански организации, представляващи хора с увреждания, които да се превърнат в лидери на процеса.
•     Стимулиране на пилотните екипи да популяризират постигнатите от резултати по по-добър начин, за да бъдат разпознати като лидери на мнение сред политиците и професионалистите;
•    Усъвършенстване на средствата и инструментите на обучителната програма за новата формула за дееспособността.

Изследвания и анализи  
•    Документиране на постигнатото ноу-хау от пилотните екипи при прилагане на новия подход за подкрепено вземане на решения;
•    Картографиране на секторните реформи, необходими за гарантиране въвеждането на концепцията за подкрепено вземане на решения в различните сфери на живот.

Разпространение на знания и обмен на опит
•    Превеждане и разпространяване на материалите, изиграли важна роля в българската реформа.  
•    Споделяне на нашия опит и натрупани знания в рамките на програма „Следваща стъпка” в подкрепа на популяризирането в световен мащаб на ценностите и стандартите на чл. 12 от КПХУ.

 

Срок на проекта: 01 януари 2017 – 31 декември 2018 г.  
Проектът се осъществява от: Български център за нестопанско право (БЦНП) в партньорство с Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) и фондация „Светът на Мария“
Финансиран от: Фондация Институт „Отворено общество", Швейцария
Бюджет: 203 987 USD

назад