Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2014-2020

Програма „Следваща стъпка” в България (2014 - 2016)

1 Октомври 2014

Основни предизвикателства, които стоят пред проекта:

 

  • Непознаване и неприемане на  стандартите на чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на основни групи заинтересовани лица като прокурори, нотариуси, кметове, медицински експерти, съдии, учени, политици;
  • Съществуващата към момента неблагоприятна правна рамка, която трябва да осигури възможности за упражняване на човешките права от всеки в съответствие с неговата желания и лични предпочитания, както и да развива добри примери и съдебна практика, съобразявайки се с изискванията на чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
  • Необходимост от непрекъснато надграждане капацитета на екипите от пилотния проект с оглед „пилотирането" на подкрепеното вземане на решение;
  • Необходимост от споделяне на национално и международно ниво на полезните уроци, усвоени заедно със заинтересованите лица.


Основни стратегии за преодоляване на предизвикателствата:

 

  • Застъпничество и партньорство

1)    Взаимодействие с представители на държавни институции чрез предоставяне на техническа подкрепа при изработването на правната рамка, провеждането на мониторинг, свързан с прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, разработването и разпространяването на официални експертни становища, юридически статии, правни предложения, организиране на събития.
2)    Въвличане на нови целеви групи и запознаването им с концепцията за подкрепено вземане на решения;
3)    Предоставяне на експертна подкрепа за въвеждане на ценностите и стандартите на чл. 12 в съдебната практика в рамките на действащото законодателство;
4)    Подготвяне на изследвания върху специфичните аспекти на правната реформа на запрещението;
5)    Събиране на информация, основана на доказателства от пилотните проекти, за развиване на застъпническата аргументация;
6)    Осигуряване на взаимодействие между застъпническите инициативи и резултатите от пилотните проекти, с цел да се предоставят правни предложения, които са в съответствие с българския контекст и специфичните нужди на всяка целева група.
 

  •  Изграждане на капацитет

1)    Изграждане и надграждане на капацитета на екипите от пилотния проект по отношение на концепцията за подкрепено вземане на решение чрез обучения и текуща правна помощ;
2)    Повишаване знанията на съдиите, учените и студентите във връзка с правната регламентация на Конвенцията със специален акцент върху стандартите на чл. 12 чрез провеждане на правни семинари, открити дискусии и дебати;
3)    Повишаване знанията относно регламентацията в Конвенцията и стандартите на чл. 12 и тяхното прилагане от юристи и други специалисти;
 

  • Надграждане на знания и обмен:

1)    Изготвяне на съгласувана методология за обучение, модули и инструменти за популяризиране българския пример на „пилотиране" на подкрепеното вземане на решение на национално и международни ниво;
2)    Създаване на пространство за открита дискусия относно предизвикателствата при прилагането на подкрепеното вземане на решение чрез интензивно обучение на международни и местни заинтересовани страни.
3)    Споделяне на ноу-хау и опита на България като примерен модел за формиране на пилотните проекти и правната рамка на подкрепеното вземане на решение чрез участие в различни международни събития по темата.
 

  • Събиране на данни, основавани на доказателства, и разпространяване на информация.

1)    Събиране и обобщаване на данни, основани на доказателства, за развитието на пилотните проекти и въздействието на подкрепеното вземане на решение от гл. т. на повишаване качеството на живот на конкретното лице;
2)    Промяна на отношението както на местните общности, така и на широката общественост към хората с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми чрез разнообразни дейности за повишаване на общественото съзнание.
3)    Комуникация с медиите по въпросите, свързани със запрещението и новата концепция за дееспособността.
4)    Генериране на подкрепа на гражданското общество за нуждата от промяна на съществуващата правна рамка.


Срок на проекта: 29 септември 2014 – 30 октомври 2016
Проектът се осъществява от: Български център за нестопанско право (БЦНП) в партньорство с Глобална инициатива в психиатрията (ГИП), Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) и Национална организация на потребителите на психично-здравни услуги (НОППЗУ).
Финансиран от: Фондация Институт„Отворено общество", Швейцария.

назад