Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Текущи проекти

РАЗВИВАЩИТЕ: Повишаване на общностното ниво на Програма „Следваща стъпка“

8 Март 2019

Настоящият проект е естествен резултат от изпълнението на програма „Следваща стъпка“ през последните 6 години като съвместна инициатива, която БЦНП предприе заедно с ключовите партньори - Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) и Глобална инициатива в психиатрията - София (ГИП - София). Нашите постижения, научени уроци и впечатления очертават следните основни особености, които трябва да бъдат взети под внимание по отношение на бъдещото развитие на инициативите за подкрепено вземане на решения (ПВР):

• Повишена осведоменост и разбиране за необходимостта от реформа за премахване на запрещението и въвеждането на подкрепеното вземане на решения в българското законодателство сред хората с увреждания и отговорните лица, вземащи решения.

• Засилено лидерство в застъпническите инициативи на повече от 12 партньорски организации (екипите на пилотните проекти, партньорите в рамките на Националната гражданска инициатива 7000 и програмните партньори БАЛИЗ и ГИП) и повишена мотивация на самозастъпниците и родителите за пряко участие в застъпнически инициативи.

• Високи очаквания сред ключовите заинтересовани групи за приемането на закон за подкрепеното вземане на решения в България.

• Програмата „Следваща стъпка“ е широко разпозната като ресурсен център в България и в чужбина по темата за подкрепеното вземане на решения.

Понастоящем седемте пилотни проекта, развиващи се в рамките на програмата „Следваща стъпка“, инвестират усилия за засилване на общественото признание на техните инициативи. По този начин основно те могат да осигурят своето устойчиво бъдещо развитие като местни инициативи. Като национален координатор на Програмата и лидер в оформянето на методологията и правната концепция за ПВР в българския контекст, БЦНП вече е готов да се позиционира като диригент на национално и местно ниво.

 

Основна цел

Основната цел на проекта е да подпомогне процеса на „презареждане“ на програмата „Следваща стъпка“ като общностна програма.


Специфични цели

1. Координиране на програма „Следваща стъпка“ с акцент насърчаване на партньорите по Програмата да ръководят процеса на застъпничество за приемане на закон за подкрепеното вземане на решения.

2. Развитие на капацитета на Програмата, която да служи като ключов инструмент, основан на общността, за устойчива обществена промяна.

3. Повишаване нивото на познание за това как се постига промяната сред общностите посредством инструментите за саморефлексия и самооценка.

 

Основни стратегически дейности

1. Цялостно координиране на програма „Следваща стъпка“, използвайки всичките ѝ основни елементи:  застъпничество, пилотиране на подкрепеното вземане на решения, изследвания, комуникация, създаване на мрежи и обмен.

2. Засилване на връзката на Програмата с нейните последователи и подкрепа на ролята на пилотите като развиващите местните общности, за да бъдат по-успешни във формулирането на своята визия за стратегическо развитие, важна за устойчивостта на цялата програма и за признаването на ролята им на лидери на общността.

3. Дизайн мислене на концепцията за подкрепено вземане на решения и надграждане на натрупаното знание, отразено в анализите, изследователските методологии, практическите алгоритми и теоретичните конструкти, разработени в рамките на предходните ни проекти, за да се разпространят новите открития и опит, събрани в рамките на програмата „Следваща стъпка“.

4. Международен обмен за споделяне на българския опит с други колеги от други страни и общности, в които се подготвят или вече се изпълняват реформите за подкрепено вземане на решения.

 

Срок на проекта: 01.01.2019 – 31.12.2020

Проектът се осъществява от: Български център за нестопанско право (БЦНП) в партньорство с Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ).

Финансиран от: Open Society Foundations

Бюджет: 220 000 USD

назад