Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2001-2004

Създаване на благоприятна правна рамка за НПО (2001-2004)

21 Януари 2010

Описание

 1. Подпомагане усилията за въвеждане и прилагане на модерна законодателна рамка на НПО в България;
 2. Изграждане и повишаване капацитета на нестопанските организации, съдии и държавни служители при прилагането на новоприетият закон за ЮЛНЦ;
 3. Подобряване на правната и финансовата рамка за НПО чрез организиране на застъпнически кампании;
 4. Засилване ролята на НПО в основни обществени сфери като социалната, здравеопазването, образованието, културата;
 5. Подпомагане сътрудничеството между НПО и държавата;
 6. Повишаване капацитета на юристи и студенти по право по въпроси, свързани с правна рамка на НПО.    

Дейности

 • Подобряване на правната рамка за функциониране на ЮЛНЦ – застъпническа кампания;
 • Изменения в данъчното законодателство с цел предвиждане на данъчни облекчения за ЮЛНЦ и техните дарители – застъпническа кампания ;
 • Подобряване на рамката за партньорство между държавата и НПО;
 • Участие в междуведомствена работна група за приемане на промени в закона за социално подпомагане и правилника за неговото приложение за въвеждане на механизъма на социално договаряне;
 • Подготовка и внассяне в Народносто събрание на предложения за изменение на закона за лечебните заведения с цел ЮЛНЦ да могат да бъдат лечебни заведения;
 • Повишаване на местния капацитет, чрез обучения и консултации по нестопанско право на НПО;
 • Правен анализ -  “Правен режим на социалните услуги в България – въпроси и отговори”;
 • Правна уредба на социалните услуги във Великобритания, Германия, Франция, Белгия, Европейски стандарти”;
 • “Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори”, съвместна публикация с Фондация Ресурсен център;
 • Учебник “Юридически лица с нестопанска цел. Правен режим”, автори: Поля Голева, Цветана Каменова, Красен Стойчев;
 • Образователна програма:
а) стажантска програма (стажанти в офиса на БЦНП които се обучават на  правния режим за ЮЛНЦ),
б) работа с клиниките по нестопанско право.
 • Две учебни пътувания: а) до САЩ с университетски преподаватели за клиниките и курсовете по нестопанско право, б) до Германия с народни представители за социално договаряне.

  

Източник на финансиране
Международен център за нестопанско право и Американска агенция за международно развитие

Участие на БЦНП
Водеща организация

Място на изпълнение
България


назад