Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2014-2020

SEHUBS – Co-creating Hubs for Social Enterprises

29 Април 2021
Проект SEHUBS е финансиран от ERASMUS+ Programme (621421-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN)

Общо описание на проекта:

Общата цел на проекта е разработването на иновативен модел за съвместно развиване на хъбове за социални предприятия, които работят с различни групи в неравностойно положение или за преодоляване на социални проблеми в различни области (култура, спорт, заетост и др.). Също така, в рамките на проекта ще се тества практическото приложение на този модел в различните държави и общности, където партньорите по проекта работят.

Социалните предприятия са един от основните инструменти, чрез които се предлагат решения на различни обществени предизвикателства и са признати за такива в повечето страни от ЕС като местни иноватори за промяна. Съществуват обаче анализи и изследвания, които показват, че социалните предприятия имат сходни препятствия и нужди, за да осигурят не само финансовата си, но и оперативната си устойчивост.

Повечето от съществуващите мрежи на социални предприятия в страните на партньорите (Италия, Гърция, Полша и България) осигуряват предимно специфични обучения за тази група предприятия, фокусирани основно върху техния бизнес и развитие на пазара, но не толкова върху развитието на техния персонал и изграждане на капацитет в тази сфера и / или създаване на споделени места и инфраструктура за осъществяване на социално-предприемаческите им дейности.

Проектът ще разгледа точно тези проблеми, стъпвайки върху допускането, че хъбовете за социални предприятия трябва да предоставят не само аналитични и / или местни ресурси за развитие на сектора (като инструменти за оценка на въздействието, бизнес планове и др.), но и цялостни обучителни програми, матрици за организационно управление, възможности за директен контакт между предприятията и потенциалните им клиенти (като магазини, работилници, базари и др.) и не на последно място - възможности за намиране на сходни партньорски организации извън техните местни общности с цел обмен на идеи и идентифициране на съвместни области на сътрудничество и растеж. Създаването на иновативен модел за съвместно р на хъбове за социални предприятия, който лесно се адаптира към спецификата на различните местни контексти, ще насърчи бъдещото успешно оперативно и експертно развитие на социалните предприятия като организации, но също така ще им помогне да се развият като устойчиви приобщаващи обучителни центрове за различни членове на общностите, с които работят. По този начин проектът ще помогне за изграждането на по-приобщаващи общества, където има споделени общи ценности и зачитане на правата на всеки отделен човек.

 

Детайли и дейности по проекта:

Дейностите по проекта следват процеса на разработване на иновативния модел за съвместно развиване на хъбове за социални предприятия и се фокусират върху три основни групи предизвикателства пред социалните предприятия за постигане на оперативна и финансова устойчивост:

1) Управление на персонала в социалните предприятия

Поради специфичния характер на социалните предприятия - да преследват социална мисия по икономически устойчив начин, така че да постигат измеримо социално въздействие, са необходими оперативен капацитет и иновативни инструменти в сферата на управление на човешки ресурси, които да съответстват на мащаба и структурата на персонала на тези микро предприятия. Те често се затрудняват да намерят подходящите експерти, които да работят с техните целеви групи (набиране на персонал), да ги мотивират да останат (задържат персонала) и да им предоставят възможности за подобряване на техните експертни знания и опит (обучение на персонала). От друга страна, социалните предприятия много често действат като преки работодатели на хора в неравностойно положение, наемайки ги в икономическата си дейност. Такъв разнообразен персонал води до необходимостта социалните предприятия да разработват свои вътрешни политики за управление на персонала и програми за обучение, използвайки приобщаващи подходи.

2) Споделени програми за обмен на знания и за обучение

Социалните предприятия са сравнително нов инструмент за обществата в ЕС за борба със значими проблеми на общността. През последните 10 години те доказаха, че имат потенциала да се превърнат в един от най-успешните начини за постигане на устойчива промяна в общността, тъй като работят директно с хора, които много често са в уязвимо положение или път работят на общностно ниво – на терен. Това, обаче, фокусира дейността им най-вече на местно ниво и им пречи да разширяват собствените си дейности чрез партньорства и обмен на знания и информация със своите колеги. Ние вярваме, че хъбовете за социални предприятия са един от начините за разработване и осигуряване на цялостни инструменти за мрежуване и обучение на социалните предприятия. Това ще укрепи тяхната екосистема и ще ги подготви да бъдат по-добри защитници за подобряване на съществуващите законодателни правила на различни нива.

3) Иновативни начини за пазарно предлагане на стоките и услугите на социални предприятия

Социалните предприятия следва да работят по икономически устойчив начин, но в същото време те трябва да могат да комуникират своите дейности и въздействие към местните общности и по този начин да могат да получават тяхната подкрепа. Ето защо ние вярваме, че всички възможности, които улесняват социалните предприятия да се срещат с широката общественост и разпространяват своите продукти, ще са от полза за успешното им икономическо развитие.

 

Времева рамка на проекта: 1 януари 2021 – 30 април 2022

Партньори: PRISM (Италия) | Български център за нестопанско право (България) | Athens Lifelong Learning Institute (Гърция) | Университета в Луц (Полша)

 

Сайт на проекта: www.se-hubs.eu

 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

назад