Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2014-2020

Социалното договаряне – инструмент за по-добри резултати за хората (2013 - 2014)

14 Август 2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Процедура BG051PO001 – 7.0.07 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1, ФАЗА 2", съгласно Договор №BG051PO001 – 7.0.07-0104-С0001


КАКВО ЦЕЛИМ:
Обща цел:
•    Да се подобрят механизмите за подкрепа и социално включване на хора в уязвимо положение.

Специфични цели:
•    Да се повиши ефективността на социалното договаряне на услуги;
•    Да се създадат иновативни модели на договаряне при предоставяне на публичните услуги в областите здравеопазване и образование;
•    Да се повиши качеството на предоставяната подкрепа за хора в уязвимо положение в областите здравеопазване, образование и социално включване;
•    Да се повиши достъпността и гъвкавостта на публичните услуги и форми на подкрепа в секторите здравеопазване, образование и социално включване;
•    Да се създаде неформална мрежа между доставчиците на социални услуги за обмяна на опит.

КАК ЩЕ ГО ПОСТИГНЕМ:

Ще изследваме как  се е развивало социалното договаряне през последните години. Ще организиране кръгла маса по проблемите и предизвикателствата пред социалното договаряне, на която ще се включат доставчиците на услуги, общини, ангажирани държавни институции. Ще направим оценка на действащия механизъм на социално договаряне. Ще изследваме и чуждестранния опит при предоставянето на социални услуги, посредством анализ на регламентациите и практиките в пет други европейски държави и чрез 2 две посещения за обмяна на опит до Холандия и Унгария. Ще разработим стратегически документ с мерки с конкретни предложения за усъвършенстване и разширяване на модела на социално договаряне чрез осигуряване на възможности  на иновативни модели на публично-частни партньорства и в здравеопазването и образованието. Постигнатите резултати от проекта ще представим на заключителна конференция, като наред с нея ще имаме и интензивна информационна кампания, чрез която обществеността ще се информира периодично за развитието и постигнато по проекта. И след приключването на проекта ще продължи да действа он-лайн платформа като средство за устойчив обмен на опит и професионално консултиране между участниците в процеса на социално договаряне.
 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  18 месеца (1 юни 2013 г. до 30.11.2014 г.)

ФИНАНСИРАНЕ: 188 664,99 лв.

ПАРТНЬОРИ:
Европейски център за нестопанско право
Национално сдружение на общините в Република Българияназад